W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Obwieszczenie OŚ-7624/95/06 z 7.05.2007 r.

Nasz znak: OŚ-7624/95/06

Police, 7.05.2007r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA GMINY POLICE

Na podstawie art. 46a ust 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Sieć wodociągowa przez działki nr 290, 230, 232/1, 232/2, 233, 236/3, 238/3, 238/4, 240/3, 240/6, 242, 245, 247, 271 a także 275, 292 w Przęsocinie gm. Police” wydałem postanowienie o następującej treści:

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 51 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 63 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573 z 2005r. Dz. U. Nr 92, poz. 769) w związku z wnioskiem Pana Eugeniusza Kasprzaka – DUOPRO Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Gorkiego 21/2, dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody

postanawiam

nie nakładać obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla zadania pn.: „Sieć wodociągowa przez działki nr 290, 230, 232/1, 232/2, 233, 236/3, 238/3, 238/4, 240/3, 240/6, 242, 245, 247, 271 a także 275, 292 w Przęsocinie gm. Police”.

UZASADNIENIE

Pan Eugeniusz Kasprzak – DUOPRO Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Gorkiego 21/2 - w dniu 27 grudnia 2006r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Sieć wodociągowa przez działki nr 290, 230, 232/1, 232/2, 233, 236/3, 238/3, 238/4, 240/3, 240/6, 242, 245, 247, 271 a także 275, 292 w Przęsocinie gm. Police”. Wraz z wnioskiem złożono również Część opisową, wtórnik oraz pełnomocnictwo.
Zgodnie z art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) obowiązek sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, określając jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, natomiast ust. 3 tego artykułu stanowi, że postanowienie, o którym mowa w ust. 2 wydaje się po zasięgnięciu opinii określonych ustawowo organów.
Po uzupełnieniu przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe DUOPRO wniosku w dniu 27 marca 2007r. Burmistrz Gminy Police wystąpił pisemnie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach oraz do Starosty Polickiego o wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Postanowieniem z dnia 11 kwietnia 2007r. znak: PS.NZ.4071/27/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla omawianego przedsięwzięcia. Starosta Policki postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2007r. znak: SR.AR.7633-P/9.1/07 również odstąpił od obowiązku sporządzenia tego raportu.
Biorąc pod uwagę powyższe opinie organów, rodzaj przedsięwzięcia oraz usytuowanie na obszarze, na którym brak jest siedlisk zwierząt oraz pomników przyrody, postanowiłem nie nakładać obowiązku wykonania raportu.

Na postanowienie służy stronie zażalenie, wniesione w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Police do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie.
 
 
 
 

Powiadom znajomego