W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Kultury w 2014 roku.

Nr kontroli: R.1711.01.13.2014

Gospodarka finansowo-księgowa za 2013 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Policach

Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia

Rewidenci Urzędu Miejskiego w Policach od 27 października do 02 grudnia 2014 roku przeprowadzili w Miejskim Ośrodku Kultury w Policach kontrolę w zakresie przestrzegania procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, w tym celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, zaciągania zobowiązań, dokonywania zmian w planach finansowych oraz prawidłowości sporządzenia wybranych sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2013 r.

Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.01.13.2014 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.37.2014 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 16 grudnia 2014 r.

Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.38.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.

Kontrola przestrzegania procedur wewnętrznych w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków w 2013 r. objęła wydatki na łączną kwotę 100.496,90 zł.

W trakcie kontroli w zakresie gospodarki finansowej stwierdzono, że:

1) Utrwalona w formie pisemnej polityka rachunkowości MOK była aktualizowana przez kierownika placówki w stopniu niepozwalającym uznać go za wystarczający, co naruszyło zapisy art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz nie zawierała wszystkich obligatoryjnych elementów opisanych w art. 10 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy, o czym świadczą poniższe uchybienia:

– zarządzeniem nr 4/2006 z dnia 21 grudnia 2006 r. dokonano zmian w wykazie kont księgi głównej wprowadzając m. in. konto 840 – „Rozliczenie międzyokresowe dotacji”. Nie ustalono jednak sposobu funkcjonowania tego urządzenia księgowego, jego powiązań oraz zapisów;

– w § 2 zawarto zapis, że sprawozdawczość finansowa MOK obejmuje rachunek zysków i strat oraz bilans. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w ramach sprawozdań finansowych jest sporządzane także zestawienie zmian w funduszu jednostki;

– w załączniku nr 2 do polityki rachunkowości zawarto krótkie informacje na temat dwóch funkcjonujących systemów: Kadrowo-płacowego licencja UNIZETO nr 327 „SYSTEM MARKO”, Finansowo-Księgowego KKH licencja nr 1915 „STREM SOFT” s.c. Zielona Góra oraz wyszczególniono programy użytkowe firmy „Progman”: finanse, rozrachunki, kasa, płace, przelewy, zlecone, kadry oraz wyposażenie. W przedstawionej dokumentacji brak jest opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów w tym w szczególności metod ich przetwarzania oraz daty rozpoczęcia ich eksploatacji, a ponadto w przypadku programów firmy ProgMan nie określono wersji oprogramowania;

– w części „Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami syntetycznymi” ujęto zapis, że „koszty zespołu 4 wyodrębnione syntetycznie umożliwiają grupowanie kosztów ze szczegółowością wymaganą w rachunku zysków i strat”. Z syntetycznego zestawienia obrotów i sald, wynika, że istnieją w zespole czwartym dwa konta: „400”, (które w kolumnie „Nazwa” ma opis „Amortyzacja”) i „410” (z pustym wierszem w opisie).

2) W Rachunku Zysków i Strat za 2013 r.:

– odpis aktualizujący odsetki naliczony od należności głównej zaewidencjonowany na koncie 751 – „Koszty finansowe” w kwocie 64,- zł ujęto w części H. „Koszty finansowe” - poz. I. „Odsetki” zamiast w części H. - poz. II. „Inne”;

– w części D. „Pozostałe przychody operacyjne” - poz. II. „Dotacje” ujęto wszystkie otrzymane dotacje w kwocie 3.535.771,94 zł zaewidencjonowane na koncie 740 - „Dotacje podmiotowe”, zamiast w części A. „Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej” – poz. V. „Dotacje na finansowanie działalności podstawowej”.

Takie prezentowanie dotacji oraz ujmowanie pewnej grupy przychodów (innej niż te za bilety wstępu oraz opłaty z tytułu uczestnictwa w amatorskich sekcjach artystycznych), które powinny być przypisane do działalności podstawowej, w pozostałych przychodach operacyjnych, spowodowało bardzo wyraźną dysproporcję pomiędzy kosztami rodzajowymi a przychodami z podstawowej działalności oraz pozostałymi przychodami i kosztami operacyjnymi, które prezentują się w sprawozdaniu w następujący sposób:

· Koszty rodzajowe z amortyzacją 4.246.766,65 zł,

· Przychody z podstawowej działalności 213.085,89 zł,

v Pozostałe koszty operacyjne 321,03 zł,

v Pozostałe przychody operacyjne 4.038.137,47 zł.

Rozbieżności między ujmowaniem operacji gospodarczych w księgach rachunkowych a prezentowaniem ich w sprawozdaniach finansowych naruszają zasadę wyrażoną w art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości, która mówi, że „zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną”.

3) Zestawienie obrotów i sald syntetyczne za 2013 r. według trzech znaków sporządzone z systemu Progman Finanse DDJ 10.0.0, które jest częścią ksiąg rachunkowych, przedstawia, w przypadku pewnej grupy kont, inne symbole cyfrowe niż wykazane w załączniku nr 1 do wprowadzonych zarządzeniem nr 4/2006 z dnia 21.12.2006 r. „Zmian wykazu kont księgi głównej” oraz prezentuje aktywne konta, których brak w wykazie załączonym do polityki rachunkowości np. 135 (bez nazwy), 290 (bez nazwy), 751 – „Koszty finansowe”, 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”. Ponadto część kont z zestawienia obrotów i sald nie posiada opisu nazwy konta. Tak prowadzone księgi naruszają zapisy art. 10 ust. 2 oraz ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, które mówią, że przyjęte zasady rachunkowości utrwalone w formie pisemnej powinny być aktualizowane przez kierownika jednostki.

4) Zestawienie obrotów i sald syntetyczne za 2013 r. według trzech znaków sporządzone z systemu Progman Finanse DDJ 10.0.0. przedstawia konto 400 - „Amortyzacja”, a konto o symbolu „410” nie ma nazwy. W zestawieniu obrotów i sald kont analitycznych o maksymalnej liczbie znaków opis kont „400 - z dalszym rozszerzeniem” sugeruje, że dotyczą one kosztów rodzajowych innych niż amortyzacja np. „wynagrodzenia osobowe”, „środki czystości”, a konto 410 ma nazwę „Amortyzacja”. Ponadto podczas kontroli, wraz z kopią sprawozdań finansowych, zostało dołączone „zestawienie obrotów i sald dla kont 4 syntetycznie według 17 znaków”, w którym, podobnie jak w tym na trzy znaki, konta analityczne mają w nazwie „amortyzacja” mimo ewidencjonowania na nich kosztów rodzajowych. Konto o symbolu 410 nie ma nazwy a ewidencjonowane są tam zdarzenia gospodarcze związane z amortyzacją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Przedstawienie danego zdarzenia gospodarczego niezgodnie z jego rzeczywistą treścią ekonomiczną narusza zapisy art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który mówi, że „zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną”.

Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce ponowne szczegółowe przeanalizowanie zapisów powołanych zasad rachunkowości, stosowanych urządzeń księgowych oraz danych ujętych w księgach rachunkowych, które mają kluczowe znaczenie przy opracowywaniu i dostarczaniu rzetelnych i wiarygodnych informacji prezentujących sytuację majątkową i finansową placówki oraz jej wynik finansowy. W szczególności ustanowił następujące wytyczne:

1) Bieżące aktualizowanie przez kierownika instytucji spisanej polityki rachunkowości w sposób, który pozwoli na przestrzeganie zapisów art. 10 ust. 1 i ust. 2 ustawy o rachunkowości, w szczególności poprzez wprowadzenie:

– opisu, powiązań oraz sposobu funkcjonowania konta 840,

– zapisu w części dotyczącej sprawozdawczości, że oprócz bilansu i rachunku zysków i strat jest również sporządzane zestawienie zmian w funduszu jednostki,

– informacji o aktualnie funkcjonujących systemach komputerowych z wyszczególnieniem programów użytkowych z opisem algorytmów i parametrów, metod ich przetwarzania oraz terminów rozpoczęcia ich eksploatacji wraz z procedurami i funkcjami,

– opisu zasad grupowania kont zespołu „4”w części „Zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami syntetycznymi”, zgodnego z tymi, które funkcjonują w instytucji.

2) Ujmowanie w Rachunku Zysków i Strat:

– odpisów aktualizujących odsetek naliczonych od należności głównej zaewidencjonowanych na koncie 751 – „Koszty finansowe” w części H. „Koszty finansowe” - poz. II. „Inne”;

– otrzymanych dotacji zaewidencjonowanych na koncie 740 - „Dotacje podmiotowe” w części A. „Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej” – poz. V. „Dotacje na finansowanie działalności podstawowej”, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości, która mówi, że „zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich treścią ekonomiczną”.

3) Zaktualizowanie spisanego zakładowego planu kont stanowiącego część polityki rachunkowości w taki sposób, aby odzwierciedlał wykaz kont księgi głównej prezentowany w zestawieniu obrotów i sald według trzech znaków sporządzany z systemu Progman Finanse DDJ 10.0.0., zgodnie z zapisami art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości, który mówi, że przyjęte zasady rachunkowości powinny być aktualizowane przez kierownika jednostki. Głównie dotyczy to aktywnych kont: 135, 290, 751 oraz 761.

4) Ponowne przeanalizowanie nazw i symboli wszystkich urządzeń księgowych w celu przedstawiania zdarzeń i operacji gospodarczych zgodnie z ich rzeczywistą treścią ekonomiczną, w szczególności tych związanych z amortyzacją i kosztami rodzajowymi, o czym mówią zapisy art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości.

 

Powiadom znajomego