W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Streszczenie kontroli Szkoły Podstawej nr 1

Nr kontroli: R.1711.03.12.2011
Gospodarka finansowo-księgowa za 2010 r.
Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Sikorskiego 8, 72-010 Police
Wyniki kontroli: Ustalenia i zalecenia                       
 
 
 
Rewident Urzędu Miejskiego w Policach w okresie od 27 września do 13 października 2011 r. przeprowadził kontrolę w Szkole Podstawowej nr 1 w Policach, w zakresie przestrzegania realizacji procedur wewnętrznych, ewidencjonowania operacji gospodarczych zgodnie z przepisami prawa, celowego i oszczędnego dokonywania wydatków, przeprowadzania inwentaryzacji aktywów i pasywów, zarządzania należnościami oraz prawidłowości sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2010 r.
Wnioski pokontrolne zostały zawarte w protokole nr R.1711.03.12.2011 z przeprowadzonej kontroli oraz w wystąpieniu pokontrolnym nr R.1711.36.2011 skierowanym do Burmistrza Polic z dnia 31 października 2011 r.
Zalecenia pokontrolne przedstawiono w piśmie nr R.1711.37.2011 z dnia 04 listopada 2011 r. przekazanym kontrolowanej jednostce.
Szkoła Podstawowa nr 1 w Policach do dnia 30 czerwca 2010 r. prowadziła działalność w formie zakładu budżetowego. Od 01 lipca 2010 r. została przekształcone w jednostkę budżetową. Koszty zakładu budżetowego wyniosły 1.047.365,75 zł, co stanowiło 49,76% zaplanowanej kwoty a jednostki budżetowej 1.064.334,60 zł, tj. 99,94 % zaplanowanych.
Kontrola przestrzegania realizacji procedur w zakresie oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków została przeprowadzona na podstawie próby w wysokości 83.899,55 zł. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków objętych kontrolą pod kątem zgodności z obowiązującymi w szkole procedurami, jak i przepisami prawa.
W wyniku kontroli sprawozdań budżetowych i finansowych na dzień 31.12.2010 r. stwierdzono, następujące uchybienia i nieprawidłowości:
1)      W Rachunku Zysków i Strat na dzień 31.12.2010 r. w pozycji przychodów A.V. – „Pozostałe dochody budżetowe” wykazano wartość 0,- zamiast 6.115,31 zł, którą błędnie ujęto w pozycji D.IV – „Inne przychody operacyjne”. Taka prezentacja danych została spowodowana błędną ewidencją dochodów budżetowych w II półroczu 2010 r. na koncie 760 – „Pozostałe przychody i koszty) zamiast na koncie 750 – „Przychody i koszty finansowe”, na którym w 2010 roku w jednostkach budżetowych ewidencjonowało się również przychody z tytułu dochodów budżetowych zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 28.07.2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych. Od 2011 roku przychody te ujmowane są w szkole prawidłowo na koncie 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
2)      Pod datą 31.12.2010 r. dokonano korekty odpisu na ZFŚS – zmniejszenia poniesionych w I półroczu kosztów na kwotę 707,- zł. Operację zaewidencjonowano błędnie na koncie 400-10-801-80101-4440 po stronie Ma zamiast na koncie 800 – „Fundusz jednostki”, na które pod datą 30.09.2010 r. przeniesiono wynik finansowy zakładu budżetowego z konta 860 na dzień 30.06.2010 r. Błędna ewidencja spowodowała, że na dzień 31.12.2010 r. przed przeniesieniem kosztów na konto 860 – „Wynik finansowy” na koncie 400-10-801-80101-4440 saldo po niewłaściwej stronie konta z powodu braku zapisów po stronie Wn. W konsekwencji koszty bieżącego okresu wykazane w Rachunku Zysków i Strat w pozycji B.VI – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników” zostały pomniejszone o 707,- zł – korektę kosztów dotyczących poprzedniego okresu.
 
 
Burmistrz Polic zalecił kontrolowanej jednostce dokonywanie korekt odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wraz z przekazaniem środków między rachunkami bankowymi przed zakończeniem roku obrotowego, którego korekta dotyczy.

Powiadom znajomego