Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceBurmistrz Polic ogłasza konkurs ofert: na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Police, dnia 12 stycznia 2009 roku

Burmistrz Polic

ogłasza konkurs ofert:

na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

I.Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Powiatu Polickiego, które zostały Gminie Police przekazane na podstawie porozumienia, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Policach Nr XXXIV/257/08 z dnia 23 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia przez Gminę Police zadań powierzonych do realizacji przez Powiat Policki oraz uchwały Rady Powiatu  w Policach Nr XXIV/157/2008 w Policach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powierzenia Gminie Police prowadzenia zadań publicznych Powiatu Polickiego.

II.  Nazwa zadania: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

III.Zakres zadań:

1)      rehabilitacja społeczna i lecznicza osób dotkniętych schorzeniami nerwowo – mięśniowymi (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań mających na celu zwiększenie udziału osób ze schorzeniami nerwowo – mięśniowymi w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym w szczególności poprzez: dostarczanie osobom chorym informacji o możliwości aktywnego funkcjonowania z niepełnosprawnością ruchową, integrowanie środowiska osób dotkniętych chorobą, zagospodarowanie czasu wolnego, aktywizację poprzez zajęcia w grupie, prowadzenie zajęć mających na celu usprawnienie ruchowe, przygotowanie do aktywizacji zawodowej, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych przez osobistego asystenta), 

2)      prowadzenie działalności edukacyjnej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo (zadania skierowane do wychowanków ośrodków szkolno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie gminy Police),

3)      świadczenie usług socjalno – rehabilitacyjnych dla dorosłych inwalidów słuchu (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań mających na celu aktywizację społeczną i kulturalną osób niesłyszących oraz pomoc w sprawach życia codziennego, w tym w szczególności: tworzenie kół zainteresowań, np. komputerowe, plastyczne, klub seniora itp., organizowanie imprez rekreacyjnych oraz turystyczno kulturalnych; udzielanie porad i niezbędnej pomocy w sprawach socjalno – bytowych; w miarę potrzeb tłumaczenie na język migowy w urzędach oraz innych instytucjach),

4)      opieka i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu (realizacja zadania polega w szczególności na prowadzeniu punktu rehabilitacyjno – konsultacyjnego, świadczącego usługi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu),

5)      rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niewidomych lub słabo widzących  (realizacja zadania polega w szczególności na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej osób słabo widzących oraz ich aktywizację społeczną, prowadzeniu punktu informacyjno – doradczego, szkoleń z zakresu rehabilitacji, organizowanie spotkań integracyjnych),

6)      rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po mastektomii (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej kobiet po mastektomii oraz pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym w szczególności na: organizowaniu ćwiczeń usprawniających pod opieką rehabilitanta, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowaniu spotkań z psychologiem, prowadzeniu wsparcia psychicznego poprzez tzw. telefon zaufania),

7)      działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań mających na celu pobudzenie aktywności osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie, w szczególności poprzez: organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, np. spotkania, imprezy rekreacyjno – sportowe, kulturalne, wyjazdy, zajęcia z terapeutą, dowozy uczestników środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie do placówki itp. oraz utrzymanie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną),

8)      prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem (realizacja zadania polega na podejmowaniu czynności diagnostycznych w celu określenia poziomu rozwoju dziecka oraz prowadzeniu procesu terapeutyczno – edukacyjnego, tym w szczególności na prowadzeniu indywidualnych zajęć z dzieckiem, działań skierowanych do rodziców – mających na celu przygotowanie ich do czynnego udziału w terapii dziecka),

9)      zaspakajanie potrzeb kulturalnych młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań na rzecz młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zakresie zaspakajania jej potrzeb kulturalnych – w tym zorganizowanie imprezy o charakterze kulturalnym adresowanej do osób niepełnosprawnych, pozwalającej na śpiewanie młodzieży niepełnosprawnej w zespole muzycznym, w chórkach, zajęciach indywidualnych i spotkaniach otwartych, uczestnictwo w festiwalu piosenki itp.).

IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), z czego na realizację  zadania, o którym mowa w:

1) rozdz. III pkt 1 – 5.000 zł,

2) rozdz. III pkt 2 – 4.000 zł,

3) rozdz. III pkt 3 – 4.000 zł,

4) rozdz. III pkt 4 – 5.000 zł,

5) rozdz. III pkt 5 – 7.500 zł,

6) rozdz. III pkt 6 – 5.000 zł,

7) rozdz. III pkt 7 – 36.000 zł,

8) rozdz. III pkt 8 – 5.000 zł,

9) rozdz. III pkt 9 – 3.500 zł.

Zadanie będzie finansowane z budżetu Gminy Police oraz budżetu Powiatu Polickiego.

V. Zasady przyznawania dotacji:

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,,

d) spółdzielnie socjalne,

e) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2) Gmina Police dokona wyboru oferty i wesprze lub powierzy realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w formie umowy.

3) Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2008 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

VI. Terminy i warunki realizacji zadań:

1) Termin realizacji zadań: 2009 rok.

2) Warunki realizacji zadań:

Podmioty ubiegające o realizację zadań publicznych objętych konkursem zobowiązane są:

a) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

b) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,

c) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,

b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,

d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w pkt V.1.oferty),

e) statut.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.

VII. Terminy składania ofert:

1) Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2009 roku.

2) Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3) Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 16); druk jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) .

4) Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Agnieszka Komor (pok. 16, tel. 091 43 11 816, e – mail: akomor@ug.police.pl).

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w drodze zarządzenia.

2) O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) .

3) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

4) W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na realizację poszczególnych zadań wymienionych w rozdziale III ogłoszenia, a kwota przyznanych dotacji może ulec zmniejszeniu.

5) Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania  w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) udział rzeczowy oraz finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadania od innych podmiotów,

d) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżetach Gminy i Powiatu na 2009 rok,

e) sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane),

f) jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (jeżeli zadanie było w danym roku realizowane),

g) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.

IX. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.

X. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.

XI. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

Rok 2007 rok

Rodzaj zadania:

DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Fundacja Pomocy Chorym

na Zanik Mięśni  z siedzibą

w Szczecinie

5.000 zł

Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski

z siedzibą w Szczecinie

2.500 zł

Polski Związek Głuchych

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy

i Rehabilitacji Dzieci

i Młodzieży z Wadą Słuchu

z siedzibą w Szczecinie

5.000 zł

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii„Polickie Amazonki” 

z siedzibą w Policach

10.000 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło Terenowe w Policach

30.000 zł

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Oddział  w Szczecinie

6.000 zł

Uczniowski Klub Sportowy „STRZELEC” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach

4.000 zł

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach

8.100 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS

4.000 zł

Razem:

74.600 zł

 

Rok 2008 rok

Rodzaj zadania:

DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Fundacja Pomocy Chorym

na Zanik Mięśni  z siedzibą

w Szczecinie

5.000 zł

Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski

z siedzibą w Szczecinie

4.000 zł

Polski Związek Głuchych

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy

i Rehabilitacji Dzieci

i Młodzieży z Wadą Słuchu

z siedzibą w Szczecinie

5.000 zł

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii„Polickie Amazonki” 

z siedzibą w Policach

5.000 zł

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło Terenowe w Policach

37.300 zł

Krajowe Towarzystwo Autyzmu

Oddział  w Szczecinie

6.000 zł

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach

8.100 zł

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS

8.000 zł

Razem:

78.600 zł

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij