W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Konkurs ofert na na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Burmistrz Gminy Police
 
działając na podstawie art. 28 ust. 1 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)

ogłasza konkurs ofert na:
na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:
Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań polegających na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzinom możliwości aktywnego i dającego zadowolenie życia oraz poczucia więzi z ludźmi w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji, bez konieczności zrywania więzów rodzinnych.
Wymienione powyżej zadania mają być realizowane poprzez prowadzenie na terenie Gminy Police i na rzecz jej mieszkańców środowiskowego domu samopomocy.
 
Środowiskowy dom samopomocy w ramach swojej działalności prowadził będzie:
- opiekę półstacjonarną (dzienną),
- zajęcia terapeutyczno–rehabilitacyjne,
- animację działań samopomocowych – dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.
 
 
Celem ww. działań ma być: utrzymanie dobrej formy psychicznej, fizycznej i intelektualnej osób niepełnosprawnych, wspieranie w nich poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, poczucia bezpieczeństwa i sensu życia; podtrzymywanie i rozwój sprawności motorycznej i psychomotorycznej; rozwój gotowości i umiejętności nawiązywania                          i utrzymywania kontaktu z innymi, porozumiewania się w formach alternatywnych i werbalnych oraz samodzielności w myśleniu, działaniu i wypowiadaniu się; poprawa sprawności funkcjonowania w życiu codziennym; integracja ze środowiskiem; podtrzymywanie umiejętności szkolnych; rozwój poznawczy; rozwój umiejętności sensownego aktywnego życia; opieka oraz wspieranie w różnych sytuacjach życiowych.
Środki przyznane w ramach realizacji zadania objętego przedmiotowym konkursem będą przeznaczone na objęcie opieką 20 osób z terenu Gminy Police. Ze środków przyznanych w ramach dotacji mogą być pokrywane wydatki bieżące.
 
II. Wysokość dotacji na realizację zadania: 6.000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych).
 
III. Warunki przyznawania dotacji:
 
1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 
2) Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.
 
3) Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 
4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2007 roku. Zlecenie realizacji przedmiotowego zadania na podstawie umowy następuje zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
 
1) Termin realizacji zadania: grudzień 2007 rok.
 
2) Warunki realizacji zadania:
 
Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
a) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
b)dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,
c) posiadać odpowiednią bazę lokalową, w tym wyposażenie i sprzęt potrzebny do realizacji zadania,
d) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej     (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 
Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego zobowiązane są złożyć ofertę zawierającą dane, określone w art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj.:
a) określenie szczegółowego zakresu rzeczowego proponowanego do realizacji zadania, zawierająco opis planowanego działania;
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
e) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. nr 44, poz. 427). Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 16).
 
Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z rejestru sądowego,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok,
c) statut organizacji ubiegającej się realizację zadania.
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 
Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 
Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.
 
V. Terminy składania ofert:
 
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 grudnia 2007 roku do godz. 15.00 (tj. po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Policach).
 
Wyjaśnień dotyczących składania ofert  udziela Agnieszka Komor (pok. 16, tel. 091 43 11 816).
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 
1) Decyzję o wyborze podmiotu (podmiotów), któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie, będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Gminy Police w drodze zarządzenia.
 
2) O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie                    o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Policach oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) .
 
3) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 
4) Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane kryteria określone w art. 31 ust.1 ustawy            o pomocy społecznej, tj.:
a) możliwość realizacji zadania przez dany podmiot (w tym w szczególności: w oparciu             o odpowiednią bazę materialną i lokalową, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem);
b) zadeklarowana jakość działania podmiotu i kwalifikacje osób, przy których udziale podmiot będzie realizował zadanie;
c) koszty realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
d) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
e) sposób realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, w tym rzetelność           i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane),
f) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
 
VII. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.
 
VIII. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.
 
IX. Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania objętego konkursem pochodzi ze środków z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczonej na realizację przez Gminę Police zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości dotacji.
Przyznanie dotacji uzależnione jest od przekazania na ten cel środków z budżetu województwa zachodniopomorskiego.
 
X. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Police zadaniach tego samego rodzaju oraz o koszcie ich realizacji: 
 
a) rok 2006
 
 nazwa podmiotu:                                                                                   kwota dotacji:
 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz                                                             127.000 zł
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło Terenowe w Policach
ul. Korczaka 55
72 – 010 Police
 
b) rok 2007
 
nazwa podmiotu:                                                                                   kwota dotacji:
 
Polskie Stowarzyszenie na rzecz                                                             161.000 zł            
Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło Terenowe w Policach
ul. Korczaka 55
72 – 010 Police

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane