W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania w 2007 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Wersja strony w formacie XML

Police, 25.04.2007r.

K O N K U R S   O F E R T

Gmina Police z siedzibą w Policach
ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police
tel. 43-11-806, 43-11-807, 43-11-808, fax 43-11-832

ogłasza konkurs ofert
na realizację zadania w 2007 r.
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu

zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późniejszymi zmianami)

I. Rodzaj zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, a w szczególności:

 • piłka nożna,
 • piłka siatkowa,
 • podnoszenie ciężarów,
 • organizacja turniejów szachowych,
 • wspieranie działalności Uczniowskich Klubów Sportowych.

II. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację tych zadań wynosi 176.000 zł.
III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu są:
  1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami),
  2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 2. Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w formie umowy.
 3. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie,
  a Gmina Police zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji. 
 4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa o wspieraniu
  lub powierzeniu zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2007 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).

 

IV. Terminy i warunki realizacji zadania:

 1. Zadania muszą być realizowane w 2007 roku, a podmioty, które te zadania realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
  i w rozporządzeniu.
 2. Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:
  1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
  2. aktualny odpis z rejestru sądowego, 
  3.  sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za 2006 rok (jeżeli podmiot działalność prowadził).
 3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty. 
 4. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 5. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

V.      Terminy składania ofert:

 1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 30, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.05.2007 r. do godz. 15:00 (tj. w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Policach).
 2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia. 
 3. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Gminy w Policach
  ul. Stefana Batorego 3, pok. 6.
 4. Druk jest także dostępny na stronie internetowej www.bip.police.pl
 5. Czas związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 6. Wyjaśnień w sprawie ofert udzielają:
  1. Witold Stefański   - Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury (4-311-808). 
  2. Maja Korczakowska - Podinspektor Wydziału Oświaty i Kultury (4-311-806).

VI.   Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

 1. Gmina Police dokona wyboru oferty w ciągu 14 dni, po upływie terminu złożenia oferty i powierzy realizację zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na zasadach określonych w umowie.
 2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Police w formie zarządzenia.
 3. O podjętej decyzji składający ofertę zostaną powiadomieni pisemnie.
 4. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 5. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
  1. ocena możliwości realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem,
  2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,
  3. uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy,
  4.  pozytywna ocena, jeżeli zadanie było realizowane w roku 2006, uwzględniająca sposób rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie dotacji z Gminy Police,
  5. ocena sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2006 rok,
  6. wyniki pracy, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg imprezy.
 6. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.

VII. Zrealizowane przez gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacyjnej
i wysokość dotacji przekazanej w 2006r. i 2007r.

Lp.

Nazwa organizacji, podmiotu lub jednostki organizacji

Wysokość dotacji2006

Wysokość dotacji 2007

1.

Uczniowski Klub Sportowy ACTIV

ul. Tanowska 14, 72-010 Police

5.500

6.000

2.

Uczniowski Klub Żeglarski Bras

ul. Wojska Polskiego 68, 72-010 Police

13.500

15.500

3.

Uczniowski Klub Sportowy Chemiczek

ul. Traugutta 4, 72-010 Police

9.700

10.000

4.

Uczniowski Klub Lekkoatletyczny Ósemka

ul. Piaskowa 99, 72-010 Police

30.000

33.000

5.

Uczniowski Klub Sportowy Trójka

ul. Siedlecka 4, 72-010 Police

7.000

7.500

6.

Uczniowski Klub Sportowy Błyskawica

ul. Piastów 2, 72-015 Police

6.000

6.500

7.

Uczniowski Klub Sportowy Fala

przy SPiG

ul. WOP-u 19a, 72-020 Trzebież

10.000

11.500

8.

Integracyjny Uczniowski Klub Pływacki Wodnik ul. Siedlecka 6,

72-0210 Police

30.000

15.000

9.

Polickie Stowarzyszenie Piłki Siatkowej

ul. Siedlecka 1, 72-010 Police

116.056

88.000

10.

Klub Piłkarski Police

ul. Siedlecka 1, 72-010 Police

244.000

240.000

11.

Atletyczny Klub Sportowy Promień

ul. Siedlecka 1, 72-010 Police

20.800

23.000

12.

Ludowy Klub Sportowy Rybak

ul. Portowa 12, 72-020 Trzebież

49.000

49.000

13.

Towarzystwo Krzewienia Kultury FizycznejTytan

ul. Kuźnicka 1, 72-010 Police

6.000

6.500

14.

Uczniowski Klub Sportowy Champion

ul. Siedlecka 1

72-010 Police

6.000

10.000

15.

Nauczycielski Klub Szachowy Śmiały

ul. Barnima 26

72-010 Police

21.000

23.000

16.

Polickie Towarzystwo Strzeleckie Grajcar

ul. Siedlecka 1A

72-010 Police

2.500

4.500

razem

577.056

549.000

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane