W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKonkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Wersja strony w formacie XML

Police, dnia, 7 grudnia 2006 roku

Burmistrz Gminy Police

ogłasza konkurs ofert:

na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Police, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 2. Nazwa zadania: prowadzenie działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.
 3. Zakres zadań:
  1. rehabilitacja społeczna i lecznicza osób dotkniętych schorzeniami nerwowo – mięśniowymi (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań mających na celu zwiększenie udziału osób ze schorzeniami nerwowo – mięśniowymi w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym w szczególności poprzez: dostarczanie osobom chorym informacji o możliwości aktywnego funkcjonowania z niepełnosprawnością ruchową, integrowanie środowiska osób dotkniętych chorobą, zagospodarowanie czasu wolnego, aktywizację poprzez zajęcia w grupie, prowadzenie zajęć mających na celu usprawnienie ruchowe, przygotowanie do aktywizacji zawodowej, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych przez osobistego asystenta),
  2. prowadzenie działalności edukacyjnej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo (zadania skierowane do wychowanków ośrodków szkolno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie gminy Police),
  3. świadczenie usług socjalno – rehabilitacyjnych dla dorosłych inwalidów słuchu (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań mających na celu aktywizację społeczną i kulturalną osób niesłyszących oraz pomoc w sprawach życia codziennego, w tym w szczególności: tworzenie kół zainteresowań, np. komputerowe, plastyczne, klub seniora itp., organizowanie imprez rekreacyjnych oraz turystyczno kulturalnych; udzielanie porad i niezbędnej pomocy w sprawach socjalno – bytowych; w miarę potrzeb tłumaczenie na język migowy w urzędach oraz innych instytucjach),
  4. opieka i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu (realizacja zadania polega w szczególności na prowadzeniu punktu rehabilitacyjno – konsultacyjnego, świadczącego usługi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu),
  5. rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niewidomych lub słabo widzących (realizacja zadania polega w szczególności na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej osób słabo widzących oraz ich aktywizację społeczną),
  6. promowanie honorowego krwiodawstwa (realizacja zadania polega w szczególności na szerzeniu idei honorowego krwiodawstwa, podejmowaniu działań zachęcających do oddawania krwi w celu ratowania życia i zdrowia ludzi, współpracy z podmiotami medycznymi, integracji środowiska honorowych krwiodawców w celu sprawnego organizowania zbiórek krwi);
  7. rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po mastektomii (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej kobiet po mastektomii oraz pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym w szczególności na: organizowaniu ćwiczeń usprawniających pod opieka rehabilitanta, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowanie spotkań z psychologiem, prowadzenie wsparcia psychicznego poprzez tzw. telefon zaufania),
  8. działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań mających na celu pobudzenie aktywności osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym kulturalnym osób niepełnosprawnych intelektualnie, w szczególności poprzez: organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, np. spotkania, imprezy rekreacyjno – sportowe, kulturalne, wyjazdy, zajęcia z terapeutą, itp.),
  9. opieka i pomoc osobom chorym na fenyloketonurię (realizacja zadania polega w szczególności na zapewnieniu żywności niskobiałkowej dzieciom chorym na fenyloketonurię),
  10. prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem (realizacja zadania polega na podejmowaniu czynności diagnostycznych w celu określenia poziomu rozwoju dziecka oraz prowadzeniu procesu terapeutyczno – edukacyjnego, tym w szczególności na prowadzeniu indywidualnych zajęć z dzieckiem, działań skierowanych do rodziców – mających na celu przygotowanie ich do czynnego udziału w terapii dziecka),
  11. opieka dla ludzi chorych na cukrzycę (realizacja zadania polega w szczególności na udzielaniu pomocy i doradztwa dla ludzi chorych na cukrzycę w zakresie samokontroli oraz stosowania odpowiedniej diety, podnoszeniu świadomości społeczeństwa na temat ryzyka zachorowania na cukrzycę i w zakresie jej profilaktyki, np. szkolenia, spotkania z lekarzami, organizowanie badań wczesnego wykrywania cukrzycy, udzielanie porad lekarskich dla ludzi chorych na cukrzycę),
  12. prowadzenie hospicjum domowego dla dorosłych osób nieuleczalnie chorych (realizacja zadania polega w szczególności na: niesieniu pomocy medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej osobom nieuleczalnie chorym w zakresie domowej opieki hospicyjnej – przez lekarzy i wolontariuszy nie będących lekarzami, wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych, szkolenie wolontariuszy dla potrzeb posługi hospicyjnej),
  13. prowadzenie hospicjum dla dzieci (realizacja zadania polega na objęciu opieką medyczną, duchową, psychologiczna i socjalną dzieci nieuleczalnie chorych oraz wspieranie ich rodzin w ramach sprawowania specjalistycznej opieki paliatywnej przez zespół dziecięcego hospicjum domowego, w tym: lekarzy, pielęgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta, psychologa, kapelana oraz wolontariuszy) .
 4. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych), z czego na realizację zadania, o którym mowa w:
  1. rozdz. III pkt 1 – 5.000 zł,
  2. rozdz. III pkt 2 – 8.000 zł,
  3. rozdz. III pkt 3 – 2.500 zł,
  4. rozdz. III pkt 4 – 5.000 zł,
  5. rozdz. III pkt 5 – 2.800 zł,
  6. rozdz. III pkt 6 – 8.000 zł,
  7. rozdz. III pkt 7 – 4.000 zł,
  8. rozdz. III pkt 8 – 30.000 zł,
  9. rozdz. III pkt 9 – 4.500 zł,
  10. rozdz. III pkt 10 – 6.000 zł,
  11. rozdz. III pkt 11 – 9.200 zł,
  12. rozdz. III pkt 12 – 29.000 zł,
  13. rozdz. III pkt. 13 – 6.000 zł.
 5. Zasady przyznawania dotacji:
  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
   1. organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
   2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
   3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
   4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
  2. Gmina Police dokona wyboru oferty i wesprze lub powierzy realizację zadań polegających na prowadzeniu działalności w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w formie umowy.
  3. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na dofinansowanie realizacji zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
  4. Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2007 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
 6. Terminy i warunki realizacji zadań:
  1. Termin realizacji zadań: styczeń – grudzień 2007 rok.
  2. Warunki realizacji zadań:
   Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
   1. prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
   2. dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,
   3. posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania.

    Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
    1. prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,
    2. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
    3. sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
    4. umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w pkt V.1.oferty),
    5. statut. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

     Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

     Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

     Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

     Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.
 7. Terminy składania ofert:
  1. Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 stycznia 2007 roku do godz. 17.00 (tj. po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu).
  2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącymi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
  3. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 16); druk jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) .
  4. Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Agnieszka Komor (pok. 16, tel. 43 11 816, e-mail: akomor@ug.police.pl).
 8. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
  1. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Police w drodze zarządzenia.
  2. O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Policach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) .
  3. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
  4. W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na realizację poszczególnych zadań wymienionych w rozdziale III ogłoszenia, a kwota przyznanych dotacji może ulec zmniejszniu.
  5. Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:
   1. możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
   2. kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
   3. udział rzeczowy oraz finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadania od innych podmiotów,
   4. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy na 2007 rok,
   5. sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane),
   6. jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (jeżeli zadanie było w danym roku realizowane),
   7. wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.
 9. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.
 10. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.
 11. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

Rok 2005 rok

Rodzaj zadania:
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nazwa organizacji Kwota dotacji
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szczecinie 4.000 zł
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie 2.000 zł
Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu z siedzibą w Szczecinie 4.000 zł
Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii„Polickie Amazonki” z siedzibą w Policach 3.000 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach 8.500 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Pomorskie Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketonurię z siedzibą w Policach 4.000 zł
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie 5.000 zł
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 w Policach 1.500 zł
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. Henrego Dunant w Policach 7.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „STRZELEC” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach 1.500 zł
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach 1.500 zł
Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów 3.500 zł

Razem:

45.500 zł

Rok 2006 rok

Rodzaj zadania:
OCHRONA I PROMOCJA ZDROWIA ORAZ DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Nazwa organizacji Kwota dotacji
Fundacja Pomocy Chorym na Zanik Mięśni z siedzibą w Szczecinie 5.000 zł
Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski z siedzibą w Szczecinie 2.500 zł
Polski Związek Głuchych Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu z siedzibą w Szczecinie 5.000 zł
Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii„Polickie Amazonki” z siedzibą w Policach 4.000 zł
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło Terenowe w Policach 31.000 zł
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Pomorskie Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketonurię z siedzibą w Policach 4.500 zł
Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie 6.000 zł
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło Nr 15 w Policach 2.000 zł
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej Klub HDK im. Henrego Dunant w Policach 8.000 zł
Uczniowski Klub Sportowy „STRZELEC” przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach 2.500 zł
Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach 2.000 zł
Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów 7.000 zł
Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci z siedzibą w Szczecinie 4.000 zł
Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS 1.500 zł

Razem:

85.000 zł

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane