W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Uznanie żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierza samotego

UZNANIE ŻOŁNIERZA ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY ORAZ ŻOŁNIERZA SAMOTNEGO

Wymagane dokumenty
Wnioskodawca (żołnierz lub członek rodziny) winien złożyć wypełniony formularz (druk) podania oraz załączyć:

 • oświadczenie żołnierza samotnego, że nie jest w związku małżeńskim i prowadzi osobne gospodarstwo domowe,
 • zaświadczenie o dochodach członków rodziny lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkół,
  a przypadku bezrobotnych – zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o zarejestrowaniu
   i wysokości pobieranego przez członków rodziny zasiłku, oryginał (do wglądu) aktu małżeństwa i/lub urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie z Jednostki Wojskowej o terminie odbywania służby,
 • w przypadku żołnierza samotnego – poświadczenie zajmowania lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego (akt własności, przydział lokalu), w którym jest zameldowany na pobyt stały, jeżeli nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności z tytułu zajmowania tego lokalu lub domu mieszkalnego.

Miejsce złożenia dokumentów
Kancelaria Urzędu Miejskiego ul. Stefana Batorego 3, pok. 3c

Informacji udziela
Wydział Spraw Obywatelskich  pok. 5 tel. (91) 431-18-04

Opłaty
Nie podlega opłacie.

Termin i sposób załatwienia
Wydanie decyzji administracyjnej następuje w ciągu 14 dni od daty złożenia wymaganych dokumentów.
Decyzję doręcza się żołnierzowi i właściwemu Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień na piśmie wraz z uzasadnieniem.

Podstawa prawna
Art. 127,128 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018r. poz. 1459 z późn. zm).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje żołnierzowi oraz właściwemu organowi wojskowemu odwołanie do Wojewody Zachodniopomorskiego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie składa się za pośrednictwem Burmistrza Polic.
Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
Ostateczna decyzja w sprawie jest wiążąca dla dowódcy Jednostki Wojskowej, w której żołnierz odbywa służbę wojskową.


Inne informacje

Członkami rodziny pozostającymi na wyłącznym utrzymaniu żołnierza są małżonka, dzieci, rodzice oraz inne osoby, jeżeli żołnierza obciąża obowiązek alimentacyjny względem tych osób, a uzyskiwany prze nie łączny dochód jest niższy od minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego
 w grudniu roku poprzedniego ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

Członkom rodziny żołnierza, ze względu na których został on uznany za jedynego żywiciela rodziny, przysługuje zasiłek na utrzymanie tych osób, wypłacany przez dowódcę jednostki.

Zasiłek na utrzymanie rodziny przysługuje od dnia wniesienia podania, nie wcześniej jednak niż od dnia  stawienia się do zasadniczej służby wojskowej, do dnia zwolnienia ze służby.

Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny oraz żołnierzom samotnym w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej:

1) pokrywa się:
a) należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej
b) należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego,
c) bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowanego spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu
    własnościowego,
d) należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu z wyjątkiem
     sytuacji, w których przedmiotem najmu jest część lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona
     obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony,
e) bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej
     własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego stanowiącego
     przedmiot własności żołnierza.

2) zawiesza się spłatę:
a) pożyczki uzyskanej z zakładowego funduszu mieszkaniowego,
b) kredytu lub pożyczki udzielonych przez banki lub instytucje uprawnione do udzielania kredytów
    lub pożyczek, chyba że strony w umowie postanowiły inaczej.

Pożyczka i kredyty w okresie zawieszenia ich spłaty nie podlegają oprocentowaniu.

Uprawnienia, o których mowa wyżej, przysługują również małżonkom żołnierzy odbywających zasadniczą służbę wojskowa, jeżeli ze względu na nie żołnierze zostali uznani za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.

Warunkiem korzystania z uprawnień wymienionych:

 • w pkt. 1– jest nieoddanie lokalu mieszkalnego do bezpłatnego używania w najem lub
  podnajem oraz zawarcie przez żołnierza samotnego umowy najmu z właścicielem lokalu mieszkalnego oraz dopełnienie obowiązku zameldowania się w tym lokalu na pobyt stały.
 • w pkt. 2 – jest zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przed dniem powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) zwane RODO informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police
  ul. Stefana Batorego 3.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
  Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311830.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Police na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu organizacji kwalifikacji wojskowej.  
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, oraz przetwarzania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzasadnione jest, iż dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami RODO.

Pełna treść klauzuli informacyjnej dotyczącej obowiązków Administratora danych osobowych zamieszczona jest na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Policach.  


Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane