W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zarządzenie Nr 108 /10 Burmistrza Polic z dnia 31 maja 2010 r.

Wersja strony w formacie XML

ZARZĄDZENIE Nr 108 /10
Burmistrza Polic
z dnia 31 maja 2010 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337,  z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146)  w związku z i art. 15 ust. 2 i 2c, 2 d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203, Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, z 2008 r. Nr 209, poz. 1316, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 22, poz. 120 i nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt, w składzie:
1. Janusz Catewicz - przewodniczący (Naczelnik Wydziału  Ochrony Środowiska w Policach),
2. Przemysław Biegus - członek (Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska),
3. Wiesław Gaweł - członek (przedstawiciel  organizacji    pozarządowej – Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia” ),
4. Małgorzata Najmark - członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej – Stowarzyszenie Ekologiczne „Łarpia” ).
§ 2. Regulamin   pracy komisji   konkursowej stanowi   załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się   Naczelnikowi   Wydziału    Ochrony Środowiska.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Załącznik do zarządzenia
Nr 108/10 Burmistrza Polic
z dnia 31 maja  2010r .

Regulamin pracy komisji konkursowej
§ 1. 1. Regulamin określa zasady, formę i tryb pracy Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadań publicznych Gminy Police, o których mowa
w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
2. Komisja konkursowa, zwana dalej komisją, powołana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Polic otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony zwierząt.
3. Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się sformułowania „członek komisji” rozumie się przez to także jej Przewodniczącego.

§ 2. 1.Posiedzenia Komisji są zwoływane i prowadzone przez Przewodniczącego, którego wybiera Burmistrz Polic.
2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Komisji poprzez głosowanie jawne, zwykłą większością głosów wybierają Zastępcę Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Każdy z członków Komisji informowany jest o terminie posiedzenia telefonicznie lub pisemnie, co najmniej na 2 dni przed planowanym posiedzeniem.
4. Posiedzenie uważa się za ważne, gdy uczestniczy w nim co najmniej 3/4 składu Komisji.
5. W przypadku nieobecności Przewodniczącego obradom przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.
6. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.
7. Posiedzenia Komisji są protokołowane przez Sekretarza.
8. W pracach Komisji nie może brać udziału osoba, w stosunku do której zachodzą przesłanki określone w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika tj:
1) pozostaje z jednym z oferentów w takim stosunku prawnym, że wynik postępowania konkursowego może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
2) jest lub była związana z tytułu kurateli w stosunku do oferentów ubiegających się o realizację zadania publicznego,
3) jest lub była przedstawicielem oferenta,
4) przedstawiciel oferenta jest dla niej:
a) małżonkiem (także po ustaniu małżeństwa),
b) krewnym,
c) powinowatym do drugiego stopnia,
d) osobą związaną z tytułu kurateli,
5) brała udział w postępowaniu dotyczącym oferenta, z powodu którego wszczęto przeciw niej dochodzenie służbowe, dyscyplinarne lub karne,
6) oferentem jest osoba pozostająca wobec niej w stosunku nadrzędności służbowej,
7) jest osobą, wobec której zostało uprawdopodobnione istnienie okoliczności
nie wymienionych w pkt. 1-6, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności tej osoby.
9. W przypadku stwierdzenia, że zachodzi przesłanka dotycząca wykluczenia członka Komisji Konkursowej z prac Komisji, wykluczenia dokonuje Przewodniczący, a w przypadku gdy sytuacja taka dotyczy Przewodniczącego – Burmistrz Polic.
§ 3. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem pracy komisji zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o nie reprezentowaniu organizacji biorących udział   w konkursie. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika stosuje się odpowiednio. 
§ 4. 1. Oferty oceniane będą pod względem formalnym (z użyciem określenia „spełniania”, „nie spełniania”) i pod względem merytorycznym.
§ 5. 1. Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie konkursu komisja ustala, czy oferta spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, w tym:
1) czy oferta została zgłoszona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. NrR 264, poz.2207),
2) czy oferta została złożona przez podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,
3) czy oferta zawiera prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniem konkursu,
4) czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
5) czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki:
a) aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok (bilans, rachunek wydatków lub rachunek zysków i start, informacja dodatkowa), jeśli podmiot prowadził działalność statutową,
c) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
d) status organizacji oraz jego zmiany,
6) czy oferta jest podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione,
7) czy oferta zawiera termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie.
3. Konkurs zostanie unieważniony, jeśli:
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ust. 2.
4. Oferta nie spełniająca wymogów wskazanych w ust. 2 podlega odrzuceniu.
5. Przed dokonaniem oceny merytorycznej Komisja Konkursowa może wezwać oferenta do udzielenia dodatkowych wyjaśnień. Oferent zobowiązany jest do udzielenia wyjaśnień nie później niż w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia.
6. W drugim etapie konkursu komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert                        z uwzględnieniem kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby oraz doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem,
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania,
4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
5) analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenie się      z otrzymanej dotacji,
6) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięcia w ramach prowadzonej działalności, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg i ranga imprezy, jej atrakcyjność.
7. Członkowie komisji sprawdzają indywidualne karty dotyczące informacji o spełnianiu wymogów formalnych i oceny merytorycznej każdej oferty.

§ 6. 1. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert komisja sporządza niezwłocznie protokół, tj. w terminie nieprzekraczającym 7... dni, w którym dokonuje oceny ofert z  , przedstawia swoją opinię o oferentach i proponuje wysokość dotacji.
2. Protokół Komisji, powinien zawierać w szczególności:
1) oznaczenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji,
2) imiona i nazwiska członków Komisji Konkursowej uczestniczących w posiedzeniu,
3) liczbę złożonych ofert,
4) liczbę ofert odrzuconych z przyczyn formalnych,
5) liczbę opiniowanych ofert (które odpowiadają warunkom określonym w ogłoszonym konkursie),
6) wskazanie wybranej oferty lub ofert, na które proponuje się udzielenie dotacji albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta – wraz z uzasadnieniem,
7) propozycję wysokości dotacji,
8) podpisy członków Komisji.
3. Protokół komisji zostaje niezwłocznie przekazany Burmistrzowi Polic, nie dłużej jednak  niżja w terminie 4 …dni od dnia sporządzenia protokołu.

§ 7. 1. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic, w formie zarządzenia.
2. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 8. W przypadku gdy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie zmian w ofercie, polegających na korekcie kalkulacji przewidzianych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji oraz zmianie szczegółowego zadania(spójnego z kosztorysem) i harmonogramu planowanych działań.
§ 9. Obsługę administracyjną komisji prowadzi upoważniony do tego pracownik Wydziału Ochrony Środowiska.
§ 10. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane