Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceProtokół Nr 43/2014 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach w dniu 11 kwietnia 2014 roku.

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Posiedzenia otworzyła przewodnicząca komisji Pani Zofia Hlek.

Przewodnicząca przedstawiła porządek obrad:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad komisji.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.

4. Zaproszenie pani Gabrieli Doba – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w celu omówienia:

· „Informacji o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach za rok 2013” ,

 • „Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Police”

Będącymi przedmiotem obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Policach:

5. Omówienie pozostałych projektów uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej w Policach.

6. Zapoznanie z pismami skierowanymi do Komisji.

7. Sprawy różne i wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.

Ad. 1

Przewodnicząca komisji otworzyła obrady. W posiedzeniu uczestniczyło 6 radnych, co stanowi quorum.

Ad. 2

Komisja jednogłośnie przyjęła zaproponowany porządek obrad.

Ad. 3

Komisja jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniego posiedzenia z dnia 28 marca 2014 r.

Ad. 4

Pani Gabriela Doba szczegółowo omówiła treść „Informacji o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach za rok 2013”.

Zadaniem pomocy społecznej jest zaspakajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i ich rodzin oraz umożliwienie bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

OPS w Policach realizuje zadania nałożone przez ustawy przez pracowników następujących działów:

 • Dział Pracy Socjalnej,
 • Dział Usług Opiekuńczych,
 • Dział Realizacji,
 • Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego,
 • Dział Dodatków Mieszkaniowych,
 • Dział Finansowo – Księgowy,
 • Dział Organizacyjny.

Na koniec 2013 r. OPS w Policach zatrudniał 99 pracowników.

Kryterium dochodowe zostało określone w ustawie o pomocy społecznej i wynosi obecnie: dla osoby samotnej – 542 zł, w rodzinie – 456 zł/osobę. Aby uzyskać pomoc musi zostać spełniony także drugi warunek: w rodzinie musi występować co najmniej jedna z dysfunkcji – ubóstwo, sieroctwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm lub narkomania, trudności z przystosowaniem do życia po opuszczeniu zakładu karnego, klęska żywiołowa lub ekologiczna.

Od kilku lat liczba osób objętych pomocą utrzymuje się na stałym poziomie (1 500 – 1 600 osób), przy jednoczesnej zmianie struktury wiekowej – obserwuje się mianowicie wzrost liczby młodych osób zgłaszających się po pomoc.

Głównym problemem są osoby, które wolą czekać na pomoc, niż same wychodzić z biedy. Wolą nic nie robić i pozostawać na utrzymaniu innych. Problemem jest przekazywanie tego wzorca z pokolenia na pokolenie. Problemem jest dość powszechne zjawisko pracy „na czarno”.

Coraz większą pozycję w wydatkach OPS stanowią zasiłki stałe w 2013 r. zasiłek taki otrzymywało 314 osób, przy czym zanotowano tendencję spadkową w stosunku do roku poprzedniego o 10 osób. Wypłacono łącznie 1 363 544 zł, a średnia kwota zasiłku wynosiła 445.89 zł.

Z usług opiekuńczo – finansowych objętych było 158 osób. W tym 109 kobiet i 49 mężczyzn. Najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku powyżej 80 lat – 64 osoby.

Działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach mają na celu stworzenie systemu opieki nad seniorami w miejscu zamieszkania i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu tej grupy. Skrajnym przypadkiem pomocy osobie starszej i niedołężnej jest umieszczenie jej w domu pomocy społecznej. W 2013 r. skierowano tam 11 mieszkańców gminy Police. Łączny koszt poniesiony przez gminę z tego tytułu wyniósł 883 044 zł. Średni miesięczny koszt wynosi 2 044 zł. Jak duży jest to koszt widać z porównania do roku 2005 – 103 596 zł, a więc przyrost o 852%.

Z zasiłków okresowych skorzystało 425 osób na łączną kwotę 563 626 zł. Liczba świadczeń – 1 548.

W 2013 roku realizowano wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Łącznie na ten cel wydano 1 031 184 zł. W tym z budżetu gminy wydano – 501 301 zł, a dotacja wyniosła 529 883 zł. Ogółem programem, w różnej formie objęto 2002 osoby.

Rok 2013 był kolejnym rokiem, w którym wzrastała liczba dzieci korzystających z bezpłatnego dożywiania – w 2005 r. z tej formy pomocy skorzystało 68, a w 2013 r. tych dzieci było już 184. Należy przy tym podkreślić, że każde potrzebujące dziecko taką pomoc otrzyma.

Najwięcej osób i rodzin otrzymujących świadczenia z pomocy społecznej mieszka na terenie działalności Rady Osiedla nr 2 i 4 oraz w Trzebieży i Tanowie.

Wpływ na liczbę podopiecznych OPS w Policach ma także trudna sytuacja na rynku pracy. Stopa bezrobocia w powiecie Polickim wynosiła w styczniu 2013 r. 15.8%, a grudniu 14.4%.

Podobnie jak w latach ubiegłych w 2013 r. bezrobocie było dominującym problemem utrudniającym prawidłowe funkcjonowanie rodziny. Temu niekorzystnemu zjawisku towarzyszą: uzależnienia, przemoc, niepełnosprawność, bezdomność.

Najtrudniejszą kategorią są osoby długotrwale bezrobotne i bezrobotni zbliżający się do wieku emerytalnego.

Pomoc społeczna nie odpowiada za to, ile osób do niej trafia, tylko ile osób z niej wychodzi. Bardzo trudno jest prowadzić pracę socjalną, jeśli nie ma gdzie skierować ludzi do pracy, jeśli nie maja z czego płacić za mieszkanie, na nic ich nie stać. Samo wspieranie i uczenie poszukiwania pracy przy jej kompletnym braku jest oszukiwaniem samych siebie.

Bardzo trudnym problemem jest bezdomność – na terenie gminy Police stwierdzono 197 bezdomnych. Osoby bezdomne to głównie mężczyźni w przedziale wiekowym 40 – 60 lat. Okresem szczególnie ciężkim dla tych ludzi jest zima. Wzorem lat ubiegłych realizowana był akcja „Zdążyć przed zimą” do której Ośrodek we współpracy ze Strażą Miejską przystąpił w październiku 2013r. Potrzebujący pomocy byli kierowani do schroniska „Feniks”. Dzięki realizacji systemu od lat w Policach nie zamarzł żaden człowiek.

W ciągu ubiegłego roku skierowano do schronisk 143 osoby. Należy powiedzieć, ze zjawisko bezdomności ciągle narasta.

Kluczem rozwiązywania problemów społecznych jest stworzenie i realizacja strategii. W 2006 roku Rada Miejska uchwaliła „Strategię integracji i rozwiązywania problemów społecznych Gminy Police na lata 2006- 2016”. Efektem realizacji strategii było opracowanie wielu programów i projektów, takich jak:

 • Wigilia da samotnych.
 • Spotkanie z seniorami
 • Jesień – złota pora na aktywność seniora
 • Program aktywności lokalnej
 • Dzień Starego Miasta
 • Kawiarnia dla seniora
 • Pamiętaj o mnie – Dzień Babci i Dziadka.
 • Pikniki rodzinne – Dzień Matki.
 • Pobudka – obudź swój potencjał
 • Szkoła dla rodziców
 • Mamo, Tato co Wy na to?
 • GPS dla rodziny.

W ramach realizacji nakreślonych celów strategicznych m.in. „Rozwój zintegrowanego systemu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy ” realizowano szkolne programy profilaktyczne”

· „Wolni od…” którego celem jest minimalizowanie ryzykownych zachowań wśród dzieci i młodzieży.

 • „Dopóki masz wybór”
 • „NOE”

Komisja pozytywnie opiniuje przedłożoną „Informację o działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach za rok 2013”.

Oprócz „ Informacji ….” Komisja otrzymała materiał pn „ Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2013 dla gminy Police”.

Przedstawienie radzie gminy oceny jest ustawowym wymogiem wynikającym ze znowelizowanego artykułu 16a ustawy o pomocy społecznej.

Na szczeblu gminy pomoc społeczna kierowana jest wprost do osób najbardziej potrzebujących i skupia się na rozwiązywaniu doraźnych problemów.

Dane o sytuacji demograficznej i społecznej:

· Żłobki – sytuacja korzystna w związku ze zwiększeniem czasu trwania urlopów macierzyńskich,

· Przedszkola – sytuacja korzystna w związku z wprowadzeniem nauki dla sześciolatków,

· W stosunku do 2012 r. liczba mieszkańców spadła o 189 osób. W 2014 r. prognoza przewiduje powrót do liczebności z 2012 r. (39 485 osób),

 • Wzrasta udział osób w przedziale wiekowym powyżej 60 lat,

· Liczba bezrobotnych wynosi 2 296 osób, co w stosunku do 2012 r. stanowi spadek o 134 osoby. Na 2014 r. prognozuje się wzrost o 337 osób czyli do poziomu 2 663 osoby,

· Liczba mieszkań komunalnych systematycznie od wielu lat spada. Prognoza na 2014 r. przewiduje jednak wzrost o 27 mieszkań. Efekt budowy osiedla przy ul. Bankowej. Rośnie zapotrzebowanie na tego typu budownictwo i to we wszystkich kategoriach,

· Wzrasta liczba osób i rodzin korzystających ze wsparcia – o blisko 500 w porównaniu do roku 2012,

 • Wzrosła liczba rodzin znajdujących się w stanie ubóstwa – 508,
 • Liczba rodzin dotkniętych bezrobociem – 888,
 • Liczba rodzin z osobą niepełnosprawną – 587,
 • Liczba rodzin z osobą ciężko chorą – 540,
 • Liczba rodzin dotkniętych problemem alkoholowym – 127,
 • Liczba rodzin dotkniętych problemem narkomanii – 3,
 • Liczba rodzin dotkniętych problemem bezdomności – 130,

· Liczba świadczeń usług opiekuńczych – 36 790. Prognozuje się wzrost w roku bieżącym.

Kadra zatrudniona w OPS w Policach (stan na 31.12.2013 r.).

 • Ogółem – 90 pracowników

o Kadra kierownicza – 2 osoby

o Pracownicy socjalni – 23 osoby (wzrost do 2012 r. o 3 osoby). Wykształcenie wyższe – 16 osób; średnie – 7; specjalizacje – 11 osób.

o Pozostali pracownicy – 65 osób. Wykształcenie wyższe – 27 osób, średnie – 22; inne – 16 osób.

Dodatkowo w OPS działa Klub Wolontariusza, który zrzesza młodzież z polickich gimnazjów i uczniów ze szkoły średniej.

Ośrodek ściśle współpracuje ze Stowarzyszeniem Hospicjum Królowej Apostołów oraz Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Koło Terenowe Police.

Wnioski końcowe dotyczące potrzeb w zakresie pomocy społecznej:

- utworzenie domu dziennego pobytu dla starszych mieszkańców miasta.

Analiza sytuacji demograficznej w sposób jednoznaczny wskazuje na przyrost liczby osób starszych przy jednoczesnym obniżeniu się odsetka osób młodych w wieku produkcyjnym.

- utworzenie miejsc noclegowych dla osób bezdomnych.

Komisja w pełni akceptuje treść przedstawionej „Oceny…” wraz z przedstawionymi wnioskami.

Ad. 5

Pozostałe projekty uchwał na XLII sesję Rady Miejskiej omówił członek komisji pan Witold Król.

· Podjęcie uchwał: w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2014 – 20124 oraz w sprawie zmian budżetu gminy Police na rok 2014.

· Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych.

· Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Transgranicznemu Ośrodkowi Edukacji Ekologicznej w Zalesiu oraz zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Policach.

· Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zasad partycypacji gminy Police w roku 2014 w kosztach wykonania przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej.

 • Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.

Ad. 6

Informacja z Powiatowego Urzędu Pracy odnośnie bezrobocia w gminie Police w lutym 2014 r.

Poziom bezrobocia w powiecie Polickim w stosunku do stycznia 2014r. spadł w lutym o ok. 1.9% i przedstawiał się następująco:

· Liczba bezrobotnych spadła w województwie Zachodniopomorskim o 1 643 osoby ze 117 168 osób do 115 525 osób w powiecie spadła o 73 osoby (z 3 887 osób do 3 814 osób), a w gminie Police liczba osób bez pracy spadła z 2 432 do 2 371 tj. o 61 osób.

· Wskaźnik bezrobocia w stosunku do liczby ludności w wieku produkcyjnym spadł: województwo zachodniopomorskie z 10.5% do 10.3%; powiat z 7.8% do 7.7%. Gmina: z 8.5% do 8.3%.

· Prognoza stopy bezrobocia w stosunku do osób czynnych zawodowo wynosi: dla województwa: 18.5%; dla powiatu Polickiego: 14.6% i jest niższa w stosunku do prognozy ze stycznia o ok. 0.2%.

Ad. 7

Omówiono sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013 – 2015” za rok 2013.

Rada Miejska w Policach powierzyła realizację uchwały nr XXV/179/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Policach..

Program kierowany jest do rodzin z dziećmi, przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Zadania Gminnego Programu Wspierania Rodziny:

 • Zabezpieczenie podstawowych potrzeb bytowych dziecka i rodziny . W 2013 roku z pomocy społecznej korzystało 1 618 rodzin, w tym 859 rodzin z dziećmi.
 • Powody przyznania pomocy w 2013 r. (liczba rodzin)

Główne powody (niektóre pokrywają się): ubóstwo – 508; bezrobocie – 888; niepełnosprawność – 587; długotrwała lub ciężka choroba – 540; bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych – 366.

 • Typy rodzin objęte pomocą.

Rodziny z dziećmi: 1 – 262; 2 – 195; 3 – 75; 4 – 29; 5 – 13; 6 – 4; 7 – 4; Rodziny niepełne – 277;

Rodziny emerytów i rencistów – 400.

OPS w Policach wspiera również rodziny poprzez świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i dodatki mieszkaniowe.

Rodziny w trudnej sytuacji materialnej mogły liczyć na wsparcie ze strony: Urzędu Miejskiego w Policach, Caritasu, Kościoła Zielonoświątkowców oraz różnych stowarzyszeń i organizacji, takich jak: Lions Club, Hospicjum Królowej Apostołów, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Stowarzyszenie „Warto być”, Rady Osiedlowe i Sołeckie i innych działających na terenie gminy Police.

W sposób ciągły monitorowano zjawiska przemocy w rodzinie –założono 70 Niebieskich Kopert. Łącznie monitorowano 135 rodzin.

Monitorowano sytuację zdrowotną dzieci w 35 rodzinach dysfunkcyjnych.

Dofinansowywano zakup przedmiotów ortopedycznych, sprzętu rehabilitacyjnego.

W 2013 r. 29 dzieci z gminy Police umieszczonych zostało w pieczy zastępczej. OPS wydał łącznie na utrzymanie dzieci w piezy zastępczej 82 768.84 zł.

W 2013 roku OPS w Policach zatrudniał czterech asystentów rodziny, którzy objęli wsparciem 47 rodzin (199 osób, w tym 125 dzieci).

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji monitorowali 63 rodziny. Do sądu skierowano 25 spraw. Policjanci interweniowali 8 razy w sytuacji zagrożenia dobra dziecka.

Ad. 8

Zakończono posiedzenie komisji.

Protokołował:

W. Król

Przewodnicząca Komisji

Zofia Hlek

IZK

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij