W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043


Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 7/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach w dniu 7 maja 2015 r.

Protokół Nr 7/2015

z posiedzenia Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Policach

w dniu 7 maja 2015 r.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęci protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 4. Analiza dokumentacji dotyczącej skargi złożonej przez pana ................
 5. Analiza dokumentacji dotyczącej skargi złożonej przez panią ................
 6. Analiza dokumentacji dotyczącej skargi złożonej przez pana .................
 7. Analiza dokumentacji dotyczącej sprawozdania Burmistrza Polic
  z wykonania budżetu za rok 2014, wraz z wieloletnią prognozą finansową
  i informacją o stanie mienia komunalnego.
 8. Zapoznanie się z pismami, które wpłynęły do komisji.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

 

Ad. 1.

Posiedzenie komisji otworzył i przewodniczył pan Andrzej Rogowski – przewodniczący Komisji, na podstawie listy obecności stwierdził quorum.
W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy członkowie Komisji.

 

Ad. 2.

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad 3.

Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia Komisji. Protokół został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad. 4.

Członkowie komisji po przeanalizowaniu z treścią dokumentacji w sprawie skargi pana ................, wnioskują jednogłośnie za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach o przedstawienie na piśmie opinii prawnej w ww. temacie.

 

Ad. 5.

Członkowie Komisji po przeanalizowaniu otrzymanej dokumentacji złożonej przez panią ............., która dotyczy skargi na działalność Burmistrza Polic, wnioskują jednogłośnie za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej w Policach o przedstawienie na piśmie opinii prawnej w ww. temacie.

 

Ad. 6.

Po przeanalizowaniu całości materiałów oraz zapoznaniu się z opinią prawną, członkowie Komisji Rewizyjnej jednogłośnie podjęli decyzję o uznanie skargi złożonej przez pana ............... dotyczącą zwrotu wywłaszczonych nieruchomości działek gruntu o nr 7 i 10 położonych w obrębie ewidencji gruntów Pilchowo za bezzasadne.


Uzasadnienie:

W dniu 19 listopada 2012 roku, po rozpatrzeniu wniosku pana ................ decyzją znak GN.6821.8.2012.KS Starosta Policki odmówił zwrotu wywłaszczonych nieruchomości oznaczonych jako działki nr 7 i 10 obręb Pilchowo. Rozpatrując odwołanie pana .............. Wojewoda Zachodniopomorski wydał decyzję z dnia 12 lutego 2013 roku, znak GN.II.7534.17.2012.4.AP, utrzymującą w mocy decyzję Starosty Polickiego. Powyższe zaskarżył pan ............... a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z dnia 13 czerwca 2013 roku sygn. akt II SA/Sz 344/13 uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą decyzję Starosty Polickiego z dnia 19 listopada 2012 roku znak GN.6821.8.2012.KS. Następnie Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem IOSK 2371/13 z dnia 26 września 2014r. oddalił skargę kasacyjną Gminy Police od ww. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie. W związku z tym, że orzeczenie i postępowanie sądowo-administracyjne ma charakter kasacyjny, powyższy wyrok nie podlega wykonaniu w sensie materialnym, lecz skutkuje uchyleniem dotychczas wydanych w toku postępowania administracyjnego decyzji
z koniecznością ponownego rozpoznania sprawy przez właściwy organ.


Pragnę nadmienić, iż właściwym organem w niniejszej sprawie jest Starosta Policki i do niego należy kierować wnioski w sprawie. Gmina Police w toku prowadzonego postępowania przez Starostę Polickiego prezentowała rzeczowe stanowisko w sprawie rozwiązania umowy wieczystego użytkowania
i przedstawiła faktyczną i prawna argumentacje na poparcie swojego stanowiska. Zarzut niewykonania wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz prowadzenia postępowania w sposób przewlekły jest bezzasadny, albowiem Gmina Police ani jej Burmistrz nie prowadzi jakiegokolwiek postępowania.

 

Ad. 7.

Członkowie Komisji dokonali analizy rzeczowej dokumentacji, która dotyczy sprawozdania Burmistrza Polic
z wykonania budżetu za rok 2014, wraz z wieloletnią prognozą finansową i informacją o stanie mienia komunalnego. Prace nad powyższym będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu komisji tj. 15 maja 2015 r.


Ad. 8.

Członkowie Komisji Rewizyjnej zapoznali się z pismami. które wpłynęły na obrady Komisji.


Ad. 9.

Komisja za pośrednictwem Pana Przewodniczącego Rady Miejskiej, zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie skargi Pana ........... pod obrady sesji w dniu 27 maja 2015 r. Wnioskuje jednocześnie, aby uzasadnienie skargi w formie uchwały przygotować w oparciu o dokumentację przekazaną do Komisji Rewizyjnej oraz zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem w punkcie 6 i przepisami prawa.


Na tym posiedzenie zakończono.
Powiadom znajomego