Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceUrząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@ug.police.pl

Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka


NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych


Informacja o rachunkach bankowych Gminy PoliceKierownictwo urzędu

Godziny pracy

Urząd Miejski w Policach czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach:


poniedziałek - 8.00 – 16.00
wtorek - 7.00 – 15.00
środa - 7.00 – 15.00
czwartek - 7.00 – 15.00
piątek - 7.00 – 15.00


Godziny przyjęć Klientów mogą różnić się od ww godzin.

Dokładne godziny w jakich można załatwić w UM konkretną sprawę podawane są na stronach z opisem procedur.

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Burmistrz Polic
  72-010 Police
  ul. Stefana Batorego 3.
 2. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych:
  Krzysztof Małodobry, mail: iod@police.pl,  tel. 91 4311830.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji  zadań ustawowych realizowanych przez Gminę Police na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o samorządzie gminnym, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o strażach gminnych, ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz innych ustaw.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane zgodnie z prawem osobom fizycznym lub prawnym, jednostkom i innym podmiotom uczestniczącym w realizowaniu zadań gminy.  
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z ustawowo wymaganego okresu utrzymania danych, w innym przypadku nie będą przetwarzane po ustaniu celu przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w  przypadkach określonych w  przepisach RODO.
 7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani//Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/ny do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, brak możliwości podjęcia czynności  przez Administratora. 
 10. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani procesie profilowania.

Zamówienia publiczne

zamówienie na: zakup samochodu asenizacyjnego wieloczynnościowego dla ZWIK Police Sp. z o.o.

zamówienie na zakup samochodu asenizacyjnego wieloczynnościowego dla ZWIK Police Sp. z o.o.

nr sprawy ZWIK/5/2019

zamawiający Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach Sp. z o.o.

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50 72-010 Police w sekretariacie (pok. Nr 206)

zamówienie na: Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 83 przy ul. Dworcowej 3 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

zamówienie na Termomodernizacja budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 83 przy ul. Dworcowej 3 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

nr sprawy ZP-DP-WD-8-550555-N-2019

zamawiający WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 234 W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA GMINA POLICE ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 72-010 Police, ul. Bankowa 18

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - ZGKiM, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, sekretariat (pok. 312) w terminie do dnia 06.06.2019 r. do godziny 10.00

zamówienie na: wykonanie remontu pawilonu głównego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach

zamówienie na wykonanie remontu pawilonu głównego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi przy ul. Siedleckiej 4 w Policach

nr sprawy SP.K.271.1.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert sekretariat Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marii Skłodowskiej-Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach, ul. Siedlecka 4, 72-010 Police

zamówienie na: budowa węzła przesiadkowego na planu Chrobrego w Policach

zamówienie na budowa węzła przesiadkowego na planu Chrobrego w Policach

nr sprawy TI.7013.4.2019

zamawiający Gmina Police

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

termin składania ofert

miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach, 72-010 Police, ul. Stefana Batorego 3, pokój nr 30 (sekretariat)

zamówienie na: Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 83 przy ul. Palmowej 13 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

zamówienie na Termomodernizacja wielorodzinnego budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej nr 83 przy ul. Palmowej 13 w Policach wraz z robotami towarzyszącymi, administrowanego przez ZGKiM w Policach.

nr sprawy ZP-DP-WD-7-536265-N-2019

zamawiający WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA NR 83 W IMIENIU KTÓREJ DZIAŁA GMINA POLICE ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ 72-010 Police, ul. Bankowa 18

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - ZGKiM, ul. Bankowa 18, 72-010 Police, sekretariat (pok. 311)

zamówienie na: Wykonanie remontu pawilonu głównego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach

zamówienie na Wykonanie remontu pawilonu głównego w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Policach

nr sprawy SP.K.271.1.2019

zamawiający Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Skłodowskiej – Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi 72-010 Police, ul. Siedlecka 4

tryb zamówienia Przetarg nieograniczony

rodzaj przetargu Roboty budowlane

wartość szacunkowa Poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy PZP

termin składania ofert

miejsce składania ofert Sekretariat Szkoła Podstawowa nr 3 im. M. Skłodowskiej – Curie z Oddziałami Dwujęzycznymi 72-010 Police, ul. Siedlecka 4

Uchwały Rady

uchwała nr: VIII/88/2019

uchwała nr VIII/88/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 7 Anny Jagiellonki w Policach

uchwała nr: VIII/87/2019

uchwała nr VIII/87/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 6 Księcia Bogusława X w Policach

uchwała nr: VIII/86/2019

uchwała nr VIII/86/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 3 Jasienica w Policach

uchwała nr: VIII/85/2019

uchwała nr VIII/85/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 2 Stare Miasto w Policach

uchwała nr: VIII/84/2019

uchwała nr VIII/84/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Siedlice i członków rady sołeckiej sołectwa Siedlice

uchwała nr: VIII/83/2019

uchwała nr VIII/83/2019

jakiego organu Rady Miejskiej w Policach

z dnia

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Drogoradz i członków rady sołeckiej sołectwa Drogoradz

Zarządzenia

zarządzenie nr: 136/2019

zarządzenie nr 136/2019

wydane przez Burmistrz Polic

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli, zespołów i punktów przedszkolnych na 2019 r.

zarządzenie nr: 134/2019

zarządzenie nr 134/2019

wydane przez Burmistrz Polic

z dnia

w sprawie wyboru podmiotu, który otrzymuje dotację na realizację zadania w 2019 roku w zakresie działalności pożytku publicznego i wolontariatu – ochrona zdrowia

zarządzenie nr: 131/2019

zarządzenie nr 131/2019

wydane przez Burmistrz Polic

z dnia

w sprawie w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Police na rok 2019

zarządzenie nr: 132/2019

zarządzenie nr 132/2019

wydane przez Burmistrz Polic

z dnia

w sprawie zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych przedszkoli, zespołów i punktów przedszkolnych na 2019 r.

zarządzenie nr: 130/2019

zarządzenie nr 130/2019

wydane przez Burmistrz Polic

z dnia

w sprawie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej oraz dyrektora przedszkola publicznego

zarządzenie nr: 128/2019

zarządzenie nr 128/2019

wydane przez Burmistrz Polic

z dnia

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2019 rok planu przychodów i dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, planu wydatków finansowanych ze środków uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz przekazania do realizacji zadań z tym związanych

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij