W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Inspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Stanowisko Inspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym
Miejsce pracy Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Termin składania ofert
Miejsce składania ofert Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3; 72-010 Police (sekretariat, pok. Nr 30, I piętro)
Status w trakcie rozstrzygania

BURMISTRZ  POLIC
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
w Urzędzie Miejskim w Policach
Inspektor w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym

1) Opis stanowiska pracy. Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:


 1)        przygotowywania i przeprowadzania procedury wyboru wykonawcy usług projektowych i  robót budowlanych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych lub wewnętrzne przepisy urzędu (przy wartości zamówienia poniżej progów stosowania ustawy), zbierania, pozyskiwania i opracowywania wstępnych danych do prac projektowych gminnych zadań inwestycyjnych,

 2)         sporządzania projektów umów na usługi projektowe i roboty budowlane realizowanych w ramach gminnych zadań inwestycyjnych,

 3)        koordynacji i uzgadniania prac w zakresie opracowywania dokumentacji projektowych gminnych zadań inwestycyjnych, w tym uzyskiwania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń wydawanych przez odpowiednie organy i instytucje, przed rozpoczęciem realizacji gminnych zadań inwestycyjnych,

 4)        sprawowania lub zapewniania nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego nad realizacją gminnych zadań inwestycyjnych,

 5)        bieżącego analizowania i kontroli pod względem merytorycznym i finansowym realizacji gminnych zadań inwestycyjnych,

 6)        udziału w pracach komisji odbiorowych oraz przekazywania do użytkowania gminnych zadań inwestycyjnych, w tym uzyskiwania wymaganych prawem decyzji i pozwoleń wydawanych przez odpowiednie organy i instytucje, po zakończeniu realizacji gminnych zadań inwestycyjnych,

 7)        rozliczania i przekazywania środków trwałych powstałych w trakcie realizacji gminnych zadań inwestycyjnych,

 8)        prowadzenia przeglądów gwarancyjnych zrealizowanych gminnych zadań inwestycyjnych oraz nadzorowania usunięcia stwierdzonych usterek w okresie gwarancji jakości i rękojmi.

 

2)                 Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe techniczne,
 2. trzyletni staż pracy,
 3. znajomość zagadnień z zakresu: prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawa zamówień publicznych, prawa administracyjnego i pozyskiwania funduszy pomocowych,
 4. znajomość metod i technik pracy biurowej, w tym umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym,
 5. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

3)                 Wymagania pożądane:

1)        trzyletni staż pracy w administracji publicznej,

2)        udział w procesie udzielania zamówień publicznych po stronie zamawiającego,

3)        udział w procesie realizacji zadań inwestycyjnych, w tym zadań z udziałem środków z Unii Europejskiej,

4)        samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, obowiązkowość, kreatywność, komunikatywność,

5)        umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, umiejętność organizacji pracy

6)        wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,


4)                 Wymagane dokumenty:

 1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
 2. list motywacyjny,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
 4. wypełniony kwestionariusz osobowy (druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze),
 5. kserokopie świadectw pracy,
 6. referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z  późn. zm.).
 9. aktualne oświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 30.04.2015 r.

pod adresem : Urząd Miejski w Policach  ul. Stefana Batorego 3; 72-010 Police (sekretariat, pok. Nr 30, I piętro) w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektorw Urzędzie Miejskim w Policach w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.

Załączniki

Powiadom znajomego