BURMISTRZ   POLIC

OGŁASZA NABÓR

NA  CZTERY WOLNE STANOWISKA PRACY

w Urzędzie Miejskim w Policach

 aplikantów Straży Miejskiej w Policach

1.Opis stanowiska pracy.

 

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonanie zadań z zakresu:

- podejmowania interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

- patrolowania ulic i kontroli pod względem przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o strażach gminnych ze szczególnym uwzględnieniem prawa lokalnego,

- przestrzegania prawa, rzetelnego, bezstronnego i terminowego wykonywania poleceń przełożonych.

  Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie na stanowisko strażnicze podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim oraz psychologicznym.

 

2. Warunki pracy na stanowisku:

- częste kontakty z mieszkańcami,

- kontakt ze zwierzętami,

- praca na pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie, średnio 40 godzin tygodniowo,

- praca w terenie.

 

3. Wymagania niezbędne:

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- ukończone 21 lat,

- posiadanie pełni praw publicznych,

- wykształcenie minimum średnie,

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

- pełna zdolność do czynności prawnych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

4.Wymagania pożądane:

- znajomość podstaw obsługi komputera,

- zamieszkanie na terenie gminy Police lub najbliższej okolicy(np. sąsiedniej gminy),

- dobra znajomość topografii gminy Police,

- preferowany wiek do 35 lat( z uwagi na charakter pracy),

- brak przeciwwskazań do pracy ze zwierzętami (np. alergia, lęk),

- znajomość specyfiki pracy w Straży Miejskiej,

- posiadanie prawa jazdy kategorii B.

 

5.Wymagane dokumenty:

- życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

- list motywacyjny,

- kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

- wypełniony kwestionariusz osobowy*,

- kserokopie świadectw pracy( jeśli posiada),

- referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz 926 z późn. zm.),

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 26 września 2016 roku

pod adresem:

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3, 72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

 „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze APLIKANT STRAŻY MIEJSKIEJ”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3,I piętro.

 

 

* druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze