BURMISTRZ POLIC  

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

w Urzędzie Miejskim w Policach*

PODINSPEKTOR

 Wydział Finansowo-Budżetowy (księgowość budżetowa)

nazwa stanowiska pracy, Wydział

 

1. Opis stanowiska pracy.

Do głównych zadań pracownika będzie należało wykonywanie zadań z zakresu:

1) księgowania operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującym planem kont oraz z przepisami prawa,

2) dekretowania dowodów księgowych,

3) sporządzania poleceń księgowania,

4) przygotowywanie dokumentów i sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych,

5) księgowania zaangażowania zobowiązań finansowych zgodnie z planem,

6) przygotowywania dokumentacji i  inwentaryzacja rozrachunków.

2.Warunki pracy na stanowisku

Częste kontakty z interesantami,  praca na pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie- średnio 40 godzin tygodniowo, praca przy monitorze ekranowym.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Policach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w  lutym  2016r. nie przekroczył 6%.

3. Wymagania niezbędne:

1) ukończenie: jednolitych studiów magisterskich ekonomicznych lub wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych  - z zakresu rachunkowości lub średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły zawodowej o kierunku rachunkowość,

2) księgowanie operacji gospodarczych na kontach syntetycznych i analitycznych, dekretacja faktur, inwentaryzacja sald, sporządzanie sprawozdań finansowych,

3) znajomość programów finansowo-księgowych,

4) bardzo dobra znajomość i umiejętność obsługi komputera, w tym obsługa w zakresie pakietu office, z  naciskiem na arkusz kalkulacyjny exel,

5) umiejętność korzystania z przepisów prawa oraz znajomość przepisów z zakresu rachunkowości, podatkowych (w tym VAT), ubezpieczeń społecznych, pracy w zakresie pełnej księgowości, 

6) 6 lat pracy w zakresie pełnej księgowości,

7) niekaralność za przestępstwa umyślne.

 

4. Wymagania pożądane:

1) doświadczenia zawodowe w zakresie księgowości budżetowej, rozliczeń podatku VAT.

2) kursy lub szkolenia z zakresu księgowości, w tym księgowości budżetowej,

3) certyfikat księgowy albo świadectwo kwalifikacyjne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów,

4) umiejętności: komunikatywność, dobra pamięć, odporność na stres, sumienność, operatywność, zdolność analitycznego myślenia, praca w zespole, samodzielność w działaniu, dobra organizacja własnej pracy, rzetelność, punktualność, kreatywność.

5.  Wymagane dokumenty:

1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

2) list motywacyjny,

3) kserokopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4) wypełniony kwestionariusz osobowy**,

5) kserokopie świadectw pracy,

6) referencje (opinie) z dotychczasowych miejsc pracy (jeśli kandydat posiada),

7) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo
umyślne,

8) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2015r.  poz. 2135 z późn. zm.)

 

Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do 8 kwietnia 2016 roku .

pod adresem :

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3,    72-010 Police

w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor (księgowość budżetowa) - w Urzędzie Miejskim w Policach  w Wydziale Finansowo-Budżetowym.

 

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.police.pl/ oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, I piętro.

 

 

** druk dostępny w BIP przy ogłoszeniu o naborze

 

 

 Załączniki:

Kwestionariusz osobowy