Zarządzenie Nr 184/2015

Burmistrza Polic

z dnia 27 lipca 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police  wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 w związku z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), § 3 uchwały Nr XXI/149/2012 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy oraz art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm.) Police zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W okresie od 30 lipca 2015 roku do 19 sierpnia 2015 roku przeprowadza się konsultacje społeczne (konsultacje) projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police  wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

§ 2. Zasięg terytorialny konsultacji obejmuje teren gminy Police.

§ 3. Konsultacje przeprowadza się w formie badania opinii mieszkańców poprzez przyjmowanie uwag mieszkańców na piśmie (w tym przesłanych w formie elektronicznej na adres: sekretariat@ug.police.pl) z dopiskiem: "Konsultacje -PGN" lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach (ul. Stefana Batorego 3, 72 - 010 Police, pokój 51).

§ 4. Konsultacje prowadzi Wydział Rozwoju i Funduszy Pomocowych Urzędu Miejskiego w Policach.

§ 5. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Załączniki do zarządzenia.

 Załączniki:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA POLIC z dnia 27 lipca 2015 r.