Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach

www.pecpolice.pl
72-010 Police
ul. Bankowa 18.
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS: 0000165489, NIP: 851-020-55-50.
Kapitał zakładowy wpłacony w całości, wysokość: 5 114 688,00 zł.

Strona ta funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr. 112,poz.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr.67, poz.619).
Na stronie biuletynu Informacji Publicznej PEC S.A. w Policach znajdą Państwo informacje dotyczące: statusu prawnego, organizacji, przedmiotu działalności , organów podmiotu oraz wiele innych informacji publicznych zawartych na stronach biuletynu.

DANE PODSTAWOWE
Nazwa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach
Adres Police 72-010 ul. Bankowa 18
Kontakt Tel. (91) 317 07 40
Fax. (91) 317 60 58
e-mail: pec_police@poczta.onet.pl
O FIRMIE
Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest :

 1. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30. A
 2. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30. B
 3. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych - PKD 45.21.
 4. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - PKD 73.10. G
 5. Badania i analizy techniczne - PKD 74.30. Z
 6. Pozaszkolne formy ksztalcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42. Z
REGON 810398694
NIP 851-020-55-50
Status prawny Spółki

Spółka Akcyjna

Podstawa działania: Akt notarialny z dnia 29 marca 1993 r. Nr Repertorium A 4277/1993 sporządzone w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przed Notariuszem Sławomirą Milczanowską PEC S.A. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarki KRS pod numerem KRS 0000165489

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Kliknij aby pobrać Schemat organizacyjny
WŁADZE (organy Spółki)
Zgromadzenie Wspólników Burmistrz Gminy Police
Rada Nadzorcza

Zbigniew Wyrwicz - przewodniczący
Egeniusz Wiktor Szymański - z-ca przewodniczącego
Mirosław Wdowiak - sekretarz
Adam Rutana - członek
Krzysztof Zieliński – członek                       

Bronisława Bajer-członek

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Dyrektor - Cezary Michał Arciszewski

Prokurent - Krzysztof Kowalski

PRAWO, MAJĄTEK, SPRAWOZDANIA
Struktura właścicielska

Gmina Police 100% akcji
53278 akcji imiennych o wartości nominalnej akcji 96,00 zł

Majątek

Stan na 01.01.2011 r. (wartości netto):

 1. Grunty - 500 648,08 zł
 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 9 251 935,05 zł 
 3. Urządzenia techniczne i maszyny - 5 866 570,40 zł
 4. Inne środki trwałe - 
  3 699,67 zł
 5. Wartości niematerialne i prawne - 184 735,23 zł

Ogółem wartośc majątku -
15 807 588,43 zł

Wysokość kapitału zakładowego  5 114 688,00 zł
Wysokość kapitału zapasowego  9 850 898,30 zł
Wysokość kapitału z aktualizacji i wyceny  2 920 036,01 zł
INNE INFORMACJE
Koncesje

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, obrotu, przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na:

 • wytwarzanie ciepła Nr WCC/599/202/u/1/98/MM z dnia 05.11.1998 r.
 • przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/585/202/u/1/98/MM z dnia 05.11.1998 r.
 • obrót ciepłem Nr OCC/153/202/u/1/98/MM z dnia 05.11.1998 r.


Redaktor strony: Andrzej Farbotnik
Zarządzenie Nr 2/ 2007 z dnia 15.01. 2007r. Dyrektora przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach z dnia w sprawie dostępu do informacji publicznej

Aneks nr 1/2007 z dnia 10.04.2007 do Zarządzenia nr2/2007 z dni 15.01.2007 Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach w sprawie dostępu do informacji publicznej.