a:48:{s:4:"name";s:42:"Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:42:"Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.";s:11:"createdDate";s:10:"2007-02-23";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:7002:"

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka Akcyjna z siedzibą w Policach

www.pecpolice.pl
72-010 Police
ul. Bankowa 18.
Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
numer KRS: 0000165489, NIP: 851-020-55-50.
Kapitał zakładowy wpłacony w całości, wysokość: 5 114 688,00 zł.

Strona ta funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.Nr. 112,poz.1198) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U.Nr.67, poz.619).
Na stronie biuletynu Informacji Publicznej PEC S.A. w Policach znajdą Państwo informacje dotyczące: statusu prawnego, organizacji, przedmiotu działalności , organów podmiotu oraz wiele innych informacji publicznych zawartych na stronach biuletynu.

DANE PODSTAWOWE
Nazwa Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach
Adres Police 72-010 ul. Bankowa 18
Kontakt Tel. (91) 317 07 40
Fax. (91) 317 60 58
e-mail: pec_police@poczta.onet.pl
O FIRMIE
Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki jest :

 1. Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30. A
 2. Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) - PKD 40.30. B
 3. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych - PKD 45.21.
 4. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych - PKD 73.10. G
 5. Badania i analizy techniczne - PKD 74.30. Z
 6. Pozaszkolne formy ksztalcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane - PKD 80.42. Z
REGON 810398694
NIP 851-020-55-50
Status prawny Spółki

Spółka Akcyjna

Podstawa działania: Akt notarialny z dnia 29 marca 1993 r. Nr Repertorium A 4277/1993 sporządzone w Kancelarii Notarialnej w Szczecinie przed Notariuszem Sławomirą Milczanowską PEC S.A. jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarki KRS pod numerem KRS 0000165489

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Kliknij aby pobrać Schemat organizacyjny
WŁADZE (organy Spółki)
Zgromadzenie Wspólników Burmistrz Gminy Police
Rada Nadzorcza

Zbigniew Wyrwicz - Przewodniczący
Egeniusz Wiktor Szymański - Wiceprzewodniczący
Mirosław Wdowiak - Sekretarz
Beata Szewczyk - Członek
Grzegorz Kieroński – Członek                      
Paweł Szymański - Członek

Zarząd Spółki

Prezes Zarządu - Dyrektor - Cezary Michał Arciszewski

Prokurent - Krzysztof Kowalski

PRAWO, MAJĄTEK, SPRAWOZDANIA
Struktura właścicielska

Gmina Police 100% akcji
53278 akcji imiennych o wartości nominalnej akcji 96,00 zł

Majątek

Stan na 31.12.2018  r. (wartości netto):

 1. Grunty - 189.525
 2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 9.819.740 
 3. Urządzenia techniczne i maszyny - 5.215.084
 4. Inne środki trwałe - 18.397
 5. Wartości niematerialne i prawne - 106.971

Ogółem wartośc majątku - 15.858.916

Wysokość kapitału zakładowego  5 114 688
Wysokość kapitału zapasowego  10.595.951
Wysokość kapitału z aktualizacji i wyceny  2.897.595
INNE INFORMACJE
Koncesje

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Policach prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, obrotu, przesyłania i dystrybucji ciepła na podstawie udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesji na:

 • wytwarzanie ciepła Nr WCC/599/202/u/1/98/MM z dnia 05.11.1998 r.
 • przesyłanie i dystrybucję ciepła Nr PCC/585/202/u/1/98/MM z dnia 05.11.1998 r.
 • obrót ciepłem Nr OCC/153/202/u/1/98/MM z dnia 05.11.1998 r.


Redaktor strony: Andrzej Farbotnik
Zarządzenie Nr 2/ 2007 z dnia 15.01. 2007r. Dyrektora przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach z dnia w sprawie dostępu do informacji publicznej

Aneks nr 1/2007 z dnia 10.04.2007 do Zarządzenia nr2/2007 z dni 15.01.2007 Dyrektora Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach w sprawie dostępu do informacji publicznej.

Uchwała nr 9/2017 z dnia 28.06.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 8/2017 z dnia 28.06.2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Policach w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2019-5-10 10:44:38";s:8:"editDate";s:18:"2019-5-10 10:44:38";s:6:"editBy";s:3:"232";s:10:"editorName";s:6:"Joanna";s:13:"editorSurname";s:11:"Kolesińska";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2019";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:6:"Police";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:4:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:2:{i:0;i:13740;i:1;i:13739;}}}