OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Siedlecka 2a
72-010 Police

Dyrektor ośrodka:

Sekretariat:

Fax:

mail:

strona internetowa

Marta Tokarski

91 42 43 840

91 42 43 841

ops@police.pl

www.opspolice.plNIP: 851-20-81-916


Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym;
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
ustawa z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci;
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
ustawy z dnia 22 kwietnia 2008 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych;
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne;
ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych;
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 


Ośrodek czynny:
w poniedziałek od godziny 7:30 do 15:30;
od wtorku do piątku od godziny 7:00 do 15:00.