OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Siedlecka 2a
72-010 Police

Dyrektor ośrodka:
Sekretariat:
Fax:
Dział Dodatków Mieszkaniowych
Dział Usług Opiekuńczych:
Dział Świadczeń Rodzinnych:
mail:

strona internetowa

Marta Tokarski
91 42 43 840
91 42 43 841
91 42 43 860
91 42 43 857
91 42 43 858
ops@police.pl

www.opspolice.plNIP: 851-20-81-916


Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach realizuje zadania wynikające z następujących ustaw:

1. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.
594 z póź. zm),
2. ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r. poz.
163),
3. ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z
2015 r. poz. 114),
4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z
póź. zm),
5. ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2012r poz. 1228 z póź. zm.).
6. ustawy z dnia 22 kwietnia 2008r. o postępowaniu wobec dłużników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z póź.
zm.),
7. ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U z
2013r. poz. 966 z póź. zm.),
8. ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r Prawo energetyczne (Dz. U z 2012r. poz.
1059 z póź. zm.),
9. ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach
będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.  z 2014r.
poz. 1206, z póź. zm.),
10. ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.),
11. ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (Dz. U. z 2013r. poz. 135 z póź. zm.),
12. ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z
2014r poz. 1202/,
13. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z
2013r. poz. 885 z póź. zm.),

Godziny urzędowania:

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30