Dostęp do informacji znajdującej się w wykazach i rejestrach można uzyskać w siedzibach wymienionych poniżej jednostek na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Organizacyjno Prawnym:

Rejestr uchwał Rady Miejskiej
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr zarządzeń Burmistrza
Rejestr umów cywilnoprawnych
Rejestr zamówień publicznych
Rejestr osób korzystających z dokumentów organów Gminy Police
Rejestr umów
Rejestr umów

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Oświaty i Kultury:

Rejestr niepublicznych szkół i placówek oświatowych
Rejestr instytucji kultury
Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i zaświadczeń o wyniku postępowania
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne
Rejestr porozumień
Rejestr umów cywilnoprawnych
Rejestr zamówień publicznych

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Ochrony Środowiska:


Rejestr decyzji na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Rejestr zezwoleń ma wycinkę drzew
Rejestr umów cywilnoprawnych
Rejestr zamówień publicznych
Rejestr wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć
Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Promocji i Informacji:

Rejestr umów cywilnoprawnych
Rejestr zamówień publicznych

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Spraw Obywatelskich:

Rejestr wyborców
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr ewidencji ludności
Rejestr udostępnionych informacji o danych osobowych
Rejestr wydanych dowodów osobistych
Rejestr decyzji o zmianie pisowni lub brzmienia imion i nazwisk
Rejestr zezwoleń na organizację masowych imprez sportowych i rekreacyjnych
Rejestr zgonów
Rejestr pism niejawnych

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Urbanistyki i Architektury:

Rejestr skarg i wniosków
Rejestr umów cywilnoprawnych
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Działalności Gospodarczej:

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Rejestr wydanych licencji na taksówki osobowe
Ewidencja pól biwakowych
Ewidencja pokoi wynajmowanych przez rolników oraz miejsc na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych
Ewidencja obiektów hotelarskich, które spełniają minimalne wymagania, co do wyposażenia
Rejestr umów cywilno - prawnych

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Gospodarki Odpadami

Działalność regulowana
Ewidencja podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych w Gminie PoliceZałączniki:

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.xls
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.xls
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.xls
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.xls
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych.xls
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych nowa wersja.xls
Kopia rejestr_umow-2.pdf
Kopia rejestr_umow-3.pdf
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.xls
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych BIP.xls
Działalność regulowana.doc
Ewidencja podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Police.doc