a:48:{s:4:"name";s:20:"Rejestry i ewidencje";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:34:"Wydziały Urzędu Gminy w Policach";s:11:"createdDate";s:10:"2007-02-23";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:4805:"

Dostęp do informacji znajdującej się w wykazach i rejestrach można uzyskać w siedzibach wymienionych poniżej jednostek na zasadach określonych w Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. (Dz.U.01.112.1198) oraz Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz.U.02.101.926)

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Organizacyjno Prawnym:

Rejestr uchwał Rady Miejskiej
Rejestr skarg i wniosków
Rejestr zarządzeń Burmistrza
Rejestr umów cywilnoprawnych
Rejestr zamówień publicznych
Rejestr osób korzystających z dokumentów organów Gminy Police
Rejestr umów (2012-05.2014)
Rejestr umów (06.2014-2015)

Centralny rejestr umów Urzędu Miejskiego w Policach - aktualizowany


Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Oświaty i Kultury:

Rejestr niepublicznych szkół i placówek oświatowych
Rejestr instytucji kultury
Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i zaświadczeń o wyniku postępowania
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
Ewidencja szkół i placówek niepublicznych

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej:

Rejestr osób ubiegających się o mieszkanie komunalne
Rejestr porozumień
Rejestr umów cywilnoprawnych
Rejestr zamówień publicznych

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Ochrony Środowiska:


Rejestr decyzji na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Rejestr zezwoleń ma wycinkę drzew
Rejestr umów cywilnoprawnych
Rejestr zamówień publicznych
Rejestr wniosków o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć
Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięć

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Promocji i Informacji:

Rejestr umów cywilnoprawnych
Rejestr zamówień publicznych

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Spraw Obywatelskich:

Rejestr wyborców
Rejestr ewidencji ludności
Rejestr udostępnionych informacji o danych osobowych
Rejestr wydanych dowodów osobistych
Rejestr zezwoleń na organizację masowych


Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Urbanistyki i Architektury:

Rejestr skarg i wniosków
Rejestr umów cywilnoprawnych
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym
Rejestr miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennegoWykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Działalności Gospodarczej:

Rejestr wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Rejestr wydanych licencji na taksówki osobowe
Ewidencja pól biwakowych
Ewidencja pokoi wynajmowanych przez rolników oraz miejsc na ustawienie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych
Ewidencja obiektów hotelarskich, które spełniają minimalne wymagania, co do wyposażenia
Rejestr umów cywilno - prawnych

Wykaz rejestrów prowadzonych w Wydziale Gospodarki Odpadami

Działalność regulowana


Ewidencja podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych w Gminie Police

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:18:"2018-2-22 12:01:54";s:8:"editDate";s:18:"2018-2-22 12:01:54";s:6:"editBy";s:3:"232";s:10:"editorName";s:6:"Joanna";s:13:"editorSurname";s:11:"Kolesińska";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:1:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:20:{s:6:"number";s:6:"1/2018";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:6:"Police";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:9:"placeName";s:0:"";s:8:"place_id";s:1:"0";s:12:"placeDetails";s:0:"";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:7:"numbers";s:0:"";s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:4:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:2:{s:8:"identity";s:0:"";s:8:"group_id";s:2:"-1";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:0:"";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:8:{i:0;i:6252;i:1;i:6253;i:2;i:6254;i:3;i:6256;i:4;i:6260;i:5;i:6257;i:6;i:17204;i:7;i:18792;}}}