ZAOPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU DZIAŁKI


Podstawa prawna: art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2018. poz.1212 z późn. zm.)

WYMAGANE DOKUMENTY:

  1. Wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki pobierz wniosek
  2. dwie kopie z mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej (do nabycia w Policach przy ul. Kresowej nr 32), przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego, uzupełnione o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu, tj.: granice nieruchomości podlegającej podziałowi, oznaczenie nieruchomości podlegającej podziałowi według danych z katastru nieruchomości oraz księgi wieczystej, a w razie jej braku - według innych dokumentów określających stan prawny nieruchomości - powierzchnię nieruchomości podlegającej podziałowi, naniesione w kolorze czerwonym granice projektowanych do wydzielenia działek gruntu, przedstawioną w formie graficznej w kolorze czerwonym lub w formie opisowej propozycję sposobu zapewnienia dostępu projektowanych do wydzielenia działek gruntu do drogi publicznej.

OPŁATY:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej w sprawach załatwianych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do miesiąca

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miejski w Policach
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Bankowa 18 
Tel. 0914311872, 0914311874, 0914311873, 0914311875
e-mail: aszostak@ug.police.pl

TRYB ODWOŁAWCZY

Przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Polic, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.Załączniki:

wniosek o zaopiniowanie wstępnego projektu podziału działki