USTALANIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO


Podstawa prawna: art. 50 ustawy dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym(Dz. U. 2015.199 j.t.).

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celi publicznego pobierz wniosek
 2. załączniki:
  1. dwie kopie z mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku, kopie mapy katastralnej (do nabycia w Szczecinie, ul. Mickiewicza nr 41) , przyjęte do państwowego zasobu geodezyjnego (w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000), zawierające określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru na który ta inwestycja będzie oddziaływać,
  2. charakterystykę inwestycji obejmującą:
   • określenie zapotrzebowania na wodę, energię oraz sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków, a także innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w razie potrzeby również sposobu unieszkodliwiania odpadów;(należy podać informacje, czy istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego, warunek ten uznaje się za spełniony jeżeli wykonanie uzbrojenia terenu zostanie zagwarantowane w drodze umowy zawartej między właściwą jednostką organizacyjną a inwestorem);
   • określenie planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym przeznaczenia i gabarytów projektowanych obiektów budowlanych, przedstawione w formie opisowej i graficznej;
   • wykazanie dostępu działki inwestycyjnej do drogi publicznej
   • określenie charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko,
   • określenie wielkości powierzchni sprzedażowej, w przypadku planowanej budowy obiektu handlowego,
   • ewentualne upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu inwestora.

OPŁATY:

Opłata skarbowa (Uwaga! Nie pobiera się w sprawach budownictwa mieszkaniowego)

 • z chwilą złożenia wniosku - 107 zł w kasie Urzędu na konto gminy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Do dwóch miesięcy

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Urząd Miejski w Policach
Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Bankowa 18 
Tel. 0914311872, 0914311874, 0914311873, 0914311875
e-mail: aszostak@ug.police.pl

TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, za pośrednictwem Burmistrza Polic w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 UWAGI:

W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu.Załączniki:

wulicp.rtf