Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach
ul. Grzybowa 50
72-010 Police
www.zwikpolice.pl

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000692181

w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Nazwa (firma):

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZWiK Police Sp. z o.o.

Siedziba:

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

Kontakt:

Tel. 91 42-41-310, 91 42-41-311

Fax 91 317-00-15

e-mail: mailto: sekretariat@zwikpolice.pl

O SPÓŁCE:

Przedmiot działalności (główne):

1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD-36.00.Z)

2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD-37.00.Z)

3. Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD-42.21.Z)

4. Przygotowywanie terenu pod budowę (PKD-43.12.Z)

5. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD-43.22.Z)

Regon:

368109625

NIP

851-321-28-46

Status prawny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa działania: Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarty 30 czerwca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Policach przy ul. Grzybowej 24/4 przed Notariuszem Anna Graboń (Repertorium „A” Nr 2600/2017.

ORGANY SPÓŁKI:

Zgromadzenie Wspólników:

Burmistrz Polic

Rada Nadzorcza:

Barbara Olonko- przewodnicząca

Artur Rzempała- z-ca przewodniczącego

Michał Olechnowicz- sekretarz

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu

Prokurenci:

Prokurent - Anna Raczyńska

Prokurent - Jacek Stasiak

Prokurent - Elwira Tomanek

Prokurent - Katarzyna Ciecióra

MAJĄTEK:

 

Struktura właścicielska

Gmina Police 100% 

Kapitał zakładowy:

58 050 500,00 zł

Majątek (wg stanu na dzień przekształcenia):

Aktywa trwałe:

1. Budynki i budowle: 43 779 230,27 zł

2. grunty: 3 998 979,00 zł

3. Pozostałe aktywa trwałe w łącznej kwocie: 3 582 572,33 zł

Aktywa obrotowe: 4 416 077,87 zł

ORGANIZACJA:

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

ZAŁATWIANIE SPRAW:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Pisma, wnioski można przesyłać pocztą na adres siedziby Spółki tj. ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police lub składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów (ul. Grzybowa 50, parter) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Wzory druków, wniosków można pobrać w siedzibie ZWiK lub za pośrednictwem strony internetowej www.zwikpolice.pl (zakładka „Strefa Klienta”)

Ważniejsze telefony:

Sekretariat: 91 42-41-310, 91 42-41-311

Pogotowie techniczne:994

Dane osobowe:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000692181, NIP 851-321-28-46, kapitał zakładowy 58 050 500,00 zł

Przetwarzanie danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że na podstawie § 4 ust. 1 pkt 4 oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych (Dz.U. 2015 poz. 719) prowadzi rejestr zbiorów danych i udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie administratora danych.

 

Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police SP. z o.o. z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Zakład Wodociągów i  Kanalizacji Police Sp. z o.o.

Uchwała nr 9/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Police Sp. z o.o.