a:53:{s:4:"name";s:52:"Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:17:"Anna Grygorcewicz";s:11:"createdDate";s:10:"2017-10-25";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:8328:"

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach

ul. Grzybowa 50

72-010 Police

www.zwikpolice.pl


zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000692181

w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Nazwa (firma):

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZWiK Police Sp. z o.o.

 

Siedziba:

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

 

Kontakt:

Tel. 91 42-41-310, 91 42-41-311

Fax  91 317-00-15

e-mail: mailto: sekretariat@zwikpolice.pl

 

O SPÓŁCE:

 

Przedmiot działalności (główne):

       1.            Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD-36.00.Z)

       2.            Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD-37.00.Z)

       3.            Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD-42.21.Z)

       4.            Przygotowywanie terenu pod budowę (PKD-43.12.Z)

       5.            Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD-43.22.Z)

 

Regon:

368109625

 

NIP

851-321-28-46

 

Status prawny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa działania: Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarty 30 czerwca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Policach przy ul. Grzybowej 24/4 przed Notariuszem Anna Graboń (Repertorium „A” Nr 2600/2017.

 

ORGANY SPÓŁKI:

 

Zgromadzenie Wspólników:

 

Burmistrz Polic

 

Rada Nadzorcza:

Barbara Olonko- przewodnicząca

Artur Rzempała- z-ca przewodniczącego

Michał Olechnowicz- sekretarz

 

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu- Dyrektor- Rafał Zieliński

 

Prokurenci:

Prokurent - Leszek Wyrwicz

Prokurent - Anna Raczyńska

Prokurent - Jacek Stasiak

Prokurent - Elwira Tomanek

 

MAJĄTEK:

 

Struktura właścicielska

Gmina Police 100% udziałów: 106 512 (słownie: sto sześć tysięcy pięćset dwanaście) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział

 

Kapitał zakładowy:

53 256 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

Majątek (wg stanu na dzień przekształcenia):

Aktywa trwałe:

       1. Budynki i budowle: 43 779 230,27 zł

       2. grunty: 3 998 979,00 zł

       3. Pozostałe aktywa trwałe w łącznej kwocie: 3 582 572,33 zł

Aktywa obrotowe: 4 416 077,87 zł

 

ORGANIZACJA:

 

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

 

ZAŁATWIANIE SPRAW:

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Pisma, wnioski można przesyłać pocztą  na adres siedziby Spółki tj. ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police lub składać osobiście w sekretariacie (ul. Grzybowa 50, I piętro, pok. 206) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Wzory druków, wniosków można pobrać w siedzibie ZWiK lub za pośrednictwem  strony internetowej www.zwikpolice.pl  (zakładka „Strefa Klienta”)

 

Ważniejsze telefony:

Sekretariat: 91 42-41-310, 91 42-41-311

Pogotowie techniczne:994

Dane osobowe:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000692181, NIP 851-321-28-46, kapitał zakładowy 52 595 500,00 zł

Przetwarzanie danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że na podstawie  § 4  ust. 1 pkt 4 oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych (Dz.U. 2015 poz. 719) prowadzi rejestr zbiorów danych i udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie administratora danych.

 

 

Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police SP. z o.o. z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Zakład Wodociągów i  Kanalizacji Police Sp. z o.o.

Uchwała nr 9/2017 z dnia 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Zakład Wodociągów  i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:8:"admin_id";s:3:"232";s:9:"adminName";s:6:"Joanna";s:12:"adminSurname";s:11:"Kolesińska";s:7:"addDate";s:18:"2020-9-18 14:17:13";s:8:"editDate";s:18:"2020-9-18 14:17:13";s:6:"editBy";s:3:"232";s:10:"editorName";s:6:"Joanna";s:13:"editorSurname";s:11:"Kolesińska";s:4:"tags";N;s:7:"banners";N;s:9:"frontpage";a:2:{s:16:"contentFrontpage";s:0:"";s:8:"position";s:0:"";}s:15:"interpellations";a:5:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:6:"number";s:0:"";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"term_id";s:2:"-1";s:14:"interpellation";s:0:"";}s:18:"housingInvestments";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:6:"number";s:0:"";s:11:"dateReceipt";s:0:"";s:13:"street_number";a:1:{i:0;s:0:"";}s:16:"geodetic_address";s:0:"";}s:3:"rss";N;s:4:"sios";a:19:{s:6:"number";s:6:"1/2020";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:12:"documentName";s:0:"";s:5:"range";s:0:"";s:4:"area";s:6:"Police";s:8:"signcase";s:0:"";s:9:"createdBy";s:0:"";s:11:"createdDate";s:0:"";s:8:"approved";s:0:"";s:12:"approvedDate";s:0:"";s:8:"place_id";s:2:"-1";s:3:"url";s:0:"";s:5:"final";s:0:"";s:16:"finalDescription";s:0:"";s:10:"numbers_id";a:1:{i:0;s:0:"";}s:4:"urls";a:1:{i:0;s:0:"";}s:8:"listDate";s:0:"";s:12:"reservations";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";}s:16:"competitionsCare";a:4:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";}s:12:"recruitments";a:10:{s:8:"position";s:0:"";s:9:"workplace";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:9:"completed";s:1:"0";s:13:"completedType";s:1:"0";s:7:"persons";a:1:{i:1;a:2:{s:4:"name";s:16:"Imię i nazwisko";s:4:"home";s:13:"Miejscowość";}}s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"notices";a:5:{s:8:"signcase";s:0:"";s:10:"lettersign";s:0:"";s:7:"type_id";s:2:"-1";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:10:"expiration";s:0:"";}s:10:"ngosOffers";a:5:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:6:"assets";a:1:{s:8:"identity";s:0:"";}s:18:"competitionsOffers";a:6:{s:7:"subject";s:0:"";s:8:"signcase";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:7:"tenders";a:12:{s:12:"procedure_id";s:2:"-1";s:11:"contracting";s:29:"Urzędu Miejskiego w Policach";s:5:"order";s:0:"";s:7:"orderNo";s:0:"";s:8:"value_id";s:2:"-1";s:5:"value";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:5:"place";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:7:"estates";a:9:{s:7:"type_id";s:2:"-1";s:5:"order";s:0:"";s:7:"address";s:0:"";s:5:"price";s:0:"";s:7:"kind_id";s:2:"-1";s:8:"deadline";s:0:"";s:12:"deadlineTime";s:0:"";s:8:"canceled";s:1:"0";s:6:"result";s:0:"";}s:5:"cases";a:3:{s:4:"case";s:0:"";s:11:"category_id";s:2:"-1";s:7:"unit_id";s:2:"-1";}s:11:"resolutions";a:13:{s:12:"resolutionNo";s:0:"";s:17:"resolutionCreator";s:2:"-1";s:14:"resolutionDate";s:0:"";s:13:"regardingType";s:1:"0";s:15:"regardingChange";s:2:"-1";s:9:"regarding";s:0:"";s:7:"basedOn";s:0:"";s:18:"voivodshipsJournal";s:2:"-1";s:13:"voivodship_id";s:2:"-1";s:20:"voivodshipsJournalNo";s:0:"";s:15:"voivodshipsDate";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:10:"ordinances";a:8:{s:11:"ordinanceNo";s:0:"";s:16:"ordinanceCreator";s:0:"";s:13:"ordinanceDate";s:0:"";s:9:"topicType";s:2:"-1";s:20:"topicOrdinanceChange";s:0:"";s:5:"topic";s:0:"";s:5:"notes";s:0:"";s:9:"status_id";s:2:"-1";}s:11:"attachments";a:1:{s:6:"access";s:1:"1";}}