Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach

ul. Grzybowa 50

72-010 Police

www.zwik.police.pl

zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000692181

w Sądzie Rejonowym Szczecin- Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

INFORMACJE PODSTAWOWE:

Nazwa (firma):

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZWiK Police Sp. z o.o.

 

Siedziba:

ul. Grzybowa 50, 72-010 Police

 

Kontakt:

Tel. 91 42-41-310, 91 42-41-311

Fax  91 317-00-15

e-mail: zwik@police.pl

 

O SPÓŁCE:

 

Przedmiot działalności (główne):

       1.            Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD-36.00.Z)

       2.            Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (PKD-37.00.Z)

       3.            Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD-42.21.Z)

       4.            Przygotowywanie terenu pod budowę (PKD-43.12.Z)

       5.            Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych (PKD-43.22.Z)

 

Regon:

36109625

 

NIP

851-321-28-46

 

Status prawny:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Podstawa działania: Akt Założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawarty 30 czerwca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej w Policach przy ul. Grzybowej 24/4 przed Notariuszem Anna Graboń (Repertorium „A” Nr 2600/2017.

 

ORGANY SPÓŁKI:

 

Zgromadzenie Wspólników:

 

Burmistrz Polic

 

Rada Nadzorcza:

Barbara Olonko- przewodnicząca

Janusz Zagórski- z-ca przewodniczącego

Michał Olechnowicz- sekretarz

 

Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu- Dyrektor- Zbigniew Koźlarek

 

Prokurenci:

Prokurent- Leszek Wyrwicz

Prokurent- Anna Raczyńska

 

MAJĄTEK:

 

Struktura właścicielska

Gmina Police 100% udziałów: 105.191 (słownie: sto pięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział

 

Kapitał zakładowy:

52.595.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych)

 

Majątek (wg stanu na dzień przekształcenia):

Aktywa trwałe:

       1.            Budynki i budowle: 43 779 230,27 zł

       2.            grunty: 3 998 979,00 zł

       3.            Pozostałe aktywa trwałe w łącznej kwocie: 3 582 572,33 zł

Aktywa obrotowe: 4 416 077,87 zł

 

ORGANIZACJA:

 

Struktura organizacyjna

Schemat organizacyjny

 

ZAŁATWIANIE SPRAW:

 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Pisma, wnioski można przesyłać pocztą  na adres siedziby Spółki tj. ZWiK Police Sp. z o.o. ul. Grzybowa 50, 72-010 Police lub składać osobiście w sekretariacie (ul. Grzybowa 50, I piętro, pok. 206) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00.

Wzory druków, wniosków można pobrać w siedzibie ZWiK lub za pośrednictwem  strony internetowej www.zwik.police.pl  (zakładka „Strefa Klienta”)

 

Ważniejsze telefony:

Pogotowie techniczne: 994 (całą dobę) lub 91 431-65-36 (od godz. 7 do 15) lub 91 42-41-328 (od godz. 15 do 7)

Sekretariat: 91 42-41-310, 91 42-41-311

Warunki techniczne przyłączenia do sieci: 91 42-41-313 lub 91 42-41-318

Zawieranie umów o zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków: 91 42-41-323

Rozliczenia za wodę i ścieki: 91 42-41-323

Windykacja należności: 91 42-41-322

Kadry: 91 42-41-319

Inżynier Utrzymania Ruchu: 91 42-41-317

Brygada sieci wodociągowej: 91 431-65-33, 91 431-65-36

Brygada sieci kanalizacyjnej: 91 317-57-79

Brygada stacji uzdatniania wody: 91 42-41-329

 

Dane osobowe:

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych jest Spółka Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Policach przy ul. Grzybowej 50, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000692181, NIP 851-321-28-46, kapitał zakładowy 52 595 500,00 zł

Przetwarzanie danych osobowych w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. odbywa się zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu realizacji zadań ustawowych.

Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o. informuje, że na podstawie  § 4  ust. 1 pkt 4 oraz § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 roku w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbioru danych (Dz.U. 2015 poz. 719) prowadzi rejestr zbiorów danych i udostępnia każdemu zainteresowanemu treść rejestru do przeglądania w siedzibie administratora danych.

 

 

Uchwała nr 1/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.  z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Spółki Zakład Wodociągów i Kanalizacji Police Sp. z o.o.

Uchwała nr 2/2017 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Police SP. z o.o. z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Spółki Zakład Wodociągów i  Kanalizacji Police Sp. z o.o.