W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej- prowadzenie środowiskowego domu pomocy

Police, 29 listopada 2013 r.

Burmistrz Polic

działając na podstawie art. 25 ust.4 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. Nr 1755, poz. 1362 z późn. zm.) ogłasza konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:

Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadań polegających na zapewnieniu osobom niepełnosprawnym intelektualnie oraz ich rodzinom możliwości aktywnego i dającego zadowolenie życia oraz poczucia więzi z ludźmi w warunkach bezpieczeństwa i akceptacji, bez konieczności zrywania więzów rodzinnych.

Wymienione powyżej zadania mają być realizowane poprzez prowadzenie na terenie Gminy Police i na rzecz jej mieszkańców środowiskowego domu pomocy.

Środowiskowy dom samopomocy w ramach swojej działalności prowadził będzie:

- opiekę półstacjonarną (dzienną),

- zajęcia terapeutyczno – rehabilitacyjne,

- animację działań samopomocowych – dla dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin.

Celem ww. działań ma być: utrzymanie dobrej formy psychicznej, fizycznej i intelektualnej osób niepełnosprawnych, wspieranie w nich poczucia własnej wartości, pewności siebie, odwagi, poczucia bezpieczeństwa i sensu życia; podtrzymywanie i rozwój sprawności motorycznej i psychomotorycznej; rozwój gotowości i umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktu z innymi, porozumiewania się w formach alternatywnych i werbalnych oraz samodzielność w myśleniu, działaniu i wypowiadaniu się; poprawa sprawności funkcjonowania w życiu codziennym; integracja ze środowiskiem; podtrzymywanie umiejętności szkolnych, rozwój poznawczy; rozwój umiejętności sensownego aktywnego życia; opieka oraz wspieranie w różnych sytuacjach życiowych.

II. Wysokość dotacji na realizację zadania: 351.000 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Dopuszcza się możliwość zwiększenia środków na realizację zadania w przypadku otrzymania przez Gminę większej dotacji z budżetu państwa.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) spółdzielnie socjalne,

e) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane

f) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników..

2) Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.

3) Podmioty uprawnione przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2014 roku

IV. Termin i warunki realizacji zadań:

1) Termin realizacji zadań: 2014 rok.

2) Warunki realizacji zadań:

Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

- - prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

- - dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,

- - posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,

- - spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – j.t.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 16) oraz pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach (/contents/63). Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym

b) w nagłówku oferty rodzajem zadania,

c) aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej),

e) statut.

Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.

V. Terminy składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 grudnia 2013 roku do godz. 8:00 (liczy się data wpływu oferty do Urzędu).

Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Maciej Usewicz (pok. 16, tel. 091 43 11 816).

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:

a) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty

a) i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25),

b) złożoną przed podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,

c) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,

d) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,

e) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,

f) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,

g) spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt III.

2) Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;

b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,

c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

d) udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania),

e) wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).

3) W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta,

a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.

4) Burmistrz Polic powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie. Ogłoszenie o naborze osób wskazanych przez organizacje pozarządowe do komisji opiniującej oferty konkursowe zostało umieszczone na stronie internetowej gminy Police, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Policach oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Policach.

5) Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.

6) Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.

7) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

8) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej,

b) w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,

c) na stronie internetowej Gminy Police.

VII. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty.

VIII. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.

IX . Kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania objętego konkursem pochodzi ze środków z dotacji Wojewody Zachodniopomorskiego przeznaczonej na realizację przez Gminę Police zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Kwota ta może ulec zmianie w przypadku zmiany wysokości dotacji.

X. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Policę zadaniach tego samego rodzaju oraz koszcie ich realizacji:

Nazwa podmiotu

Kwota dotacji

Rok 2013

Polskie Stowarzyszenie na rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło Terenowe w Policach

ul. Korczaka 55

72-010 Police

480.350 zł

Rok 2012

Polskie Stowarzyszenie na rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło Terenowe w Policach

ul. Korczaka 55

72-010 Police

289.663 zł

Rok 2011

Polskie Stowarzyszenie na rzecz

Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło Terenowe w Policach

ul. Korczaka 55

72-010 Police

270.900 zł

Powiadom znajomego