W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych

Police, dnia 09 marca 2011 roku 

Burmistrz Polic
ogłasza konkurs ofert na
realizację zadań publicznych
w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych
 

I. Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Powiatu Polickiego, które zostały Gminie Police przekazane na podstawie porozumienia, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Policach IV/24/2011 z dnia 25 stycznia 2011 w sprawie upoważnienia Burmistrza Polic do zawarcia porozumienia z Powiatem Polickim w sprawie przyjęcia przez Gminę Police zadań powierzonych do realizacji przez Powiat Policki oraz uchwały Rady Powiatu w Policach Nr III/29/2011 z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie powierzenia Gminie Police prowadzenia zadań publicznych Powiatu Polickiego.
 
II.  Nazwa zadania: działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
 
III. Zakres zadań:
1)      rehabilitacja społeczna i lecznicza osób dotkniętych schorzeniami nerwowo – mięśniowymi (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań mających na celu zwiększenie udziału osób ze schorzeniami nerwowo – mięśniowymi w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym w szczególności poprzez: dostarczanie osobom chorym informacji o możliwości aktywnego funkcjonowania z niepełnosprawnością ruchową, integrowanie środowiska osób dotkniętych chorobą, zagospodarowanie czasu wolnego, aktywizację poprzez zajęcia w grupie, prowadzenie zajęć mających na celu usprawnienie ruchowe, przygotowanie do aktywizacji zawodowej, prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych przez osobistego asystenta), 
2)      prowadzenie działalności edukacyjnej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo (zadania skierowane do wychowanków ośrodków szkolno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej na terenie gminy Police),
3)      świadczenie usług socjalno – rehabilitacyjnych dla dorosłych inwalidów słuchu (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań mających na celu aktywizację społeczną i kulturalną osób niesłyszących oraz pomoc w sprawach życia codziennego, w tym w szczególności: tworzenie kół zainteresowań, np. komputerowe, plastyczne, klub seniora itp., organizowanie imprez rekreacyjnych oraz turystyczno kulturalnych; udzielanie porad i niezbędnej pomocy w sprawach socjalno – bytowych; w miarę potrzeb tłumaczenie na język migowy w urzędach oraz innych instytucjach),
4)      opieka i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu (realizacja zadania polega w szczególności na prowadzeniu punktu rehabilitacyjno – konsultacyjnego, świadczącego usługi rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży z wadą słuchu),
5)      rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niewidomych lub słabo widzących  (realizacja zadania polega w szczególności na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej osób słabo widzących oraz ich aktywizację społeczną, prowadzeniu punktu informacyjno – doradczego, szkoleń z zakresu rehabilitacji, organizowanie spotkań integracyjnych),
6)      rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po mastektomii (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań mających na celu poprawę sprawności fizycznej kobiet po mastektomii oraz pomoc w odnalezieniu się w nowej sytuacji życiowej, w tym w szczególności na: organizowaniu ćwiczeń usprawniających pod opieką rehabilitanta, organizowanie imprez rekreacyjnych, organizowaniu spotkań z psychologiem, prowadzeniu wsparcia psychicznego poprzez tzw. telefon zaufania),
7)      działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań mających na celu pobudzenie aktywności osób niepełnosprawnych do uczestnictwa w życiu społecznym osób niepełnosprawnych intelektualnie, w szczególności poprzez: organizowanie czasu wolnego osobom niepełnosprawnym, np. spotkania, imprezy rekreacyjno – sportowe, kulturalne, wyjazdy, zajęcia z terapeutą, dowozy uczestników środowiskowego domu samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie do placówki itp. oraz utrzymanie mieszkania treningowego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną),
8)      prowadzenie zajęć terapeutycznych dla dzieci z autyzmem (realizacja zadania polega na podejmowaniu czynności diagnostycznych w celu określenia poziomu rozwoju dziecka oraz prowadzeniu procesu terapeutyczno – edukacyjnego, tym w szczególności na prowadzeniu indywidualnych zajęć z dzieckiem, działań skierowanych do rodziców – mających na celu przygotowanie ich do czynnego udziału w terapii dziecka),
9)      zaspakajanie potrzeb kulturalnych młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i intelektualnie (realizacja zadania polega na podejmowaniu działań na rzecz młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w zakresie zaspakajania jej potrzeb kulturalnych – w tym zorganizowanie imprezy o charakterze kulturalnym adresowanej do osób niepełnosprawnych, pozwalającej na śpiewanie młodzieży niepełnosprawnej w zespole muzycznym, w chórkach, zajęciach indywidualnych i spotkaniach otwartych, uczestnictwo w festiwalu piosenki itp.).
 
 
IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 75.000 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych), z czego na realizację  zadania, o którym mowa w:
1) rozdz. III pkt 1 – 5.000 zł,
2) rozdz. III pkt 2 – 4.000 zł,
3) rozdz. III pkt 3 – 3.000 zł,
4) rozdz. III pkt 4 – 5.000 zł,
5) rozdz. III pkt 5 – 7.500 zł,
6) rozdz. III pkt 6 – 5.000 zł,
7) rozdz. III pkt 7 – 37.000 zł,
8) rozdz. III pkt 8 – 5.000 zł,
9) rozdz. III pkt 9 – 3.500 zł.
 
Zadanie będzie finansowane z budżetu Gminy Police oraz budżetu Powiatu Polickiego.
 
V. Zasady przyznawania dotacji:
1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) spółdzielnie socjalne,
e) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
f) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące  spółkami działającymi na podstawie przepisów jednostek ustawy z  dnia 18 stycznia  1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które:
- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
2) Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.
 
3) Podmioty uprawnione przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 
4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2011 roku.
 
VI. Terminy i warunki realizacji zadań:
 
1) Termin realizacji zadań: 2011 rok.
2) Warunki realizacji zadań:
Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
- prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,
- posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
- spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 – j.t.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 
Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25). Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 16).
Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
b) aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
c) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku złożenia oferty wspólnej),
d) statut.
 
Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.
 
VII. Terminy składania ofert:
 
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2011 roku.
 
Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Maciej Usewicz (pok. 16, tel. 091 43 11 816).
 
VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 
1) Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
a) złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
b) zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,
c) złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
d) zawierającą wszystkie wymagane załączniki,
e) zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu o konkursie,
f) spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt VI.
 
2) Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;
b) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
c) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d) udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania),
e) wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).
3) W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.
4) Burmistrz Polic powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.
5) Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.
6) Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
7) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
8) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie  ogłoszeń,  
- na stronie internetowej Gminy Police.
 
IX. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak niepóźniej niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.
 
X. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.
 
XI. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:
 
Rok 2010


Rodzaj zadania:
DZIAŁANIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Lp.

Nazwa organizacji
 

Rodzaj zadania

Kwota dotacji

1.

Fundacja Pomocy Chorym
na Zanik Mięśni  z siedzibą
w Szczecinie

rehabilitacja społeczna i lecznicza osób dotkniętych schorzeniami nerwowo – mięśniowymi

5.000 zł

2.

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS z siedzibą w Policach                                                 

prowadzenie działalności edukacyjnej i rehabilitacyjnej na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo

4.000 zł

3.

Polski Związek Głuchych Oddział Zachodniopomorski
z siedzibą w Szczecinie

świadczenie usług socjalno – rehabilitacyjnych dla dorosłych inwalidów słuchu

3.000 zł

4

Polski Związek Głuchych
Centrum Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży oraz Osób Dorosłych z Uszkodzonym Słuchem im. Marii Góralówny w Szczecinie

opieka i rehabilitacja dzieci i młodzieży z wadą słuchu

5.000 zł

5.

Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło w Policach

rehabilitacja społeczna i ruchowa osób niewidomych lub słabo widzących 

7.500 zł

6.

Stowarzyszenie Kobiet po Mastektomii „Polickie Amazonki” 
z siedzibą w Policach

rehabilitacja psychiczna i fizyczna kobiet po mastektomii

5.000 zł

7.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło Terenowe w Policach

działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym

37.000 zł

8.
 
 

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Szczecinie

prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci z autyzmem

5.000 zł

9.
 

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS z siedziba w Policach

zaspakajanie potrzeb kulturalnych młodzieży niepełnoprawnej ruchowo i intelektualnie

3.500 zł

10.
 

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych AMICUS z siedziba w Policach

Likwidacja barier architektonicznych

5.000 zł

Razem:

80.000 zł

  
 

Powiadom znajomego