W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert na: realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych.

Police, dnia 23 grudnia 2010 roku

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert na:  
realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym poprzez prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych.

I. Przedmiotem konkursu jest wspieranie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.
 
II.  Rodzaj zadania: prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych.
 
III. Zakres zadania:
Prowadzenie środowiskowych ognisk wychowawczych na terenie Polic dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Police zagrożonych patologią społeczną – w tym dla dzieci i młodzieży z rodzin obarczonych problemem alkoholowym, mających trudne warunki materialne, pozbawionych częściowo opieki rodzicielskiej.
 
IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 60.000 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych).
 
V. Zasady przyznawania dotacji:
 
1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a)       organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b)       osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c)        stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d)       spółdzielnie socjalne,
e)        jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane
f)        spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące  spółkami działającymi na podstawie przepisów jednostek ustawy z  dnia 18 stycznia  1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z późn. zm.), które:            
- nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.
 
 
 
 
2) Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy lub wesprze realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.
 
3) Podmioty uprawnione przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na dofinansowanie realizacji zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 
4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2011 roku.
 
VI. Termin i warunki realizacji zadań:
 
1) Termin realizacji zadania: 2011 rok.
 
2) Warunki realizacji zadania:
Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
- prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,
- posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
- spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873
z późniejszymi zmianami) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
- wskazać lokal/lokale na terenie Polic, w których prowadzone będą środowiskowe ogniska wychowawcze.
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 
Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra  Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207). Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 16).
Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
a)       prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
b)      aktualny odpis z rejestru KRS lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
c)       sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
d)      umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera
w ofercie),
e)       statut,
f)        deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
 
Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.
 
VII. Terminy składania ofert:
 
Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 3c) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 stycznia 2011 roku.
 
Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Małgorzata Podgrudna (pok. 16, tel. 091 43 11 816).
 
VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1) Za ofertę spełniającą wymagania formalne uznaje się ofertę:
a)      złożoną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
b)     złożoną przed podmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,
c)      zawierającą prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniami konkursu,
d)     złożoną w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
e)      zawierającą wszystkie wymagane załączniki,
f)       zawierającą termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu
o konkursie,
g)      spełniającą warunki realizacji zadania, określone w pkt VI.
 
2)      Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
a)      możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem;
b)     proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których zadanie będzie realizowane,
c)      kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
d)     udział finansowych środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadań objętych konkursem (w przypadku wspierania wykonywania zadania)
e)      wkład rzeczowy oraz osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
f)       analiza i ocena realizacji zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia się z otrzymanej dotacji (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane).
 
3) W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta, a kwota przyznanej dotacji może ulec zmniejszeniu.
4) Burmistrz Polic powoła komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert na zasadach określonych w ustawie.
5) Decyzję o wyborze podmiotu, któremu zostanie zlecone do realizacji zadanie będące przedmiotem konkursu podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.
6) Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
7) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
8) Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty:
- w Biuletynie Informacji Publicznej,
- w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie   ogłoszeń,  
- na stronie internetowej Gminy Police.
 
IX. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania
 
X. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty:
 
Nazwa podmiotu:                                                                                   Kwota dotacji:
 
 
Rok 2010
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                                               60.000 zł
z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Jarowita 2
 
Rok 2009
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci                                                               60.000 zł
z siedzibą w Szczecinie
przy ul. Jarowita 2 
 

Powiadom znajomego