W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Burmistrz Polic ogłasza konkurs ofert: na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia

Police, dnia 12 stycznia 2009 roku

Burmistrz Polic
ogłasza konkurs ofert:
na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia

 

I.Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań publicznych, będących zadaniami własnymi Gminy Police, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

II.  Nazwa zadania: prowadzenie działalności w zakresie ochrony zdrowia.

III.Zakres zadań:

1)      opieka i pomoc osobom chorym na fenyloketonurię (realizacja zadania polega w szczególności na zapewnieniu żywności niskobiałkowej osobom chorym na fenyloketonurię),

2)      opieka dla ludzi chorych na cukrzycę oraz profilaktyka cukrzycy (realizacja zadania polega w szczególności na udzielaniu pomocy i doradztwa dla ludzi chorych na cukrzycę w zakresie samokontroli oraz stosowania odpowiedniej diety, podnoszeniu świadomości społeczeństwa na temat ryzyka zachorowania na cukrzycę i  w zakresie jej profilaktyki, prowadzenie działalności informacyjnej, organizowanie akcji skierowanych do mieszkańców polegających na badaniu poziomu cukru),

3)      prowadzenie hospicjum domowego dla dorosłych osób nieuleczalniechorych (realizacja zadania polega w szczególności na: niesieniu pomocy medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej osobom nieuleczalnie chorym w zakresie domowej opieki hospicyjnej – przez lekarzy i wolontariuszy nie będących lekarzami, wspieranie rodzin osób chorych i osieroconych, szkolenie wolontariuszy dla potrzeb posługi hospicyjnej),

4)      prowadzenie hospicjum dla dzieci (realizacja zadania polega na objęciu opieką medyczną, duchową, psychologiczną i socjalną dzieci nieuleczalnie chorych oraz wspieranie ich rodzin w ramach sprawowania specjalistycznej opieki paliatywnej przez zespół dziecięcego hospicjum domowego, w tym: lekarzy, pielęgniarki, pracownika socjalnego, rehabilitanta, psychologa, kapelana oraz wolontariuszy) .

 

IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań: 45.000 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych), z czego na realizację  zadania,                    o którym mowa w:

1) rozdz. III pkt 1 – 4.500 zł,

2) rozdz. III pkt 2 – 4.600 zł,

3) rozdz. III pkt 3 – 28.000 zł,

4) rozdz. III pkt 4 – 7.900 zł.

 

V. Zasady przyznawania dotacji:

1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:

a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

d) spółdzielnie socjalne,

e) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

2) Gmina Police dokona wyboru oferty i wesprze lub powierzy realizację zadań polegających na prowadzeniu działalności w zakresie ochrony zdrowia w formie umowy.

3) Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy, spółdzielnie socjalne oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na dofinansowanie lub sfinansowanie realizacji zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.

4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2009 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

VI. Terminy i warunki realizacji zadań:

1) Termin realizacji zadań: 2009 rok.

2) Warunki realizacji zadań:

Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

a) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

b) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,

c) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:

a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,

b) aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,

d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w pkt V.1.oferty),

e) statut.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.

Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.

Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.

VII. Terminy składania ofert:

1) Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 lutego 2009 roku.

2) Oferty należy składać na formularzu stanowiącymi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).

3) Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Miejskiego w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 16); druk jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl).

4) Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Agnieszka Komor (pok. 16, tel. 091 43 11 816, e – mail: akomor@ug.police.pl).

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:

1) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w drodze zarządzenia.

2) O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Policach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) .

3) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.

4) W toku postępowania konkursowego może zostać wybrana więcej niż jedna oferta na realizację poszczególnych zadań wymienionych w rozdziale III ogłoszenia, a kwota przyznanych dotacji może ulec zmniejszeniu.

5) Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:

a) możliwość realizacji zadania  w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

c) udział rzeczowy oraz finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadania od innych podmiotów,

d) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie Gminy na 2009 rok,

e) sposób rozliczenia się z przyznanej dotacji w latach poprzednich (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane),

f) jakość sprawozdania merytorycznego i finansowego za ostatni rok (jeżeli zadanie było w danym roku realizowane),

g) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.

IX. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.

X. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.

XI. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa  w art. 3 ust. 3 cyt. pow. ustawy, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

 

Rok 2007 rok

Rodzaj zadania:

OCHRONA ZDROWIA

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Pomorskie Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketonurię

z siedzibą w Policach

4.500 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło Nr 15 w Policach

9.200 zł

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

29.000 zł

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci

z siedzibą w Szczecinie

6.000 zł

Razem:

48.700 zł

Rok 2008 rok

Rodzaj zadania:

OCHRONA ZDROWIA

Nazwa organizacji

Kwota dotacji

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Pomorskie Koło Pomocy Dzieciom Chorym na Fenyloketonurię

z siedzibą w Policach

4.500 zł

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

Koło Nr 15 w Policach

4.600 zł

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów

24.000 zł

Hospicjum św. Jana Ewnagelisty

5.000 zł

Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci

z siedzibą w Szczecinie

8.000 zł

Razem:

46.100 zł

Powiadom znajomego