W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Konkurs ofert na realizację zadania w 2008 r. z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)

Police, 04.07.2008r.
 
K O N K U R S     O F E R T Burmistrz Polic
ogłasza konkurs ofert na realizację zadania w 2008 r.
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu
zgodnie z ustawą z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
(Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
I.Rodzaj zadania.               Zadanie w zakresie ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym rozwoju świadomości kulturowej.
II.Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych
na realizację tego zadania w 2008 r. wynosi 5.000 zł.
III.Zasady przyznawania dotacji:
1.Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96,
poz. 873 z późniejszymi zmianami),
2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
4) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
2. Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadania w formie umowy.
3. Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmując zlecenie realizacji zadania publicznego zobowiązują się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych
w umowie, a Gmina Police zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
4. Umowa wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Umowa
o  powierzeniu zadania publicznego może być zawarta na czas określony, nie dłużej niż do końca 2008 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2
do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 264, poz. 2207).
 
IV. Terminy i warunki realizacji zadania:
1.  Zadania muszą być realizowane w 2008 roku, a podmioty, które te zadania realizują powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami)
i w rozporządzeniu.
2. Oferty muszą zawierać następujące dokumenty:
1)prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku oferty rodzajem zadania,
2) aktualny odpis z rejestru sądowego,
3) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za 2007 rok
(jeżeli podmiot działalność prowadził).
3. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
4. Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
6. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
V. Terminy składania ofert:
1. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Policach, ul. Stefana Batorego 3, pok. 2c (parter), w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.08.2008 r.
do godz. 1700 (tj. w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach).
2. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Druk oferty można otrzymać w Wydziale Oświaty i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach ul. Stefana Batorego 3, pok. 6.
Druk jest także dostępny na stronie internetowej www.bip.police.pl
Czas związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.
4. Wyjaśnień w sprawie ofert udzielają:
1) Lucja Chełminiak- Zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty i Kultury (4-311-807).
2) Maja Korczakowska - Podinspektor Wydziału Oświaty i Kultury (4-311-806).
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1. Gmina Police dokona wyboru oferty w ciągu 14 dni, po upływie terminu złożenia oferty i wesprze realizację zadania na zasadach określonych w umowie.
2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.
3. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
4. Przy dokonywaniu wyboru oferty będą stosowane następujące kryteria:
1) ocena możliwości realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania oraz zasoby kadrowe z odpowiednimi kwalifikacjami, doświadczeniem,
2) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,
3) uwzględnienie wysokości środków publicznych przeznaczonych
na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy,
4) pozytywna ocena, jeżeli zadanie było realizowane w roku 2007, uwzględniająca sposób rozliczenia się z otrzymanej w tym okresie dotacji
z Gminy Police,
5) ocena sprawozdania merytorycznego i finansowego za 2007 rok,

6) wyniki pracy, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg imprezy.
5. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca, po upływie terminu złożenia oferty.
VII. Zrealizowane przez Gminę Police w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym:

Załączniki

Powiadom znajomego