W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

Burmistrz Gminy Police
 
działając na podstawie art. 28 ust. 1 z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.)
 
ogłasza konkurs ofert na  realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej

I. Rodzaj zadania:
Przedmiotem konkursu jest wykonywanie zadań mających na celu łagodzenie skutków patologii społecznych poprzez zapewnienie schronienia oraz całodziennego wyżywienia dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi z terenu gminy Police,  w tym kobiet i dzieci będących ofiarami przemocy domowej.
W ramach realizacji zadania Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:
- prowadzenia domu dla samotnych matek z dziećmi oraz kobiet będących ofiarami przemocy,
- zapewnienia kobietom oraz dzieciom zakwaterowania, wyżywienia, ubrania, środków czystości,
- podejmowania działań aktywizujących do wychodzenia z bezdomności,
- opracowania indywidualnego programu wychodzenia z bezdomności dla każdej mieszkanki domu.
 
II. Wysokość dotacji na realizację zadania: 40.000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
 
III. Warunki przyznawania dotacji:
1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 
2) Gmina Police dokona wyboru oferty i sfinansuje lub dofinansuje realizację zadania w przedmiotowym zakresie w formie umowy.
 
3) Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie, a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 
4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2007 roku. Zlecenie realizacji przedmiotowego zadania na podstawie umowy następuje zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 
5) Gmina Police zastrzega sobie prawo rezygnacji ze zlecenia zadania, o którym mowa w rozdz. I oraz zmniejszenia środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.
 
IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1) Termin realizacji zadania: styczeń – grudzień 2008 rok.
 
2) Warunki realizacji zadania:
 
Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
a) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
b)dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,
c) posiadać odpowiednią bazę lokalową, w tym wyposażenie i sprzęt potrzebny do realizacji zadania,
d) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej     (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
 
Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego zobowiązane są złożyć ofertę zawierającą dane, określone w art. 29 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, tj.:
a) określenie szczegółowego zakresu rzeczowego proponowanego do realizacji zadania, zawierającego opis planowanego działania;
b) informację o terminie i miejscu realizacji zadania;
c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania;
d) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania;
e) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania;
f) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie.
 
Ofertę należy złożyć na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005 roku w sprawie określenia wzoru oferty podmiotu uprawnionego (Dz. U. Nr 44, poz. 472). Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 16).
 
Do oferty należy załączyć:
a) aktualny odpis z rejestru sądowego,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok,
c) statut organizacji ubiegającej się realizację zadania,
d) informację o liczbie mieszkańców domu z terenu Gminy Police, przebywających w nim w 2007 roku (jeżeli działalność taka była prowadzona) oraz o przewidywanej liczbie mieszkańców z terenu gminy Police w 2008 roku.
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 
Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 
Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.
 
V. Terminy składania ofert:
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 7 stycznia 2008 roku do godz. 15.00 (tj. po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu)
 
Wyjaśnień dotyczących składania ofert  udziela Agnieszka Komor (pok. 16, tel. 43 11 816).
 
VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
1) Decyzję o wyborze podmiotu (podmiotów), którym zostanie zlecone do realizacji zadanie, będące przedmiotem konkursu, podejmuje Burmistrz Gminy Police w drodze zarządzenia.
 
2) O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie                    o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Policach oraz na stronie internetowej www.bip.police.pl .
 
3) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
 
4) Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane kryteria określone w art. 31 ust.1 ustawy            o pomocy społecznej, tj.:
a) możliwość realizacji zadania przez dany podmiot (w tym w szczególności: w oparciu             o odpowiednią bazę materialną i lokalową, odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem);
b) zadeklarowaną jakość działania podmiotu i kwalifikacje osób, przy których udziale podmiot będzie realizował zadanie;
c) koszty realizacji zadania w relacji do zakresu rzeczowego zadania;
d) zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
e) sposób realizacji zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim, w tym rzetelność           i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (jeżeli zadanie było przez dany podmiot realizowane),
f) wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.
 
VII. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.
 
VIII. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.
 
IX. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu ofert może otrzymać dotację w wysokości niższej niż kwota przeznaczona na realizację zadania, która została określona w rozdz. II.

Powiadom znajomego