W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2007 roku w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polickie organizacje pozarządowe.

Burmistrz Gminy Police
 
ogłasza konkurs ofert na:
 
na realizację zadania publicznego w 2007 roku w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polickie organizacje pozarządowe.

I. Przedmiotem konkursu jest wspieranie wykonywania zadania publicznego w 2007 roku, będącego zadaniem własnym Gminy Police, wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.
 
II.  Nazwa zadania: prowadzenie „Polickiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych”.
 
III. Zakres zadania:
Zakres zadania obejmuje prowadzenie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polickie organizacje pozarządowe, w szczególności poprzez:
- prowadzenie poradnictwa prawnego i doradztwa rachunkowo – podatkowego dla organizacji pozarządowych,
- organizowanie szkoleń tematycznych dla przedstawicieli pozarządowych,
- pomoc organizacjom pozarządowym w zaprojektowaniu i uruchomieniu własnych stron internetowych,
- promocja polickich organizacji pozarządowych w szczególności poprzez wyprodukowanie filmu reklamującego działalność polickich organizacji pozarządowych,
- przeprowadzenie konkursu honorującego osoby zaangażowane w działalność społeczną, a także promującego postawę darczyńców.
 
IV. Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 3.000 zł (słownie: trzy tysiące złotych).
 
V. Zasady przyznawania dotacji:
 
1) Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są:
a) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
b) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
c) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
d) jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.
 
2) Gmina Police dokona wyboru oferty i powierzy realizację zadań w zakresie działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo i informacyjnie polickie organizacje pozarządowe.
 
3) Organizacje pozarządowe, inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy oraz jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane, przyjmują zlecenie realizacji zadania na zasadach określonych w umowie,           a Gmina zobowiązuje się do przekazania na realizację zadania odpowiednich środków publicznych w formie dotacji.
 
4) Umowa wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Umowa może być zawarta na czas określony, jednak nie dłuższy niż do końca 2007 roku. Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy        o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U.            Nr 193, poz. 1891).
 
VI. Terminy i warunki realizacji zadań:
 
1) Termin realizacji zadań: październik – grudzień 2007 rok.
 
2) Warunki realizacji zadania:
 
Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:
a) prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
b) dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną, do realizacji zadania objętego konkursem,
c) posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem oraz spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz w rozporządzeniu z dnia 29 października 2003 roku Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania,
d) udokumentować posiadanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania publicznych, bądź promesę ich otrzymania z innych źródeł niż budżet gminy Police.
 
Oferty powinny zawierać następujące dokumenty:
a) prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty z dokładnie określonym w nagłówku rodzajem zadania,
b) aktualny odpis z rejestru sądowego lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
c) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
d) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w pkt V oferty)
e) statut,
f) dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych niezbędnych do realizacji zadania publicznych, bądź promesę ich otrzymania z innych źródeł niż budżet gminy Police.
 
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty.
 
Oferty sporządzone wadliwie i niekompletne co do wymaganego kompletu dokumentów oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 
Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
 
Czas związania ofertą – 30 dni od dnia składania ofert.
 
VII. Terminy składania ofert:
 
1) Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 30) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 października 2007 roku do godz. 15.00 (tj. po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy                      w Policach).
2) Oferty należy składać na formularzu stanowiącymi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 264, poz. 2207).
3) Druk oferty można otrzymać w Wydziale Organizacyjno – Prawnym Urzędu Gminy            w Policach przy ul. Stefana Batorego 3 (pok. 16); druk jest także dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) .
4) Wyjaśnień dotyczących składania ofert udziela Agnieszka Komor (pok. 16, tel. 091 43 11 816).
 
VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty:
 
1) Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Gminy Police.
2) O podjętej decyzji składający oferty zostaną poinformowani pisemnie. Ogłoszenie                 o wyborze ofert zostanie umieszczone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Police oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.police.pl) .
3) Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
4) Przy dokonywaniu oceny ofert będą stosowane następujące kryteria:
a) możliwość realizacji zadania  w oparciu o odpowiednią bazę materialną i lokalową,  odpowiednie zasoby kadrowe oraz doświadczenie w realizacji zadań objętych konkursem,
b) koszt realizacji zadania – z uwzględnieniem udziału rzeczowego oraz finansowych środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację zadań od innych podmiotów,
c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w budżecie Gminy na 2007 rok,
d) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności.
 
IX. Umowa zostanie sporządzona niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty, jednak nie później niż w ciągu miesiąca od upływu terminu składania ofert.
 
X. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie rachunku bankowego, na który przekazywane będą środki przeznaczone na realizację zadania.

Powiadom znajomego