W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zadania publiczne

Do zakresu zadań gminy należą wszystkie zadania nie zastrzeżone dla innych jednostek samorządu terytorialnego (art. 164 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku – Dz. U. Nr 78, poz. 483; sprost. Dz. U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319; zm. Dz. U. z 2006 r., Nr 200, poz. 1471).
 
Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 
Gmina wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność (art. 2 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
 
Zadania własne
 
Zakres działania i zadania własne gminy określa art. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
 
(...) Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:
 1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
 2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,
 4) lokalnego transportu zbiorowego,
 5) ochrony zdrowia,
 6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,
 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,
 8) edukacji publicznej,
 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,
 11) targowisk i hal targowych,
 12) zieleni gminnej i zadrzewień,
 13) cmentarzy gminnych,
 14) (1) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,
 15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,
 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,
 18) promocji gminy,
 19) współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (...).
 
Zadania zlecone
Zadania zlecone są realizowane w ramach ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.
Zakres działania i zadania gminy określa art. 8 w/w ustawy.
(...) 1. Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.
2. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.
2a. Gmina może wykonywać zadania z zakresu właściwości powiatu oraz zadania z zakresu właściwości województwa na podstawie porozumień z tymi jednostkami samorządu terytorialnego.
2b. Spory majątkowe wynikłe z porozumień, o których mowa w ust. 2 i 2a oraz w art. 74, rozpatruje sąd powszechny.
3. Gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, 2 i 2a.
4. Szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa w ust. 3, określają ustawy nakładające na gminy obowiązek wykonywania zadań zleconych lub zawarte porozumienia.
5. W przypadku niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4, gminie przysługują odsetki w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych.
 

Powiadom znajomego