W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Wybory ławników 2024-2027

Wybory ławników 2024-2027

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2024-2027

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku czteroletniej kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawanych w Sądzie Rejonowym Szczecin - Centrum w Szczecinie  i Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie podał liczbę ławników ustaloną przez Kolegium Sądu Okręgowego w Szczecinie niezbędną do wyboru przez Radę Miejską w Policach ławników na kadencję lat 2024- 2027:

ławnicy dla spraw z zakresu prawa pracy – 2 
ławnicy dla spraw z zakresu spraw rodzinnych – 2

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto: 
1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
2. jest nieskazitelnego charakteru, 
3. ukończył 30 lat, 
4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku, 
5. nie przekroczył 70 lat, 
6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,  
7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być: 
1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze, 
2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,  
3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,  
4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,  
5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,  
6. duchowni,  
7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,  
8. funkcjonariusze Służby Więziennej,  
9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na  terenie gminy dokonującej wyboru.


Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2023 roku.

Zgłaszania kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której kandydat ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia: 
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (Sąd Okręgowy w Szczecinie ul. Kaszubska 42).  
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, 
4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej  opiece zdrowotnej ( Dz.U. z 2022 r.  poz. 2527) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
Ponadto należy dołączyć 2 zdjęcia, zgodnie z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.


Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia. 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. 
 
Wybory ławników odbędą się najpóźniej w październiku 2023 roku.

Wypełnioną kartę zgłoszenia kandydata na ławnika należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Policach przy ul. Stefana Batorego 3, w Biurze Rady Miejskiej pok. 26 w godzinach od 08:00 do 16:00 (poniedziałek), 07:00 do 15:00 (wtorek, środa, czwartek, piątek).
Zgłaszania kandydatów na ławników można dokonać nie później niż do 30.06.2023r.

Informacji związanych z wyborem ławników udziela Biuro Rady Miejskiej - tel. 91 4311828 lub 91 4311826

Załączniki

Powiadom znajomego