W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 07 lutego 2017 roku

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Protokół Nr XXVI/2017

 

z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 07 lutego 2017 roku
- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                                        - 21


- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                    - 21

  nr 3 do protokołu                                                  

- nieobecnych                                                                                           -   0


         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.


PRZEBIEG OBRAD

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący  Rady W. Król  otworzył  XXVI sesję Rady Miejskiej w Policach.  Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 21 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.


Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący W. Król  odczytał pierwszy wniosek Burmistrza Polic o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu polickiego (wniosek stanowi załącznik nr   5 do protokołu).


Z-ca Burmistrza J. Pisański przedstawił radnym projekt uchwały, której celem jest udzielenie pomocy związanej z przebudową wiaduktu jako pierwszego odcinka przebudowy.


Radni nie zgłosili sprzeciwu odnośnie wprowadzenia tej uchwały do porządku obrad.


Przewodniczący W. Król zaproponował, aby projekt uchwały  umieścić w punkcie 5 porządku obrad. Następnie poddał pod głosowanie umieszczenie tej uchwały w porządku obrad, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Wniosek został przyjęty jednomyślnie


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.


Przewodniczący W . Król  przedstawił kolejny wniosek Burmistrza o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Police na lata 2017-2020 – powodem wycofania jest omyłkowe niedostarczenie radnym wszystkich załączników do uchwały. Radni nie mieli możliwości zapoznania się z kompletem dokumentów (wniosek stanowi załącznik nr 6 do protokołu).


Radni nie zgłosili uwag do wniosku.


Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktu 9 - projektu uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Police na lata 2017 – 2020, głosowanie przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących – 0


Wniosek został przyjęty jednomyślnie – projekt uchwały został zdjęty z porządku obrad.


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.


Przewodniczący W. Król odczytał porządek obrad po zmianach, który przedstawia się następująco:


 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 20 grudnia 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu polickiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Police na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych
  w szkołach podstawowych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie statutu Osiedla nr 1 Mścięcino w Policach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przęsocin.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący W. Król zarządził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Przedstawiony porządek obrad został przez radę przyjęty.


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

                                                                 Porządek obrad stanowi

                                                                   załącznik nr 7 do protokołu

 

Pkt – 3 - Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXV sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 20 grudnia 2016 roku.


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.


Pkt – 4 - Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od dnia 20 grudnia  2016 r. do07 lutego  2017 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun (Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 8 do protokołu).

 

Głos w dyskusji zabrali: radna E. Jaźwińska, Radny G. Ufniarz.


Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.


Pkt – 5 – Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla powiatu polickiego.

 

Starosta Powiatu Polickiego A. Bednarek przedstawił projekt uchwały radnym i szczegółowo omówił zadanie, którego dot. projekt uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: Radny M. Dolak, Starosta Powiatu Polickiego A. Bednarek.

 Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                        Uchwała Nr XXVI/250/2017 stanowi

                                                        załącznik nr 9 do protokołu

 

Pkt – 6 - Podjęcies uchwały w sprawie zmian budżetu i
w budżecie Gminy Police na rok 2017.

 

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

G. Ufniarz Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych przedstawił pozytywną opinie Komisji do powyższej  uchwały.

Radni nie zgłosili uwag  do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 20 radnych


                                                        Uchwała Nr XXVI/251/2017 stanowi

                                                        załącznik nr 10 do protokołu

 

Pkt – 7 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie
z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Police publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych.

 

 

Nacz. Wydz. OK W. Stefański  scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Wł. Kosirokieiwcz Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu przedstawił pozytywną opinie Komisji do powyższej  uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                        Uchwała Nr XXVI/252/2017 stanowi

                                                                  załącznik nr 11 do protokołu

 

Pkt – 8 - Podjęcie uchwały w sprawie statutu Osiedla nr 1 Mścięcino w Policach.

 

Sekretarz Gm. A. Komor  scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                        Uchwała Nr XXVI/253/2017 stanowi

                                                                  załącznik nr 12 do protokołu

 

15 minut przerwy


Pkt – 9 - Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.

 

Sekretarz Gm. A. Komor  scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Zofia Hlek Przewodnicząca Komisji Zdrowia Spraw Społecznych i Porządku Publicznego RM w Policach przedstawiła pozytywną opinie Komisji do powyższej  uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                        Uchwała Nr XXVI/254/2017 stanowi

                                                                  załącznik nr 13 do protokołu


Pkt – 10 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.

 

Nacz. Wydz. GO A. Zielińska  scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Marcin Michalak Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii RM w Policach przedstawił pozytywną opinie Komisji do powyższej  uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                        Uchwała Nr XXVI/255/2017 stanowi

                                                                  załącznik nr 14 do protokołu


Pkt – 11 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.

 

Nacz. Wydz. GO A. Zielińska  scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Marcin Michalak Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii RM w Policach przedstawił pozytywną opinie Komisji do powyższej  uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                        Uchwała Nr XXVI/256/2017 stanowi

                                                                  załącznik nr 15 do protokołu


Pkt – 12 - Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przęsocin.

 

Nacz. Wydz. GG Z. Bobrowicz  scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili pytań do projektu uchwały.

Marcin Michalak Przewodniczący Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii RM w Policach przedstawił pozytywną opinie Komisji do powyższej  uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                        Uchwała Nr XXVI/257/2017 stanowi

                                                                  załącznik nr 16 do protokołu

 

Pkt – 13 -     Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt – 14 -     Wolne wnioski.


Radny K. Kowalewski odczytał interpelacje, która stanową załączniki nr 17 i 18  do wyciągu. Pierwsza dot. funkcjonowania Targowiska Gminnego w Policach, druga dot. wygłuszenia korytarzy w obiektach szkolnych.


Radny A. Rogowski – „ Panie Burmistrzu, chciałbym, zapytać, czy wiemy jak wygląda sytuacja z bezdomnymi w gminie Police? Czy są zabezpieczani, czy są przypadki, że Ci ludzie są pozostawiani sami sobie?”


Burmistrz Wł. Diakun – „w gminie sytuacja jest opanowana. Straż Miejska i Ośrodek Pomocy Społecznej intensywnie działają w tym kierunku. Straż Miejska odwiedza miejsca, w których przebywają bezdomni. Niektórzy bezdomni są kierowani na leczenie, ale część bezdomnych jest tak uparta, że chce być w swoim miejscu. My znamy te miejsca i są one monitorowane na bieżąco. Odnośnie stanu zdrowia – Pani dyrektor OPS co tydzień informuje mnie o sytuacji wśród bezdomnych, szczególnie jak były mrozy.


Z-ca Burmistrza J. Pisański – Stowarzyszenie Feniks prowadzi schronisko na ul. Fabrycznej w Policach do 50 osób – mężczyźni i kobiety. Na przeciwko byłej huty w Szczecinie jest również schronisko, w którym też są Policzanie. Ich pobyt finansowany jest z budżetu opieki społecznej, za każdym podopiecznym idą pieniądze na ich utrzymanie. Gmina za Państwa przyzwoleniem wsparła przygotowywanie tych pomieszczeń na ul. Fabrycznej, które prowadzi Stowarzyszenie Feniks. Na bieżąco monitorujemy i współpracujemy z nimi. Są tam czasami problemy natury technicznej i staramy się wspierać ich wysiłki do przyzwoitego utrzymania tego zasobu. Ostatnio byliśmy tam w święta na wigilii z nimi, także jesteśmy w stałym kontakcie i monitorujemy sytuację bezdomnych.


Radny S. Kajkowski – mam pytanie do Pana Burmistrza, chodzi o te hałdy śmieci, które znajdują się na ulicy Piotra i Pawła. Chodzi o pożar, który wydarzył się tam 7 stycznia br. Złożyłem interpelacje w tej sprawie do biura rady i proszę o odpowiedź pisemną. Będę składał też w tej sprawie interpelację w powiecie. Problem z tym śmieciami jest dalej rozwiązany, także – co dalej z tym śmieciami? Interpelacja stanowi załącznik nr 19 do wyciągu.


Radny G. Ufniarz – chciałbym wrócić do tematu związanego z ulicą Grunwaldzką.  W zeszłym roku podczas odbioru zostało wskazane kilka uwag zgłoszonych przez przedstawicieli Polic. Było zobowiązanie Pana Kierownika z ZZDW, że do kwietnia zostaną te problemy wyeliminowane. Chciałbym prosić Pana Burmistrza, żeby trzymać rękę na pulsie, gdyż było kilka takich kwestii, które budziły kontrowersje wśród mieszkańców Polic. I ta główna, której się nie doczekaliśmy najważniejsza, a o którą zabiegamy, to kwestia przejścia na wysokości poczty. Pan Kierownik się zobowiązał, że przedstawi nam odpowiednie dokumenty i doprowadzi do tego, żeby to przejście jednak zostało tam zorganizowane.

Ostatnio miałem okazję przejeżdżać koło TRANS-NET-u i zobaczyłem, że na terenie TRANS-NET – u zmagazynowane są takie, piękne  śliczne, nowiutkie pojemniki na odpady. Patrzę na Pana Prezesa, czy mam ciągnąć temat, czy to jakaś niespodzianka? A to w takim razie nie wychodzę przed szereg, dziękuję to wszystko.


Radny M. Rajewski – chciałbym wrócić do sprawy – w jaki sposób działa pomoc społeczna jeżeli chodzi o osoby bezdomne. Chciałbym podać przykład z zeszłego tygodnia, gdzie na terenie Pilchowa był bezdomny, który poczuł się gorzej. Wcześniej nie chciał zająć jakiegoś innego pomieszczenia proponowanego przez pomoc społeczną. Na moją prośbę pomoc społeczna zajęła się nim natychmiast. Ten bezdomny znalazł miejsce w ośrodku i został całkowicie zabezpieczony. Duże podziękowanie dla Pana Burmistrza i dla Pomocy Społecznej za takie szybkie działanie.


Radny W. Gaweł – Nie będzie nowością to o co zapytam  - jak tam idzie nam z dzikami? Przyjechałem, zobaczyłem i się znów załamałem. Na Wróblewskiego jest od nowa zryte. Już tych dzików nie odstrasza to, że w lesie pilarze tną drzewa. Zauważyłem, że mieszkańcy mają dobre serce i wyrzucają jakiś tam chleb i inne odpadki. Z tego co wiem około 20 dzików zostało złapane, nie mniej mieliśmy plan 60 szt., a 20 luty się zbliża i potem będzie okres ochronny i już nic nie zrobimy w tej sprawie.


Z-ca Burmistrza M. Greinert – Dopóki ludzie nie przestana wyrzucać różnych odpadków, to problem będzie cały czas. Te watahy, które my wyłapiemy, to na ich miejsce przychodzą inne, a one są już przyzwyczajone do wszelkiego rodzaju hałasów i tak jak mówił Pan radny, ani samochody, ani piły – nic już ich nie odstrasza. Jest to błędne koło, my będziemy oczywiście wyłapywać, jak nam się skończy ta decyzja, wystąpimy o następną i znowu będziemy wyłapywać, a ludzie będą znowu dokarmiać i tak będziemy się bawić cały czas – dopóki będą odpadki pod blokami , to ten problem po prostu będzie.

 

Pkt – 15 – Zamknięcie obrad.


Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział  w obradach i o godzinie 10.55 ogłosił zakończenie XXVI  sesji Rady Miejskiej w Policach.

Protokołowała:

J. Przygodzka-Pawlak

                                                                                   Przewodniczący Rady

 

                                                                                          Witold Król


  

Powiadom znajomego