W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XXVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 24 marca 2017 roku

Protokół Nr XXVIII/2017


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 24 marca 2017 roku


-   stan radnych Rady Miejskiej                                                                - 21


-   obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                 - 20

    nr 3 do protokołu


-   nieobecnych                                                                                          - 1

    (radny Z. Kołacki)


         Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.


PRZEBIEG OBRAD


Pkt - 1 -     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XXVIII sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 19 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.

Nieobecni radni: K. Kowalewski i Z. Kołacki.

 

O godzinie 9.05 przybył radny K. Kowalewski - w sesji uczestniczy 20 radnych.

 

Pkt - 2 -     Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady W. Król przedstawił pismo od Pana Burmistrza w sprawie wprowadzenia do porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe na okres od 1 września 2017 r. do 31 sierpnia 2019 r.      


Pismo stanowi
załącznik nr 5 do protokołu.


Przewodniczący Rady W. Król powiedział, że Rada Miejska podejmowała w tej sprawie uchwałę na poprzedniej sesji 28 lutego 2017 r. Zgodnie z Prawem oświatowym wymagana była decyzja Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty w Szczecinie i taka decyzja przyszła dwa dni temu. Czekaliśmy na nią, żeby móc zatwierdzić do 31 marca 2017 r. sieć szkół podstawowych i gimnazjów.

W związku z powyższym Przewodniczący prosił Wysoką Radę o wprowadzenie projektu uchwały, jako punkt 8 porządku obrad.


Radni nie zgłosili sprzeciwu odnośnie wprowadzenia tej uchwały do porządku obrad.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał porządek obrad.


Radni nie zgłosili uwag i wniosków do porządku obrad.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 lutego 2017 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gmin Police na rok 2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Polic do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu
  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2017 r.”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 1 Mścięcino w Policach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych do pracy w zespole weryfikującym zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Police środków stanowiących fundusz sołecki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

 

Przewodniczący W. Król zarządził głosowanie nad przedstawionym porządkiem obrad, które przedstawia się następująco:

za - 20 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Przedstawiony porządek obrad został przez radę przyjęty.

 

Pkt - 3 -     Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 lutego 2017 roku.


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.


Przewodniczący Rady W. Król wobec nie zgłoszenia przez radnych uwag i wniosków do protokołu z XXVII sesji Rady Miejskiej w Policach uznał, że protokół został przyjęty.


Pkt - 4 -     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej w dniu 28 lutego 2017 r. do dnia 24 marca 2017 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun.


Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

 

Burmistrz Wł. Diakun podziękował za długoletnią współpracę Pani Gabrieli Dobie - Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach w związku z odejściem na emeryturę.

Jednocześnie przedstawił nową Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej - Panią Martę Tokarski.


Przewodniczący Rady W. Król zrelacjonował przebieg spotkań, których w ostatnim czasie był uczestnikiem wraz z Panem Burmistrzem.

Było to spotkanie Korporacji Samorządowych w Warszawie i Zgromadzenie Ogólne Związku Miast Polskich w Serocku.

Poruszane tam kwestie związane były z proponowanymi przez rząd projektami zmian w systemie działania samorządu terytorialnego w Polsce.


Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki, Przewodniczący Rady W. Król, Nacz. Wydz. OK W. Stefański.


Pkt - 5 -     Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego - Zakład
Odzysku i składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy Police.


Naczelnik Wydz. GO A. Zielińska omówiła projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów Gminnych o projekcie powyższej uchwały, która jest pozytywna.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 20 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVIII/268/2017 stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

 

Pkt - 6 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2017.


Przewodniczący Rady W. Król poinformował radnych, że wpłynęła autopoprawka do projektu niniejszej uchwały.


Skarbnik Gm. J. Zagórski omówił projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz przedstawił stanowisko Komisji Budżetu i Finansów Gminnych, która wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: radna E. Jaźwińska, Naczelnik Wydz. OK W. Stefański, Z-ca Burmistrza J. Pisański, radny G. Ufniarz, radny M. Dolak.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 20 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVIII/269/2017 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

 

Przerwa od godz. 10.10 do godz. 10.30

 

Pkt - 7 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Polic do złożenia wniosku o dofinansowanie do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz przyjęcie do realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tanowo i Witorza”.


Naczelnik Wydz. FP A. Soprych-Kuśnierz omówiła projekt powyższej uchwały.


Radny M. Michalak powiedział, że Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Porządku Publicznego wyraziła pozytywną opinię dotyczącą przedmiotowej uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: radny M. Różycki, Z-ca Burmistrza J. Pisański, Przewodniczący Rady W. Król.


Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 20 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVIII/270/2017 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

 

Pkt - 8 -     Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

Naczelnik Wydz. OK W. Stefański przedstawił projekt powyższej uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: radny G. Ufniarz, Naczelnik Wydz. OK W. Stefański, radny M. Rajewski, Z-ca Burmistrza M. Greinert, radny M. Dolak, radny S. Kajkowski.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 20 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVIII/271/2017 stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

 

Pkt - 9 -     Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie utworzenia punktów przedszkolnych.


Naczelnik Wydz. OK W. Stefański przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 20 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXVIII/272/2017 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

 

Pkt - 10 -   Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 20 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XXVIII/273/2017 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.

 

 

Pkt - 11 -   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Police w 2017 r.”


Z-ca Naczelnika Wydz. OŚ P. Biegus omówił projekt powyższej uchwały

 

Radny M. Michalak poinformował, że Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Porządku Publicznego wyraziła pozytywną opinię dotyczącą przedmiotowej uchwały. Jednocześnie Komisja sugeruje, aby w programie, który będziemy uchwalać w następnym roku uwzględnić temat czipowania zwierząt, celem szybkiej identyfikacji właścicieli tych zwierząt.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 19 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 19 radnych.

Radna E. Jaźwińska nieobecna na sali w momencie głosowania.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XXVIII/274/2017 stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.

 

Przerwa od godz. 11.00 do godz. 11.15

 

 

Po przerwie nieobecni radni: A. Partyka, M. Różycki, A Sobczyk - obecnych 17 radnych.

 

 

Pkt - 12 -   Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu konkursu „Najestetyczniejsze sołectwo Gminy Police”.


Sekretarz Gm. A. Komor omówiła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 17 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XXVIII/275/2017 stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

 

 

Pkt - 13 -   Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do Rady Osiedla Nr 1 Mścięcino
w Policach.


Sekretarz Gm. A. Komor uzasadniła projekt powyższej uchwały.


Radna Z. Hlek zgłosiła kandydaturę Pana Witolda Króla do prowadzenia zebrania wyborczego w Radzie Osiedla Nr 1, prosząc o poparcie tej kandydatury.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 17 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

 

Uchwała Nr XXVIII/276/2017 stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 1 E. Barecka w imieniu własnym i ustępującej rady podziękowała Wysokiej Radzie, Burmistrzowi i jego Zastępcom za wszystkie decyzje dotyczące dzielnicy Mścięcino, za wsparcie, za pomoc.
Złożyła na ręce Pana Burmistrza podziękowanie dla urzędników Urzędu Miejskiego, za wsparcie, za pomoc dla tych, z którymi dane było jej współpracować w tej kadencji.

 

Pkt - 14 -   Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych do pracy w zespole weryfikującym zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2018 rok.


Z-ca Naczelnika Wydz. OR M. Usewicz uzasadnił projekt powyższej uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król w imieniu klubu radnych Wspólnota Samorządowa Gryf XXI zgłosił do zespołu radną Panią E. Jaźwińską, radnego Pana W. Gawła i radnego Pana A. Rogowskiego.


Przewodniczący Rady W. Król zapytał - czy są jeszcze inne kandydatury?


Radni nie zgłosili więcej kandydatów.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 17 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

 

Uchwała Nr XXVIII/277/2017 stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.Pkt - 15 -   Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Police środków stanowiących fundusz sołecki.


Skarbnik Gm. J. Zagórski uzasadnił projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz przedstawił opinię Komisji Budżetu i Finansów Gminnych na temat przedstawionego projektu uchwały, która jest pozytywna.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 17 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XXVIII/278/2017 stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.


Pkt - 16 -   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu
i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.


Radny G. Ufniarz omówił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 17 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

 

Uchwała Nr XXVIII/279/2017 stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.


Pkt - 17 -   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady
Miejskiej w Policach za rok 2016.


Radny M. Michalak omówił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 17 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

 

Uchwała Nr XXVIII/280/2017 stanowi
załącznik nr 20 do protokołu.


Pkt - 18 -   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty,
Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.


Radny Wł. Kosiorkiewicz omówił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 17 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

 

Uchwała Nr XXVIII/281/2017 stanowi
załącznik nr 21 do protokołu.Pkt - 19 -   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.


Radny A. Rogowski omówił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 17 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 17 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

 

Uchwała Nr XXVIII/282/2017 stanowi
załącznik nr 22 do protokołu.Pkt - 20 -   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Policach za rok 2016.


Radna Z. Hlek omówiła projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za - 16 radnych

przeciw - 0

wstrzymujących się - 0


W głosowaniu wzięło udział 16 radnych.

Jedna osoba nie głosowała.

Uchwała została przez Radę przyjęta.

 

Uchwała Nr XXVIII/283/2017 stanowi
załącznik nr 23 do protokołu.

 

 

Pkt - 21 -   Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt - 22 -   Wolne wnioski.

 

Radny G. Ufniarz z radością poinformował, że w miniony weekend zakończyły się Mistrzostwa Świata w Atenach, w konkurencji sportowej Ju-Jitsu, gdzie dwóch zawodników Klubu Sportowego Hulk Team Police, który jest też wspierany z budżetu gminy Police - Igor Brzozowski i Dominik Mazur zdobyli brązowe medale. To były ich pierwsze, debiutanckie występy w mistrzostwach świata i od razu ogromny sukces na ich koncie.

Radny powiedział, że przyłącza się do gratulacji, informuje o tym i cieszy się, że pieniądze, które są inwestowane również z budżetu gminy, wspierają tak zacnych, dobrych i utytułowanych w tej chwili zawodników. Radny dodał, że Dominik startował w kategorii u-21, czyli zawodników do 21 r.ż., natomiast Igor wśród zawodników do 19 r.ż. Są to młodzi zawodnicy rokujący wielki nadzieje na przyszłość. Radny zasugerował, żeby w podziałce na stypendia już szykować dużo miejsca.

W drugiej sprawie radny zwrócił się z pytaniem o świąteczną i nocną opiekę zdrowotną na terenie powiatu polickiego - „czy w minionym roku, bądź też
w tym wpływały do urzędu jakiekolwiek uwagi na temat funkcjonowania opieki zdrowotnej w tym zakresie?”


Sekretarz Gm. A. Komor odpowiedziała na pytanie radnego, że nie wpływały żadne uwagi ani sygnały odnośnie funkcjonowania prawidłowego, bądź nieprawidłowego dyżurnej opieki zdrowotnej.


Radny A. Rogowski podziękował Panu Burmistrzowi Wł. Diakunowi oraz pracownikom Wydziału Promocji i Współpracy Zagranicznej, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, dyrekcji, pracownikom za wspólne zorganizowanie 4 marca koncertu charytatywnego dla mieszkańców Polic. Radny poinformował, że zebrano 51 tysięcy złotych. Szczególnie podziękował za wsparcie Panu Burmistrzowi i Wydziałowi Promocji, bo dzięki nim impreza doszła do skutku.

Przewodniczący Rady W. Król podziękował radnemu za inicjatywę
i pogratulował organizatorom.


Radny K. Kowalewski przedstawił interpelację, która stanowi załącznik nr 24 do niniejszego protokołu.


Radna Z. Hlek powiedziała, że zwrócili się do niej mieszkańcy Przęsocina z prośbą o zasypanie dziur w drodze żużlowej na ulicy Szczecińskiej, to jest taka boczna ulica te nowo wybudowane domy. Tam było robione oświetlenie i tam są bardzo duże dziury oraz na ulicy Młyńskiej, jeżeli będzie taka możliwość.


Radny W. Gaweł pogratulował Panu Burmistrzowi uzyskania statuetki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wyraził żal, że o imprezie dowiedział się z internetu. Powiedział - „że jest to przykre, ponieważ mamy kilka uwag do WFOŚiGW, a przede wszystkim to, że jakoś patrzy fajnie na naszą gminę, ale na to co im się podoba, ale to co brzydko jest, to już tego nie widzą, ponieważ ponownie zwróciliśmy się i do Marszałka i do Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie, że problem jest dalej z Łarpią. Problem jest mianowicie taki, że jest wiosna śniegi spłynęły i policka rzeczka Siedliczanka i Przęsocińska Struga znów naniosły tyle tego, co daje nam las. Piaskownik nie wytrzymuje, który jest w Mścięcinie, tam wprawdzie były prowadzone jakieś prace konserwacyjne, ale ten piaskownik już jest za mały. Tam już jego dno jest przepełnione tak, że jest nie przepuszczalne. Druga sprawa, to liczyłem, że Wojewódzki Fundusz nas zaprosi na to spotkanie i wtedy tam powiemy nie tylko laurki, ale i powiemy nasze bolączki.

Druga sprawa to są dziki, proszę Państwa Burmistrz wydał zgodę na odłowienie 60 dzików, ja wiem, że to nie jest prosta sprawa. Udało się 16 i mimo że okres ochronny na dzika się skończył, ale Burmistrz podtrzymał decyzję, że łapiemy dalej. Ale to co się dzieje codziennie na osiedlu Wróblewskiego, to jest szkoda pracy tych pań, które ten teren codziennie porządkują. Dziki co noc wychodzą, ja nie wiem dlaczego, już apelujemy, żeby nikt nic nie wyrzucał i faktycznie to co mówiłem do burmistrza Greinerta w styczniu, że tam chleb ludzie sobie wyrzucają. Teraz nikt chleba nie wyrzuca, ale te dziki dalej przychodzą i te trawniki dalej niszczą. Zobaczcie Państwo koło MOK-u, ile krokusów nam zostało.
Po prostu zwierzęta żrą tą cebulę, im to smakuje, bo to są słodkie cebule.

Trzecia sprawa – szkoda, że Wojewódzki Fundusz nie patrzy takim gospodarskim okiem, bo podejrzewam, że tam też jeżeli nie sam dyrektor, to jego pracownicy mają działki na Bartoszewie. Tam są kłopoty cały czas z tymi ogrodami, troszeczkę nam już słów brakuje na ten temat.

Również sprawa Świdwia, o co mi chodzi ze Świdwiem? No oczywiście
w strefie ochronnej zezwala się na tworzenie budowli mieszkalnych.

Ostatnia sprawa (…) całe życie walczyłem o odrodzenie bobra i tak się stało, że bóbr się odrodził i się teraz mści za moją dobroć. Zobaczcie co się dzieje na przystani OSiR-u na Konopnickiej 2, drzewa o średnicy metr albo i więcej idą pod topór i to niesamowicie szybko. Nie wiem co z tymi bobrami zrobić, gdzie indziej to wiem, że odławiają i gdzie indziej przenoszą. W specyfice bobra, to tak dla osób niezorientowanych samica jest przywódcą stada i ona decyduje, co wybrać, co robić, gdzie się przenosić, czy zostawać. Jak się tutaj uchwałą nad bezdomnymi zwierzętami zajmowaliśmy, to trzeba by z naukowcami pomyśleć i tutaj ten Wojewódzki Fundusz jest mi potrzebny, bo my się nie będziemy w to pchać, żeby wymyślili jakiś środek antykoncepcyjny dla tych samic, żeby się nie rozmnażały, nie bierzmy się za strzelanie”.

Radny podziękował Panu Krzysztofowi Kuśnierzowi - „za podjęcie tematu inwentaryzacji miejsc parkingowych dla osób i instytucji uprzywilejowanych. Była taki okres, taki czas przed urzędem, że było tu więcej miejsc dla osób i instytucji uprzywilejowanych, jak dla pozostałych mieszkańców. Burmistrz Pisański nam powiedział, że teren kolej nam oddała i będziemy robić ten parking, ja wiem, że wszystko po kolei. Dlatego chciałem podziękować tu panu Krzysztofowi, że część znaków już zginęła, ale już te sześć samochodów więcej może się tu ustawić”.


Z-ca Burmistrza M. Greinert odnosząc się do wypowiedzi radnego Pana W. Gawła - „W kwestii tego spotkania w Zalesiu, to gospodarzem był WFOŚiGW nie my, myśmy tylko użyczyli miejsce, także to nie czuję się, ani pan Burmistrz, że nikogo nie zaprosiliśmy. Myśmy też byli zaproszeni, tak jak inne samorządy, bo było to spotkanie dla wszystkich samorządów z byłego województwa szczecińskiego, podobne spotkanie odbyło się w Koszalinie dla tamtych samorządów.

W kwestii dzików, to to co Pan powiedział, nic dodać nic ująć. W tym tygodniu było kolejne forum powiatowe, myśmy dyskutowali na ten temat, ponieważ jest to problem, który dotyka wszystkie samorządy, nie tylko samorząd policki, ale generalnie można powiedzieć, że wszystkie samorządy w Polsce. Według tego, co mówią leśnicy powstał nowy gatunek mianowicie „dzika miejskiego”, który ma swoje siedliska już w miastach. Z tego, co mówią leśnicy, jak dzik kiedyś miał jeden miot, teraz potrafi mieć, ponieważ są inne warunki, dwa albo trzy mioty w roku. W związku z czym tych dzików jest za dużo. To co my robimy, to tak jak pan radny powiedział, będziemy kontynuować ten program odławiania. Wszystkie koła łowieckie mają zwiększony limit odstrzału dzika, ponieważ według leśników populacja dzika jest zbyt duża w naszych lasach, w związku z czym też jest takie przyzwolenie. My chcielibyśmy wspólnie, wszystkie cztery gminy łącznie z powiatem zrobić taki program edukacyjny, który ma dotrzeć zarówno do dzieci i tu chcemy wpleść nasze Zalesie i tam przy okazji tych zajęć, które się odbywają w Zalesiu też taką krótką pogadankę 15 - 20 minutową
o zwierzętach dzikich, o sposobach postępowania, o nie karmieniu itd. Chcemy też dotrzeć do dorosłych z jakimś folderem, ulotką. Będziemy wspólnie pracować nad tym tematem Pan Starosta Sarnecki jest takim koordynatorem w ramach Powiatu i będziemy docierać do wszystkich, bo ten dzik nie wziął się sam z siebie. Ten dzik wziął się z tego, co zrobili nasi mieszkańcy, czyli z tego, że jest masowo dokarmiany i dzik się po prostu tu przyzwyczaił, w związku z czym to już jest jak mówią leśnicy dzik miejski nie leśny. To jest duży problem, ale mam nadzieję, że się zmieni też podejście ludzi. My spróbujemy te dziki powyłapywać, zrobimy jakieś bariery ochronne, będziemy ten program budowania tych nęcisk poza terenami kontynuować. Miejmy nadzieję, że stopniowo ten problem będzie malał, ale nie czarujmy się jest to na tyle duży problem, że jego w jeden rok nie rozwiążemy.

Jeśli chodzi o bobry jest to też problem ogólny, jeśli chodzi o antykoncepcję to się nie będę wypowiadał na ten temat. Prawda jest taka, że bobry też stwarzają duże problemy chociażby w wałach przeciwpowodziowych i to zaczyna być też problem ogólnopolski. Tak jak kiedyś ten bóbr, rzeczywiście było go mało, był pod ochroną, on tak samo jak dziki, też się troszeczkę mocno rozplenił. A wywożenie dzika, czy bobra w inne miejsce to ok` nie będzie u nas rył, ale będzie rył gdzie indziej. To jest takie odsunięcie problemu gdzie indziej, póki co nie ma innej możliwości, wywozimy nasze dziki do Manowa to jest pod Koszalinem, mamy nadzieję, że ten dzik tutaj nie dojdzie, aczkolwiek leśnicy też mówią, że potrafią wrócić”.

 

Pkt - 23 -   Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i o godzinie 12.15 ogłosił zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Policach.Protokołowała:

Zofia Pasik                                                       Przewodniczący Rady

 

                                                                                 Witold Król

Powiadom znajomego