W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XXV/2016 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 20 grudnia 2016 roku

Protokół Nr XXV/2016


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 20 grudnia 2016 roku



-   stan radnych Rady Miejskiej                                                                - 21


-   obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                 - 20

    nr 3 do protokołu


-   nieobecnych                                                                                          - 1



 Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.

PRZEBIEG OBRAD



Pkt - 1 -     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XXV sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 19 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.

Nieobecna radna K. Seweryńczyk i radna G. Pawłowska.

 

Pkt - 2 -     Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał porządek obrad.


Radni nie zgłosili uwag i wniosków do porządku obrad.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 29 listopada 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2017 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017–2024.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.
 15. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok (liczba sesji i terminy ich odbycia).
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady W. Król poinformował zebranych i radnych, że około godz. 10-tej będzie przeprowadzona przez wolontariuszy z Gimnazjum nr 3 kwesta na rzecz Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce.

 

W sesji uczestniczy 20 radnych - przybyła radna G. Pawłowska.

 

Pkt - 3 -     Rozpatrzenie uwag do protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 29 listopada 2016 roku.


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.


Przewodniczący Rady W. Król wobec nie zgłoszenia przez radnych uwag i wniosków do protokołu z XXIV sesji Rady Miejskiej w Policach uznał, że protokół został przyjęty.


Pkt - 4 -     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej w dniu 29 listopada 2016 r. do dnia 20 grudnia 2016 r. przedstawił Burmistrz  Wł. Diakun.


Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 6 do protokołu.

 

Pkt - 5 -     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok.

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych J. Moroz
omówił projekt powyższej uchwały.


Radna Z. Hlek przedstawiła opinię Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, która jest pozytywna.

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXV/240/2016 stanowi
załącznik nr 7 do protokołu.

Radny Wł. Kosiorkiewicz – „jak co roku w Międzyzdrojach odbyło się podsumowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin.

Gmina Police w klasyfikacji miast do 100 tys. mieszkańców zajęła drugie miejsce, jedyną zmianą jaka była w tym przedsięwzięciu to to, że puchar w imieniu burmistrza odbierał Andrzej Rogowski”.


Pkt - 6 -     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017.


Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych J. Moroz omówił projekt powyższej uchwały.

Radna Z. Hlek przedstawiła stanowisko Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, która wyraziła pozytywną opinię o projekcie uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXV/241/2016 stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

 

Pkt - 7 -     Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2021.


Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych J. Moroz omówił projekt powyższej uchwały.


Radna Z. Hlek przedstawiła opinię Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego, która nie wnosi żadnych uwag do projektu uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: radny M. Dolak, pełnomocnik ds. PiRPA J. Moroz.

Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXV/242/2016 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

 

Pkt - 8 -     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2016.


Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz poinformował, że Komisja Budżetu i Finansów Gminnych
nie wnosi uwag do projektu uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXV/243/2016 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

 

Pkt – 9 -     Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2017 rok.

Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz omówił projekt powyższej uchwały.


Radny M. Michalak poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii wydała pozytywną opinię na temat przedstawionego projektu uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXV/244/2016 stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

 

Pkt – 10 -   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji na 2017 rok.


Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz omówił projekt powyższej uchwały.


Radny M. Michalak poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii wydała pozytywną opinię do przedstawionego projektu uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XXV/245/2016 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.

 

Przerwa od godz. 9.50 do godz. 10.10

 

Pkt - 11 -   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2017.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2016 r.:

- w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Police na 2017 rok (stanowi załącznik nr 13 do protokołu),

- w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Police na 2017 rok (stanowi załącznik nr 14 do protokołu).

 

Radny G. Ufniarz – przedstawił radnym opinię Komisji Budżetu i Finansów Gminnych o projekcie budżetu Gminy Police na rok 2017 oraz o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017-2024 – „Komisja wyraziła pozytywną opinię dla projektu budżetu oraz pozytywną opinię dla projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej”.


Skarbnik Gm. J. Zagórski odczytał stanowisko Burmistrza Polic w sprawie wniosków zawartych w protokole Komisji Budżetu i Finansów Gminnych oraz opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej (pisma stanowią załączniki nr 15 i 16 do protokołu).


Burmistrz Wł. Diakun podał informację o wysokości planowanych dochodów
i wydatków w budżecie Gminy Police w 2017roku.


Skarbnik Gm. J. Zagórski omówił projekt uchwały budżetowej, a także omówił zmiany zawarte w autopoprawce z 15 listopada 2016 r. do powyższego projektu uchwały.


Z-ca Burmistrza J. Pisański scharakteryzował plan zadań inwestycyjnych na 2017 rok.


Z-ca Burmistrza M. Greinert scharakteryzował wydatki na oświatę
i wychowanie, ochronę środowiska oraz gospodarkę odpadami przedstawione
w budżecie na 2017 rok.


Przewodniczący Rady W. Król otworzył dyskusję nad projektem uchwały budżetowej.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 3 radnych


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XXV/246/2016 stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady W. Król pogratulował Burmistrzowi uchwalenia budżetu na 2017 rok.


Burmistrz Wł. Diakun podziękował Wysokiej Radzie za przyjęcie budżetu na rok 2017, a także wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania.

 

Radny G. Ufniarz złożył podziękowania dla Komisji Budżetu i Finansów Gminnych za intensywną i sprawną pracę nad projektem budżetu Gminy Police.

 

Pkt - 12 -   Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017–2024.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2017–2024 (stanowi załącznik nr 18 do protokołu).

 

Skarbnik Gminy J. Zagórski omówił projekt powyższej uchwały, a także omówił zmiany zawarte w autopoprawce z 15 listopada 2016 r. do powyższego projektu uchwały.


Radny G. Ufniarz - Komisja Budżetu i Finansów Gminnych wyraziła pozytywną opinię na temat przedstawionego projektu uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 3 radnych


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XXV/247/2016 stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.

 

 

Pkt – 13 -   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Police.


Nacz. Wydz. GO A. Zielińska uzasadniła projekt powyższej uchwały.


Radny M. Michalak poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii wyraziła pozytywną opinię na temat przedstawionego projektu uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr XXV/248/2016 stanowi
załącznik nr 20 do protokołu.

 

Pkt – 14 -   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów.


Nacz. Wydz. GO A. Zielińska uzasadniła projekt powyższej uchwały.


Radny M. Michalak poinformował, że Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii wyraziła pozytywną opinię na temat przedstawionego projektu uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr XXV/249/2016 stanowi
załącznik nr 21 do protokołu.


Pkt – 15 -   Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2017 rok (liczba sesji i terminy ich odbycia).


Przewodniczący Rady W. Król przedstawił harmonogram pracy Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok.

 

Radni nie zgłosili uwag do planu pracy.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie w spawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Policach na 2017 rok, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Plan pracy została przez Radę przyjęty.


Plan pracy stanowi
załącznik nr 22 do protokołu.

 

Przerwa od godz. 11.50 do godz. 12.10

 

Pkt – 16 -   Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt – 17 -   Wolne wnioski.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał wniosek radnego M. Różyckiego, którego treść stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

 

Radny A. Rogowski zwrócił się do Burmistrza o wsparcie w sprawie drogi wojewódzkiej, to jest ulicy Jasienickiej. Wyjaśnił, że chodzi o ulicę wzdłuż Zakładów Chemicznych Police, na wysokości oczyszczalni ścieków jest przejście dla pieszych. Istnieje tam bardzo duże niebezpieczeństwo, jadąc w stronę Jasienicy, czy też z Jasienicy tam nikt nie zwalnia, nie ogranicza prędkości. Pracownicy Zakładów Chemicznych proszą, aby zamontować tam oświetlenie nad przejściem dla pieszych. Jeszcze jedna prośba związana z tym miejscem, przy wyjeździe z oczyszczalni ścieków, chodzi o zamontowanie lustra. Pracownicy parkujący po bokach, parkują również i na chodniku, więc wyjeżdżając stamtąd trzeba wystawić przód samochodu na jezdnię, ponieważ nie ma żadnej widoczności,
a szkoda żeby stracić pół samochodu.

 

Z-ca Burmistrza J. Pisański odnosząc się do wniosku radnego M. Różyckiego – „temat zmiany nazwy ulicy Żymierskiego w Trzeszczynie podjęliśmy w ten sposób, iż uzgodniliśmy wstępnie ze Starostą, że istnieje możliwość zwolnienia mieszkańców z opłat za wymianę prawa jazdy i dowodów rejestracyjnych. Mamy uzgodnienie z panem Starostą Andrzejem Bednarkiem, że wystąpi do Rady Powiatu o taką ulgę, o takie zwolnienie. Jest przepis, który na to pozwala, chodzi o to żeby nie przerzucać tych uciążliwości finansowych na mieszkańców, którzy będą te dokumenty wymieniali - to już się dzieje, jesteśmy w trakcie”.

 

Radny M. Dolak na ręce pana Burmistrza złożył podziękowania Dyrektorowi Gimnazjum nr 3 panu Arturowi Zagórskiemu, który pomógł 10 grudnia 2016 r. Na terenie SP8 miały odbyć się dwie wykluczające się wspólnie imprezy - turniej „Chemik Cup” dzieci trenujących w Chemiku i mecz II ligi w tenisie stołowym. Dzięki przychylności pana Dyrektora udało się ten mecz II ligowy tenisa stołowego przenieść do hali Gimnazjum nr 3, także dwie imprezy odbyły się.

 

Radna H. Olejarnik podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do zrealizowania jej interpelacji i wniosków. I tak przede wszystkim Panu Staszkiewiczowi za położenie nawierzchni na boisku do kosza na Osiedlu Dąbrówki, za deptak między garażami przy ulicy Mieszka I w stronę Bankowej, parkingi przy ulicy Grzybowej, za wykonanie nawierzchni wjazdu do garaży przy ulicy Bankowej w kierunku Farmera.

 

Radny G. Ufniarz podziękował panu Burmistrzowi Wł. Diakunowi i Zastępcy Burmistrza J. Pisańskiemu za przychylność, wsparcie i inspirację urzędników z wydziału Techniczno-Inwestycyjnego i wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Dzięki ich aktywności, współpracy i zaangażowaniu udało się zrealizować kilka istotnych działań poprawiających funkcjonalność i estetykę osiedla tzw. „Starej Dąbrówki”, mojego osiedla, na którym sporo się w tym roku działo. Radny podziękował za przychylność, dobrą współpracę i liczy,
że w kolejnych latach będzie równie fajnie.


Pkt – 18 -   Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i o godzinie 12.18 ogłosił zakończenie XXV sesji Rady Miejskiej w Policach.



Protokołowała:

Zofia Pasik                                                       Przewodniczący Rady

 

                                                                                 Witold Król

Powiadom znajomego