W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XXI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 02 września 2016 roku

 Protokół Nr XXI/2016


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 02 września 2016 roku


- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                          - 21


- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik         - 21

nr 3 do protokołu


- nieobecnych                                                                                                     -   0


 Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.


PRZEBIEG OBRAD

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XXI sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
21 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał porządek obrad.


Radni nie wnieśli uwag.


Porządek obrad przedstawia się następjąco:


 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 21 czerwca 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego w Tanowie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ... w Trzebieży.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ...  w Policach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ...  Policach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ...  w Policach.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

                                                                            Projekt porządku obrad

stanowi zał. nr 5  do protokołu 

Pkt  -  3  -  Rozpatrzenie uwag do protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w Policachw dniu 21 czerwca 2016 roku.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z XX sesji Rady Miejskiej w dniu 21 czerwca 2016 roku.

 

 

Pkt  -  4  -  Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu  21.06.2016r. do dnia 02.09.2016r. przedstawił Burmistrz Polic W. Diakun (stanowi zał. nr 6 do protokołu).

W dyskusji głos zabrali: radny M.Różycki, Nacz. Wydz. OR A.Komor, radny W.Kosiorkiewicz, radny K.Kowalewski oraz Z-ca Burmistrza J.Pisański.


Przewodniczący Rady W.Król – goszczący u nas członkowie Zarządu Powiatu polickiego udzielą informacji na temat prac prowadzonych przez powiat na terenie gminy oraz sprawy Senior Wigor, która zostanie omówiona przy punkcie, w którym jest przeznaczana dotacja.


Starosta Powiatu Polickiego A.Bednarek – szczegółowo poinformował zebranych o pracach wykonywanych przez Powiat Policki.


W dyskusji głos zabrali: radny M.Różycki, Starosta A.Bednarek, radny W.Kosiorkiewicz, radny A.Rogowski, radny G.Ufniarz, radny A.Partyka, radny S.Kajkowski, radna H.Ojejarnik, radny M.Rajewski, radny K.Kowalewski, radna K.Seweryńczyk, radna Z.Hlek, Przewodniczący Rady W.Król oraz Burmistrz Polic W.Diakun.


 

Pkt  -  5  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

Przewodniczący Rady W.Król – pismem z dnia 25.08.2016r. Pan Burmistrz poinformował mnie o wprowadzeniu autopoprawek do w/w projektu uchwały (stanowi zał. nr 7 do protokołu).


Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.

 

Radny G. Ufniarz stwierdził, że Komisja Budżetu i Finansów Gminnych pozytywnie oceniła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr XXI/206/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

 

Pkt  -  6  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian  w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.

Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów Gminnych pozytywnie oceniła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXI/207/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

 

Pkt  -  7  -Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police.

Nacz. Wydz. OK W.Stefański przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr XXI/208/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

 

 

Pkt  -  8  -  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.

Sekretarz Gminy A.Komor przedstawiła projekt powyższej uchwały.


Radna Z.Hlek – stwierdziła, że Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr XXI/209/2016 stanowi  załącznik nr 11 do protokołu.

 

 

Pkt  -  9  -  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.

Sekretarz Gminy A.Komorprzedstawiła projekt powyższej uchwały.


Przewodniczący Rady W.Król oddał głos Pani B. Chmielewskiej z prośbą o powiedzenie kilku zdań, jak funkcjonuje Dom Senior Wigor i jakie są dalsze plany.


Członek Zarządu Powiatu Polickiego B.Chmielewska - Dom Senior Wigor powstał przy wygospodarowaniu środków z budżetu Powiatu Polickiego. Mieliśmy opóźnienie, więc nie otrzymaliśmy dofinansowania z Ministerstwa. Jeśli Państwo udzielicie wsparcia, to będziemy mogli pomóc seniorom i ich rodzinom w ponoszeniu opłat za pobyt bieżący. Dom działa od 1czerwca. W tej chwili mamy 14 mieszkańców z Polic. Jest 10 osób chętnych czekających w kolejce. To też są mieszkańcy Polic. Planujemy zwiększyć liczbę miejsc, aby te osoby nie musiały czekać. Mamy nadzieję, że uda sie nam zdobyć środki i rozwijać działalność. Dziękuję za poprzednią uchwałę przyjętą pozytywnie.


Radna Z.Hlek powiedziała, że Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


W dyskusji głos zabrali: radny K.Kowalewski, radny M.Michalak, Starosta Policki A.Bednarek, Członek Zarządu Powiatu Polickiego B.Chmielewska, Z-ca Burmistrza J.Pisański, radna K.Seweryńczyk, radny W.Gaweł, Przewodniczący Rady W.Król.


Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXI/210/2016 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

1 5     m i n u t     p r z e r w y

Pkt  -  10  -  Podjęcie uchwały w sprawie  zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie budowy hospicjum stacjonarnego w Tanowie.

Sekretarz Gminy A.Komor omówiła projekt powyższej uchwały.


Radna Z.Hlek powiedziała, że Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr XXI/211/2016 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

 

Pkt  -  11  -  Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Police po 65 roku życia.

Sekretarz Gminy A.Komor przedstawiła projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXI/212/2016 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

 

Pkt  -  12  -  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ... w Trzebieży.

Naczelnik Wydz. GG Z.Bobrowicz omówiła projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr XXI/213/2016 stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

 

 

Pkt  -  13  -  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego  nr ...   w Policach.

Naczelnik Wydz. GG Z.Bobrowicz omówiła projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr XXI/214/2016 stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

 

 

Pkt  -  14  -  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego  nr ...  w Policach.

Naczelnik Wydz. GG Z.Bobrowicz omówiła projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XXI/215/2016 stanowi  załącznik nr 17 do protokołu.

 

 

Pkt  -  15  -  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Gminę Police lokalu mieszkalnego nr ...  w Policach.

Naczelnik Wydz. GG. Z.Bobrowicz omówiła projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr XXI/216/2016 stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

 

 

Pkt  -  16  -  Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt  -  17  -  Wolne wnioski.

Burmistrz Polic W.Diakun - poinformował radnych o nadchodzących wydarzeniach w Gminie Police.

Burmistrz stwierdził, że zamierzne jest podniesienie czynszów w lokalach komunalnych.


Radny K.Kowalewski – przedstawił swoją interpelację dot. alepu Akademii Piłki Nożnej Police (stanowi zał. nr 19 do protokołu).


Nacz. Wydz. OK W.Stefański – spotkałem się z organizatorami apelu. Wyjaśniliśmy kwestię wynajmu sali. Dyrektor Gimnazjum Nr 1 stwierdziła, że problemem będzie remont Sali przy ul. Siedleckiej. Klub siatkówki, który funkcjonuje tam od wielu lat zabezpieczył sobie korzystanie z obiektu na ul. Tanowskiej. Łącznie z tym, że tam będą rozgrywane mecze piłki siatkowej. W związku z tym nie było możliwości połączenia tych dwóch inicjatyw. Po rozmowachn ustaliliśmy, że Akademia będzie korzystała z hali sportowej Gimnazjum Nr 3, oraz od nowego roku z obiektów sportowych Gimnazjum Nr 1 – z boiska Orlik i hali sportowej. Szukamy dobrych rozwiązań. Traktujemy Akademię podobnie, jak stowarzyszenia. Problemy wynikają z remontu hali na Siedleckiej.


Z-ca Burmistrza J.Pisański – w przyszłym tygodniu będziemy uzgadniali terminy zaprzestania korzystania z hali. Do końca przyszłego roku mamy termin przeprowadzenia remontu, który został określony w umowie z Ministerstwem Sportu. W tym czasie bezspornie będziemy mieli problemy. Prosimy                           o wyrozumiałość.


Przewodniczący Rady W.Król – rozumiem, że radnego satysfakcjonują udzielone odpowiedzi i nie ma konieczności odpowiadania na piśmie.


Radny K.Kowalewski – tak, zdecydowanie.


Radny G.Ufniarz – zwróciła się do mnie firma JUPITER, która funkcjonuje w Trzeszczynie, czy ze względów marketingowych nie ma możliwości zmiany nazwy przystanku, na którym wysiadają pracownicy. Obecnie przystanek nosi nazwę „Trzeszczyn Las“. Zaproponowali różne wersje np. „Trzeszczyn Las Jupitrer“, Trzeszczyn Jupiter“. Firma się rozwija. Zatrudnia 50 osób, budują nową halę. Mają natomiast problemy z nawigacją, więc taka zmiana bardzo by im pomogła.

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego nie widzi problemu w zmianie nazwy.

Druga sprawa związana z tą firmą – chodzi o wytyczenie przejścia przy przystanku, aby zwiększyć bezpieczeństwo. Chciałem prosić o wystąpienie do Zarządu Dróg Wojewódzkich, czy jest możliwość wytyczenia takiego przejścia.

Trzecia sprawa –w ubiegłym roku wnioskowałem o przejście przez drogę wojewódzką przy Gimnazjum Nr 1. Jest przejście na drodze, ale nie ma wytyczonego dojścia ani od strony gimnazjum, ani ścieżki leśnej. Są wymalowane pasy na drodze, ale jest trawnik, ścieżka rowerowa. Jest przejście, ale nie ma do niego dojścia. Może zapomnieli o tym ? Proszę o wystąpienie i przypomnienie tematu.


Radny A.Rogowski – G.Ufniarz wyprzedził mnie w tym temacie.


Z-ca Burmistrza J.Pisański – Zarząd Dróg Wojewódzkich jest zainteresowany rozmowami na temat wsparcia finansowego i naprawy tego chodnika w kierunku starostwa i uzupełnienia ciągów pieszych.


Radna H.Olejarnik – karta seniora – Uniwersytet zawsze występuje o dofinansowanie i je dostaje. Każdy może skorzystać. Zapraszamy. Wszyscy seniorzy mogą korzystać.


Radna K.Seweryńczyk – potwierdzam to, zawsze negocjuję i te bilety są dużo tańsze. Wszystko jest na stronie Uniwersytetu i na tablicach ogłoszeń.


Radny K.Kowalewski – przedstawił swoją interpelację dot. złego stanu technicznego ul. Nadbrzeżnej i Cisowej (stanowi zał. nr 20 do protokołu).

Kiedy zostanei wykonany plac zabaw w Mścięcicnie ? Rodzice zgodzili się, by powstał w tym miejscu, które zaproponowała Rada Osiedla p.E.Barecka.

Nacz. Wydz. GKM S.Staszkiewicz –plac zabaw – jesteśmy na etapie zbierania ofert. Mamy 2 oferty. Niebawem z wykonawcą podpiszemy umowę i wpuścimy na plac budowy. Na pewno to potrwa, bo szereg urządzeń wykonawca będzie zamawiał. Ich produkcja może trwać nawet 3 – 4 tygodnie. Jesteśmy już na etapie realizacji.

Z-ca Burmistrza J.Pisański – dzisiaj na sesji w obecności Pana Starosty padł temat, tu deklaracja Burmistrza w finansowaniu dokumentacji technicznej przebudowy ul. Nadbrzeżnej. Czy w takim razie jesteśmy zwolnieni  z odpowiedzi pisemnej ? Deklaracja padła.

Radna Z.Hlek – tak.

Radny A.Sobczyk – interpelacja jest zbieżna z interpelacją K.Kowalewskiego. Mimo wszystko proszę o odpowiedź na piśmie na tą interpelację (stanowi zał. nr 21 do protokołu).

Radny W.Kosiorkiewicz – jestem zdziwiony, że interpelacje składa K.Kowalewski i A.Sobczyk, natomiast Komisja Oświaty i Kultury nie wie nic. Nie wpłynęło do nas żadne pismo.

Radny W.Gaweł – czy ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Rurowej jeszcze podlega gwarancji, bo to robił Pan Durman. Pracownicy, którzy dojeżdżają na rowerach – a zbliża się okres, gdy zapada szybko zmrok, mówią, że tam jest dużo nierówności, które trzeba uporządkować.

Druga sprawa dot. też firmy Durman – przed pomnikiem Jana Pawła II mi się wydaje, że ten różowy niby marmur był bardzo kiepskiej jakości. Oglądaliśmy to z Panem Burmistrzem, to wszystko popękało. Zbliża się 16 października i czy by się nie udało jakoś tego uzupełnić – nie w sensie wymiany płyt, ale chociaż te dołki, żeby TRANS-NET wyrównał. Ale moje główne pytanie, czy jeszcze jest na to gwarancja Pana Durmana ?

Z-ca Burmistrza J.Pisański – na roboty budowlane to 36 miesięcy to maksymalny czas. Ścieżka była robiona wiele lat temu. Sukcesywnie naprawiamy tą ścieżkę przebrukowując ją, bo jej stan jest marny. Roboty były wykonane bardzo kiepsko. Robi to TRANS-NET sukcesywnie. Realizuje to co roku w miarę posiadanych środków odcinkami.

Podobnie przymierzamy sie do wymiany części nawierzchni przy pomniku Jana Pawła II. Mamy nawet kosztorys.  Chodzi o wymianę strzaskanych płyt na kostkę granitową. Chcemy zamienić te płyty, które pod wpływem najeżdżania – często przy obsłudze, wywozie nieczystości, czy wymianie oświetlenia zostały uszkodzone. Jest koncepcja i pomysł, ale w budżecie przyszłorocznym dostaniecie Państwo propozycję wydania pierniędzy na kostkę bordową granitową, która ma zamienić płyty.

Radny W.Gaweł – tylko chodzi o to, aby przed 16 października uzupełnić to nawet betonem. Niekoniecznie tego samego koloru.

Radny A.Sobczyk – Akademia kierowała tą petycję. Być może dopiero trafi do Państwa na komisję.

Przewodniczący Rady W.Król – Panowie czekujecie ustalonego harmonogramu ? Tak to rozumiem.

Radny A.Sobczyk – z tego co Pan Burmistrz mówi, sytuacja jest bardziej złożona ze względu na remont hali. Wymaga to więcej pracy, ale myślę że taki harmonogram jednak powstanie.

Radny M.Różycki – pytanie do p.Pisańskiego – czy już jest coś wiadomo w sprawie utwardzenia miejsc przy przystankach autobusowych na ul. Tanowskiej przy gimnazjum Nr 1 ?

Z-ca Burmistrza J.Pisański – mamy informację, że na zadaniu przebudowa ul. Grunwaldzkiej zostają jakieś pieniądze i w ramach tych pieniędzy z oczekiwaniem naszego uczestnictwa Zarząd Wojewódzki utrzymujący tą droge zwróci się do nas.

Radny M.Różycki – w ramach Karty Seniora Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego zgłosili sie do mnie mieszkańcy rady Osiedla Nr 6 z tą prośbą. Jeżeli jest szansa, że będą mogli korzystać wszyscy seniorzy policcy, to niech to normalnie funkcjonuje, tak jak Szczecińska Karta Rodziny.

Przewodniczący Rady W.Król – Pan Burmistrz skierował do mnie projekt statutu Rady Osiedla. Wszyscy Państwo dostaną. Proszę kontaktujcie się ze swoimi radami i wszystkie uwagi przekażcie do 30 września do pani Sekretarz lub do mnie. Będziemy uchwalać pojedyncze statuty, bo każda rada będzie miała swój statut.

Radny G.Ufniarz – czy same rady otrzymały statuty ?

Sekretarz Gminy A.Komor – nie. W tej chwili statut - wersję  roboczą otrzymujecie tylko Państwo. Burmistrz chce poznać Państwa stanowisko, jako radnych. Kolejnym etapem będzie konsultowanie tego statutu i z mieszkańcami poszczególnych osiedli, a jeszcze wcześniej z radami. Na razie jest to wersja dla Państwa.

Przewodniczący Rady W.Król – myślałem, że radni podyskutują z radami. Forma jest dopuszczalna. Każdy z Państwa w swoim okręgu wyborczym będzie przeglądał to i ustalał.

 

Pkt  -  18  -  Zamknięcie obrad.

Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i ogłosił
o godz. 12.15 zakończenie XXI sesji Rady Miejskiej w Policach.


Protokołowała:

I. Zagórska-Król

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                 

                                                                                        Witold Król


 

 
Powiadom znajomego