W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XVIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 26 kwietnia 2016 roku

 Protokół Nr XVIII/2016


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 26 kwietnia 2016 roku


- stan radnych  Rady Miejskiej          - 21


- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik         - 21

  nr 3 do protokołu


- nieobecnych               -  0


Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.


PRZEBIEG OBRAD

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król  otworzył XVIII sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.
Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest
20 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał porządek obrad.


 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 29 marca 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego
  Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016 - 2024.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia przez Gminę Police warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Police rodzinie polskiego pochodzenia
  ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy objętej działaniami wojennymi.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Polickiemu.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze
  przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia spółki do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina i gminy Police.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.
 14. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach za 2015 rok.
 15. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015” dla Gminy Police za rok 2015.
 16. Interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Radni nie zgłosili uwag.


                                                                            Projekt porządku obrad

                                                                       stanowi zał. nr 5  do protokołu


Pkt  -  3  -  Rozpatrzenie uwag do protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 29 marca 2016 roku.

Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu z XVII sesji Rady Miejskiej  w dniu 29 marca 2016 roku.


 

Pkt  -  4  -  Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej w dniu  29.03.2016r. do dnia 26.04.2016r. przedstawił Burmistrz Polic W. Diakun (stanowi zał. nr 6 do protokołu).


Radny M.Różycki – Spółka Trans-Net uzyskała w ubiegłym roku duży zysk. Czy to nie wiąże się z podwyżkami opłat za wywóz odpadów, które ponoszą mieszkańcy gminy Police ?


Burmistrz Polic W.Diakun – to nie jest duży zysk. Firmy nie pracują na stratach, ale na minimalnym zysku. To nie jest związane z podwyżką usług komunalnych.


Radny M.Różycki – Trans-Net w 60% zysk uzyskuje z wywozu odpadów.


Z-ca Burmistrza M.Greinert – podwyżka jest od 2016 roku, natomiast zysk jest za 2015 rok. Proszę tego nie łączyć. Trans-Net ma też usługi dla Szczecina i tam marża jest znacznie wyższa, niż ta którą uzyskuje na zleceniach z gminy Police.


Przewodniczący Rady W.Król życzył Panu Aleksandrowi Dobie szczęścia w wyprawie w imieniu całej Rady Miejskiej.


 

Pkt  -  5  -  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.

Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi J.Moroz omówił zasadność podjęcia w/w uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

 

Przewodniczący Rady W.Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.


Uchwała została przyjęta jednogłośnie przez Radę.Uchwała Nr XVIII/178/2016 stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

 

Przerwa od godz. 9.30 do godz. 10.00

 

Wolontariusze z Gimnazjum Nr 1 i 3 przeprowadzili kwestę na rzecz Hospicjum Królowej Apostołów w Tanowie.


 

Pkt  -  6  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.


W dyskusji głos zabarali: radny A.Rogowski, Z-ca Burmistrza J.Pisański, radny M.Dolak, radny G.Ufniarz oraz Starosta Policki A.Bednarek.


Radny G. Ufniarz powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów Gminnych pozytywnie oceniła projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 19 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVIII/179/2016 stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

 

Pkt  -  7  -  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016 - 2024.

Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.


W dyskusji głos zabrali: radny K.Kowalewski.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę.


Uchwała Nr XVIII/180/2016 stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

 

Pkt  -  8  -  Podjęcie uchwały w sprawie zapewnienia przez Gminę Police warunków do osiedlenia się na terenie Gminy Police rodzinie polskiego pochodzenia ewakuowanej ze wschodniej Ukrainy objętej działaniami wojennymi.

Burmistrz Polic W.Diakun oraz Nacz. Wydz. SO I.Kochman omówili projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVIII/181/2016 stanowi załącznik nr 10 do protokołu.


Pkt  -  9  -  Podjęcie uchwały w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Naczelnik Wydz. OK W.Stefański omówił projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVIII/182/2016 stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

 


1 5      m i n u t     p r z e r w y

 

 

Pkt  -  10  -  Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Polickiemu.

Naczelnik Wydz. OK W.Stefański omówił projekt powyższej uchwały.


W dyskusji głos zabrał: radny K.Kowalewski.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVIII/183/2016 stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

 

 

Pkt  -  11  -  Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Naczelnik Wydz. GG.Z.Bobrowicz omówiła projekt powyższej uchwały.


W dyskusji głos zabrali: Przewodniczący Rady W.Król, Prezes SM „Odra“ L.Walczak, radna E.Jaźwińska oraz Z-ca Burmistrza J.Pisański.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.Uchwała Nr XVIII/184/2016 stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

 

 

Pkt  -  12  -  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia spółki do prowadzenia usług w zakresie komunikacji zbiorowej na terenie miasta Szczecina i gminy Police.

Naczelnik Wydz. GG Z.Bobrowicz omówiła projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVIII/185/2016 stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

 

Pkt  -  13  -  Podjęcie uchwały w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Przewodniczący Rady W.Król – projekt uchwały został złożony na moje ręce 18 grudnia 2015, poparty podpisami około 380 mieszkańców Polic. Przedstawicielami wnioskodawców są radni powiatowi: T.Tokarczyk  i D.Brzęcki.


Pan D. Brzęcki oraz T.Tokarczyk omówili zasadność podjęcia w/w uchwały.


W dyskusji głos zabrali: radny M.Dolak, p. D.Brzęcki, radny K.Kowalewski, Przewodniczący Rady W.Król, radny M.Różycki, radna E.Jaźwińska, radny A.Sobczyk.


Radny M.Dolak – poprosił o  przerwę, aby mieć czas na napisanie wniosku.


Przewodniczący Rady W.Król – ogłosił 15 minut przerwy.


Radny M.Dolak – złożył wniosek formalny w sprawie zdjęcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie budowy pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego  i przekazanie do konsultacji z mieszkańcami Polic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad zdjęciem z porządku obrad punktu 13, które przedstawia się następująco:


za – 17 radnych

przeciw – 2

wstrzymujących się – 1


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych.

Wniosek został przyjęty przez Radę.


Przewodniczący Rady W.Król – na kolejną sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych. Wszystkie komisji otrzymały projekt uchwały. Każda mogła wyrazić swoją opinię.

Projekt uchwały stanowi załącznik nr 15 do protokołu.


Pkt  -  14  -  Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach za 2015 rok.

Dyr. OPS G.Doba przedstawiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Policach.


Radni nie zgłosili uwag do treści sprawozdania.


Sprawozdanie wraz z prezentacją z działalności OPS przedstawiła Pani Gabriela Doba Kierownik OPS w Policach (sprawozdanie stanowi załącznik nr 16).

 

Pkt  -  15  -  Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015” dla Gminy Police za rok 2015.

Dyr. OPS G.Doba przedstawiła sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 - 2015” dla Gminy Police za rok 2015 (sprawozdanie stanowi załącznik nr 17).

Radni nie zgłosili uwag do treści sprawozdania.

 

Pkt  -  16  -  Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt  -  17  -  Wolne wnioski.

Radny A.Rogowski – podziękował Burmistrzowi, Przewodniczącemu Rady oraz nieobecnym – Zarządowi Grupy Azoty ZCH“Police“ za wsparcie XIII Polickiego Pucharu Europy, czyli Międzynarodowego Polickiego Pucharu Piłki Nożnej.


Radny K.Kowalewski – przedstawił swoją interpelację dot. akcji propagandowej w przedszkolu w Policach (stanowi zał. nr 18).


Radny G.Ufniarz – córka chodzi do SP Nr 8 i tam nie było takiej akcji.

Radny podziękował Burmistrzowi i Wydziałowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za bardzo szybką i sprawną reakcję na wnioski po przeglądzie osiedla po zimie. Wskazaliśmy pewne mankamenty i to już się w tej chwili dzieje.


Radna G.Pawłowska – jakiś czas temu były wichury. W Dębostrowie została uszkodzona wiata przystankowa. Została zabrana. Mieszkańcy nie doczekali się na jej ponowne ustawienie. Pisano pisma i mieszkańcy mają straszny żal, że nie otrzymali odpowiedzi. To jest wiata w kierunku Trzebieży. Proszę, żeby to było zrobione.


Nacz. Wydz. GKM S.Staszkiewicz – wiata została zabrana. Mamy zmagazynowane zakupione w ubiegłym roku 15 wiat. Jedna z nich stanie  w Dębostrowie. U nas interweniował sołtys Dębostrowa, a pisma nie było.


Radny S.Kajkowski – odczytał swoją interpelację (stanowi zał. nr 19).


Radny W.Gaweł – podziękował za załatanie dziur na parkingu na ul. Wróblewskiego oraz zakrycie skrzynek bezpiecznikowych w lampach. To złomiarze wyrywają te skrzynki. Czekamy na namalowanie pasów na miejscach parkingowych. Ludzie chyba jeszcze nie umieją parkować.

Chciałem prosić o wyegzekwowanie od dotychczasowych użytkowników terenów nad Łarpią – chodzi mi o brzeg zachodni – uporządkowania terenu.  Ludzie ustąpili miejsca pod budowę pasaża, który chcemy zrobić, ale zostawili bałagan. Zbliża się sezon turystyczny i kajakarze mimo małego stanu wody będą przypływać. Boimy się, że będziemy się potem wstydzić.

Czy możemy wystąpić do Polskiego Związku Łowieckiego, żeby ustawili płot wzdłuż ul. Piłsudskiego. Dzika zwierzyna przechodzi od ul. Piłsudskiego w stronę cmentarza, potem wchodzi na osiedle Wróblewskiego. Zimą i teraz wiosną są mocno poniszczone trawniki. Tam się te zwierzęta załatwiają, dziki przenoszą różne choroby, szczególnie te odzwierzęce. Ludzie wyprowadzają psy, które kontaktują się z dziećmi. Boję się, żeby jakiejś wścieklizny nam te zwierzęta nie dostarczyły.

 

Radna K.Seweryńczyk – na ul. Wojska Polskiego, gdzie był „Orzech“ jest wnęka, ciągle co roku są tam śmieci. Jest to przy chodniku. Nie będę już pisała pism, bo piszę co roku. Proszę o sprzątnięcie tego.


Przewodniczący Rady W.Król – przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.


Pkt  -  18 – Zamknięcie obrad.

Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i ogłosił
o godz. 13.00 zakończenie XVIII sesji Rady Miejskiej w Policach.


Protokołowała:

I. Zagórska-Król

                                                                                Przewodniczący Rady

                                                                                                 

                                                                                             Witold  Król


Powiadom znajomego