W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XVI/2016 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 23 lutego 2016 roku


Protokół Nr XVI/2016


z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 23 lutego 2016 roku-   stan radnych Rady Miejskiej                                                                - 21


-   obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                 - 21

    nr 3 do protokołu


-   nieobecnych                                                                                          - 0 Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.PRZEBIEG OBRADPkt - 1 -     Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.


O godzinie 9.00 Przewodniczący Rady W. Król otworzył XVI sesję Rady Miejskiej w Policach. Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości. Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 20 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.


 

Pkt - 2 -     Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał pismo Burmistrza Polic z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie wycofania z porządku obrad projektu uchwały w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A. w Policach zadań własnych Gminy Police, które stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Projekt wyżej wymienionej uchwały stanowił punkt 17 porządku obrad sesji Rady Miejskiej w Policach.

W związku ze zmianą porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie nad zmienionym porządkiem obrad.

 

Przewodniczący Rady W. Król zwrócił się do radnych z pytaniem, czy są uwagi do pisma pana burmistrza i do porządku obrad?


Radny M. Różycki zwrócił się z prośbą o zdjęcie punktu 18 z dzisiejszego porządku obrad tj. uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Pismo radnego stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Radny nadmienił, że będzie wykonywana duża inwestycja pt.: „Kanalizacja w Tanowie”. Radny pyta czy te opłaty uderzą w też w te osoby, które się będą przyłączać do kanalizacji?


Burmistrz Wł. Diakun oświadczył, że podtrzymuje w pełni projekt powyższej uchwały, gdyż to jest uchwała przystająca, którą podjęła Rada Powiatu Polickiego również na wniosek radnych Prawa i Sprawiedliwości i Gryfa. Tam opłata jest bardzo podwyższona, są duże również przychody roczne z tego tytułu, także nasza w tej chwili uchwała, którą Wysoka Rada otrzymuje do podjęcia to jest minimalny wzrost opłaty, a jakże potrzebny do przyszłych inwestycji gminy Police.


Z-ca Burmistrza J. Pisański w uzupełnieniu powiedział, że „opłaty za ślad w drodze, za rzut poziomy instalacji umieszczonych w pasie drogowym w żaden sposób nie dotkną mieszańców w tym sensie, że te opłaty wnosi dysponent sieci.

Drodzy Państwo powiedzmy sobie wprost, to będzie zakład gazowniczy, to będzie zakład energetyczny, pytanie jest takie – czy mieszkańcy naszej gminy w związku z tym, że nie ma opłaty za metr kwadratowy rzutu poziomego instalacji umieszczonych w pasie drogowym mogą taniej kupić gaz, czy mogą taniej kupić prąd? Nie, z tych ulg korzystają te firmy, często komercyjne, to w żaden sposób nie dotyczy naszych mieszkańców. Pas drogowy jest w zarządzie albo województwa, albo powiatu, albo gminy. Dzisiaj w Powiecie za ślad  poziomy w drodze płacimy 200 zł, my proponujemy 160 zł za ślad, dla dysponentów tych sieci nie dla mieszkańców naszej gminy. Te opłaty nie dotyczą ich posesji one dotyczą tylko pasa drogowego”.


Radny M. Różycki zapytał, czy nie dotyczy to zakładu wodociągów i kanalizacji?

 

Z-ca Burmistrza J. Pisański odpowiedział, że w tej uchwale proponuje się ulgę podobnie jak w uchwale powiatowej, 50 % ulgę dla instalacji wodno-kanalizacyjnych. O 50 % mniej dla tych instalacji, które dotyczą wody i kanalizacji. Rozmawiamy o pasie drogowym, rozmawiamy o tym, że urządzenia, które nie są związane bezpośrednio z drogą są urządzeniami obcymi w pasie drogowym. Ich instalacja narusza często, ingeruje w tą drogę, ingeruje w pas drogowy. Wymaga powtórnego zaangażowania w tą drogę, nawet odtworzenie. Zwracacie Państwo pewno niejednokrotnie na to uwagę, nawet odtworzenie nie załatwia sprawy, po roku, dwóch mamy zapadlisko i wracamy do niego. Pytanie – czy to zapadlisko mamy naprawiać za pieniądze mieszkańców gminy Police? Dzisiaj za pieniądze budżetu, nie. Proponujemy, żeby ta opłata spowodowała przeniesienie ciężaru finansowania tej naprawy na dysponentów sieci.

 

Radny M. Różycki podtrzymał swój wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad. Powiedział, że wszystkie uwagi wypowiedziane przez zastępcę burmistrza związane są z podwyżką opłat.


Przewodniczący Rady W. Król przyjął wniosek formalny radnego Różyckiego o zdjęcie z porządku obrad punktu 18 dotyczącego uchwały w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego. Po czym zarządził głosowanie nad przyjęciem wniosku radnego.


za – 4 radnych

przeciw – 15 radnych

wstrzymujących się – 1.


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, jeden radny nie wziął udziału w głosowaniu.

Wniosek został przez Radę odrzucony.

 

Radni nie zgłosili więcej uwag i wniosków do porządku obrad.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał porządek obrad.


Porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 26 stycznia 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Police na lata 2016 – 2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Police środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych do pracy w zespole weryfikującym zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2016 roku przez Gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2016 roku profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy Police.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Trzeszczyn i Pilchowo pn.: „TRZESZCZYN - PILCHOWO”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowości Police.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu dofinansowania budowy altan śmietnikowych na terenie gminy Police.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17 radnych

przeciw – 1 radny

wstrzymujących się – 3 radnych.


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

 

Projekt porządku obrad stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

 

 

Pkt - 3 -     Rozpatrzenie uwag do protokołu z XV sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 26 stycznia 2016 roku.


Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu.Pkt - 4 -     Sprawozdanie z pracy Burmistrza.


Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od sesji Rady Miejskiej
w dniu 26 stycznia 2016 r. do dnia 23 lutego 2016 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun.


Sprawozdanie stanowi
załącznik nr 8 do protokołu.

 

Przewodniczący Rady W. Król poprosił zebranych o powstanie i uczczenie minutą ciszy wszystkich osób, które zmarły w ostatnim czasie, a były to osoby niezwykle zasłużone dla naszej społeczności.

 

Radny A. Sobczyk odnośnie informacji o sześciolatkach zapytał, czy wiadomo ilu rodziców zadeklarowało pobyt sześciolatków w przedszkolach w najbliższym roku.

 

Z-ca Burmistrza M. Greinert powiedział, że we wszystkich przedszkolach w całej gminie na 356 osób zadeklarowało 155 osób tj. 43,5%.


Radna E. Jaźwińska odnośnie powyższego zapytała, czy to będzie miało wpływ na ewentualne decyzje w kwestii polityki prowadzonej w stosunku do sześciolatków? Za pośrednictwem mediów przekazywano informacje, że będzie brakowało trzystu miejsc. W tej sytuacji skoro wpłynęło 155 deklaracji, a dzieci w przedszkolach sześciolatków jest 356, to jak rozumiem 200 miejsc się uwolni, bo pozostali rodzice zdecydowali albo zdecydują o tym w najbliższym czasie, że dzieci pójdą do szkoły, do pierwszej klasy albo do oddziałów przedszkolnych w szkołach. Czy to będzie miało jakiś wpływ na zmiany decyzji w tej kwestii? Radna ma na myśli tworzenie oddziałów przedszkolnych tzw. filii przedszkolnych w szkołach.


Z-ca Burmistrza M. Greinert odpowiedział, że ostateczne stanowisko zostanie wypracowane po spotkaniu z rodzicami, które odbędzie się 1 marca w Miejskim Ośrodku Kultury o godzinie 17-tej, na które rodziców serdecznie zapraszamy.

 

Radna E. Jaźwińska upewniła się, że we wszystkich przedszkolach zostały informacje przedstawione i że w spotkaniu  będą mogli wziąć udział rodzice nie tylko sześciolatków, bo rodzice dzieci z niższych roczników też są zainteresowani, bo za rok zmierzą się z tym samym problemem.

 

Burmistrz Wł. Diakun poinformował, że niezwłocznie informacja zostanie przekazana po naszym posiedzeniu, nawet zostały poczynione już pewne kroki w tym kierunku.


Przewodniczący W. Król dodał, że petycje rodziców radni otrzymają w przerwie obrad.

 

 

Pkt - 5 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2016 – 2024.


Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz powiedział, że Komisja Budżetu i Finansów Gminnych pozytywnie oceniła kierunek określony w wieloletniej prognozie finansowej, czyli pierwszy krok to dofinansowanie pieniędzmi krajowymi i potem nadal próba pozyskiwania pieniędzy zewnętrznych.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVI/148/2016 stanowi
załącznik nr 9 do protokołu.

 


Pkt - 6 -     Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu
i w budżecie Gminy Police na rok 2016.

 

Skarbnik Gminy J. Zagórski przedstawił projekt powyższej uchwały.


Radny G. Ufniarz podtrzymał oświadczenie Komisji Budżetu i Finansów Gminnych pozytywnie oceniające kierunek określony w sprawie pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację zadania.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVI/149/2016 stanowi
załącznik nr 10 do protokołu.

 

 

Pkt – 7 -     Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Police środków stanowiących fundusz sołecki.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVI/150/2016 stanowi
załącznik nr 11 do protokołu.

 

 

Pkt – 8 -     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVI/151/2016 stanowi
załącznik nr 12 do protokołu.Wolontariusze z Gimnazjum nr 3 w Policach złożyli podziękowania Radnym Rady Miejskiej w Policach za włączenie się w coroczną akcję zbierania funduszy dla dzieci z ubogich rodzin organizowaną przez Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce.Przerwa w obradach 15 minutPkt – 9 -     Podjęcie uchwały w sprawie wskazania radnych do pracy w zespole weryfikującym zadania zgłoszone w ramach budżetu obywatelskiego na 2017 rok.


Z-ca Naczelnika Wydz. OR M. Usewicz omówił projekt powyższej uchwały.


Przewodniczący W. Król zgłosił kandydatury radnej E. Jaźwińskiej i radnego W. Gawła.

 

Radna E Jaźwińska wyraziła zgodę.


Radny W. Gaweł wyraził zgodę.


Radny Z. Kołacki zgłosił kandydaturę radnego A. Rogowskiego.

 

Radny A Rogowski wyraził zgodę.


Radni nie zgłosili więcej kandydatów.


Przewodniczący Rady W. Król zarządził głosowanie nad zatwierdzeniem kandydatów do pracy w zespole weryfikującym, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Rada zatwierdziła kandydatury.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 20 radnych, jeden radny nie głosował.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XVI/152/2016 stanowi
załącznik nr 13 do protokołu.Pkt – 10 -   Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2016 roku przez gminę Police programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Police.


Z-ca Naczelnika Wydz. OR M. Usewicz omówił projekt powyższej uchwały.


Radna Z. Hlek oświadczyła, że Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVI/153/2016 stanowi
załącznik nr 14 do protokołu.


 

Pkt – 11 -   Podjęcie uchwały w sprawie realizacji w 2016 roku profilaktycznego programu opieki psychoterapeutycznej ponadpodstawowej i ponadstandardowej kierowanej do osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików mieszkańców gminy w Police.


Z-ca Naczelnika Wydz. OR M. Usewicz omówił projekt powyższej uchwały.


Radna Z. Hlek oświadczyła, że Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVI/154/2016 stanowi
załącznik nr 15 do protokołu.

 

 

Pkt – 12 -   Podjęcie uchwały w sprawie częściowego zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne.


Naczelnik Wydz. GO A. Zielińska omówił projekt uchwały.


Głos w dyskusji zabrali: radny K. Kowalewski.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVI/155/2016 stanowi
załącznik nr 16 do protokołu.

 


Pkt – 13 -   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police.


Naczelnik Wydz. GO A. Zielińska omówiła projekt uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król poinformował, że do projektu uchwały wpłynęła autopoprawka, którą następnie odczytał.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.


Uchwała Nr XVI/156/2016 stanowi
załącznik nr 17 do protokołu.

 

 

Pkt - 14 –   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miejscowości Trzeszczyn i Pilchowo pn.: „TRZESZCZYN - PILCHOWO”.

 

Naczelnik Wydz. UA A. Szostak omówiła projekt powyższej uchwały.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta jednogłośnie.

 

Uchwała Nr XVI/157/2016 stanowi
załącznik nr 18 do protokołu.

 

 

Pkt – 15 -   Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skwerowi w miejscowości Police.

 

Naczelnik Wydz. GG Z. Bobrowicz omówiła projekt powyższej uchwały.


Radny W Gaweł przybliżył postać Christiana Bachmanna.


Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przyjęta przez Radę jednogłośnie.


Uchwała Nr XVI/158/2016 stanowi
załącznik nr 19 do protokołu.

 

Przewodnicząca Rady Osiedla nr 1 E. Barecka w imieniu mieszkańców osiedla Mścięcino podziękowała Wysokiej Radzie za podjęcie uchwały.

 

 

Pkt – 16 -   Podjęcie uchwały w sprawie gminnego programu dofinansowania budowy altan śmietnikowych na terenie gminy Police.

 

Przewodniczący Rady W. Król poinformował, że do tego projektu uchwały wpłynęła autopoprawka, którą odczytał.

 

Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz omówił projekt powyższej uchwały.

 

Głos w dyskusji zabrali: radna E. Jaźwińska.

 

Radni nie zgłosili uwag do treści uchwały.


Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 20 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 1 radny


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XVI/159/2016 stanowi
załącznik nr 20 do protokołu.

 

 

Przewodniczący W. Król Rady zwracając się za pośrednictwem telewizji kablowej i mediów do mieszkańców miasta i okolic przekazał informację, że 27 lutego 2016 roku o godzinie 15-tej w sali gimnastycznej Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza odbędzie się koncert charytatywny na rzecz dzieci potrzebujących pomocy tj.: Klaudii Łój, Karola Wiśniewskiego i Tymka Śmigielskiego. Gwiazdą tego koncertu będzie Kamil Bednarek. Przewodniczący serdecznie zaprosił wszystkich w imieniu swoim i organizatorów koncertu.

 

 

Pkt – 17 -   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz uzasadnił projekt powyższej uchwały.


Z-ca Burmistrza J. Pisański uzupełnił wypowiedź naczelnika wydziału GKM.


Głos w dyskusji zabrali: radny K. Kowalewski odczytał swoje wystąpienie, które stanowi załącznik nr 22 do niniejszego protokołu; radny M. Różycki; Z-ca Burmistrza J. Pisański.

 

Radni nie zgłosili więcej uwag do treści uchwały.

 

Przewodniczący Rady W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:


za – 17 radnych

przeciw – 3 radnych

wstrzymujących się – 1 radna


W głosowaniu wzięło udział 21 radnych.

Uchwała została przez Radę przyjęta.


Uchwała Nr XVI/160/2016 stanowi
załącznik nr 21 do protokołu.Pkt - 18 –   Interpelacje i zapytania radnych

Pkt - 19 -   Wolne wnioski

 

Radny A. Rogowski zwracając się do Pana Burmistrza - „na jakim etapie jest
i czy będzie kontynuacja poprawy oświetlenia w naszym mieście?

Druga kwestia, to taka nietypowa, dostałem od jednego mieszkańca Polic mandat, który przyjął z pokorą, z tym że pytanie jest następujące – tu jest napisane Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu, dlaczego mandat opłacany jest w Urzędzie Skarbowym w Opolu, a nie w Szczecinie?”


Z-ca Burmistrza J. Pisański udzielił odpowiedzi na pierwsze pytanie dotyczące oświetlenia – „mamy 100 tysięcy na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych i tutaj planujemy między innymi w miejscach wskazanych w opracowaniu, które zrealizowaliśmy w roku ubiegłym, doświetla lokować i myślimy tutaj o tych doświetleniach ledowych. Rozmawialiśmy wczoraj o projekcie przebudowy ulicy Zamenhofa i tam też jest założenie, że wprowadzimy oświetlenie ledowe na tej ulicy. Takie na dzisiaj mamy zamierzenia w tym względzie”.


Radny A. Rogowski uzupełniając swoją wypowiedź - „bardziej chodzi mi o ten fragment ulicy skręcając z ronda w ulicę Roweckiego na wysokości „Cafe Wenecja”, chodzi mi o ten punkt, to jest najbardziej newralgiczny punkt w naszym mieście”.


Z-ca Burmistrza J. Pisański powiedział, że - „tam ma być zainstalowana dodatkowa lampa oświetleniowa dokładnie nad przejściem na drugą stronę jezdni”.


Naczelnik Wydz. GKM S. Staszkiewicz - „te trzy tematy związane z poprawą bezpieczeństwa na przejściach, czyli ulica Przęsocińska jest zrealizowana. Dziś właśnie firma na zlecenie Eneosa układa kabel na ulicy Przybora, pod postawienie dodatkowej lampy. Po zakończeniu tej roboty na ulicy Przybora przechodzi na ulicę Roweckiego tam przy „Cafe Wenecja” powstanie też dodatkowy punkt oświetleniowy, lampa oświetleniowa”.


Radna Z. Hlek - „chciałabym podziękować wszystkim, którzy wzięli i udział
w ostatniej drodze i odprowadzeniu zwłok na cmentarz mojego męża. Nie będę wymieniała poszczególnych osób, żebym nikogo nie pominęła. W związku
z tym w imieniu własnym i mojej całej rodziny bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział”.


Radna E. Jaźwińska przedstawiła swoje interpelacje, które stanowią załączniki nr 23 i 24 do niniejszego protokołu..


Radny Wł. Kosiorkiewicz zwracając się do przewodniczącego - „mam taką drobną sprawę, tak mi się przynajmniej wydaje, występuję tu w imieniu mieszkanki mojego osiedla, która przeżyła wypadek koło miejscowości Pilchowo. Droga, która tam się znajduje jest to droga powiatowa i myślę, że przy tak dobrej współpracy jak się teraz układa z powiatem nie jest kwestią, żeby się dogadać. Chodzi mi o tą część drogi od Pilchowa w stronę Leśna Górnego, gdzie nie ma żadnych pasów białych i w nocy jak się jedzie jest taka mocna ciemnica, no ciężko się tam jeździ”.


Radny Z. Kołacki odnosząc się do wypowiedzi radnego M. Różyckiego dotyczącej budowy kanalizacji - „dlaczego straszy mieszkańców Polic, tym że Tanowo jak będzie miało wybudowaną kanalizację dostaną podwyżkę. Jestem ciekaw, czy w momencie budowy kanalizacji w Trzebieży, w Uniemyślu, po kolei od początku do końca Polic, też byli straszeni mieszkańcy, że wybudowaną będą mieli kanalizację, a mieszkańcy Polic będą musieli z tego tytułu ponieść podwyżkę”.


Radny M. Dolak zwrócił się z taką prośbą - „na ulicy Grzybowej są prowadzone zabiegi pielęgnacyjne na drzewach wzdłuż ulicy, aby również takie zabiegi przeprowadzić na ulicy Pisakowej tam bezpośrednio przy przedszkolu nr 9, tam nad chodnikiem, który niedawno wyremontowaliśmy, tam dosyć nisko zwisają te gałęzie.

Drugi wniosek związany jest z tablicami, które są umieszczone na skrzyżowaniu Piłsudskiego z Wojska Polskiego, jak się wjeżdża bezpośrednio do Polic. O ile pamiętam na tych tablicach kiedyś była mapa Polic, w tej chwili te tablice stoją tam, nic praktycznie już na nich nie widać. Dobrze by było się tym zainteresować. Wiem, że Piłsudskiego jest to droga powiatowa, ale mapy przedstawiały gminę Police i albo je odtworzymy, albo należałoby to zlikwidować”.


Przewodniczący W. Król powiedział, że - „dzisiaj jadąc ze Szczecina od strony Siedlic widziałem samochód pracujący przy ulicy Piaskowej, tam przy drzewach, myślę że spółdzielnia mieszkaniowa „Odra” tam już podjęła działania”.


Radny G. Ufniarz poinformował Wysoką Radę, że - „w trosce o sprawy związane z sześciolatkami zorganizowaliśmy z Panem Przewodniczącym M. Michalakiem wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Komisji Infrastruktury i w czwartek zamierzamy odwiedzić wszystkie trzy szkoły, w których w tych wstępnych propozycjach było proponowane lokalizowanie oddziałów przedszkolnych. Chcielibyśmy zobaczyć jak wygląda stan ewentualnych przygotowań tych placówek do takiego przedsięwzięcia”.


Przewodniczący W. Król - „chciałbym zapytać, czy nie znalazłoby się tam miejsce dla Komisji Oświaty, Kultury i Sportu?”


Radny Wł. Kosiorkiewicz - „jestem zdziwiony, bo dostałem też informację od radnego Ufniarza, powiadomiłem nawet o tym członków Komisji o tym spotkaniu, a radny już drugi raz nie wymienia naszej Komisji”.


Radny G. Ufniarz - „przepraszam radnego Wł. Kosiorkiewicza, oczywiście inicjatywa obejmowała wszystkie trzy Komisje”.


Radny W. Gaweł zwrócił się z następującą prośbą „proszę Państwa sezon się rozpoczyna telewizja kablowa pokazała taką scenę z udziałem Pana Burmistrza Greinerta, w przyszłym roku mamy 150 rocznicę urodzin Marii Curie-Skłodowskiej i pomnik będzie podlegał renowacji. Chciałbym poprosić o coś szybszego, a mianowicie w rynku ta makieta „kościółka” do remontu, bo zbliża się sezon, będzie coraz więcej wycieczek i na pewno się będzie paru chciało sfotografować. Pan Piekarski mówi, że on to zrobi, tylko żeby zorganizować mu transport i przewiezienie tego do niego do pracowni, gdyż on nie ma możliwości, żeby to przewieźć. Jeśliby się coś takiego udało będę bardzo wdzięczny.

Druga sprawa, zbliżają się targi w „białej szkole” już na poprzedniej sesji zwracałem się z prośbą, żeby zwrócić uwagę panu ..., żeby przed wejściem postawić „regulowszczyka”, nie wiem jakąś postać, człowieka, który będzie odsyłał te samochody spod hotelu Dobosz. Zbliżają się targi, na pewno przyjedzie masa samochodów i już dzisiaj trzeba by zacząć rozmowy, żeby w takich kulminacyjnych dniach kierował ruchem i wysyłał te samochody z Wróblewskiego. Tam jest nie do przejechania wieczorem pod hotelem, a poza tym coraz częściej wjeżdżają na trawniki, już nie ma faktycznie możliwości, a resztę jeszcze kończą dziki. Dostałem ze Straży Miejskiej odpowiedź na to co teraz mówię, mi się wydaje, że tu Straż Miejska niewiele może, bo w soboty ani w niedziele nie pracuje. Najlepsze chęci ze strony komendanta nie pomogą, jeżeli nie zmienimy regulaminu tej Straży Miejskiej. Niech pan Dobosz się wypowie i coś w tej sprawie zrobi.

Trzecia sprawa, w lipcu mamy międzynarodowy spływ kajakowy rzeką Łarpią. Mam prośbę, teraz bobry pracują bardzo intensywnie na wysokości naszej przystani OSiRowskiej, żeby tam gałęzie podciąć, bo one w tej chwili już wszystkie wpadają do wody. Nasi kajakarze i żeglarze z Brasu bardzo głośno o to proszą, w związku z tym, jeżeli byłaby taka możliwość, bo woda jest pana marszałka, a brzegi są nasze, żeby tam troszeczkę zrobić kosmetykę, jest akcja obcinania gałęzi to podetnijmy i te.”Pkt – 20 -   Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Rady W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział w obradach i o godzinie 11.50 ogłosił zakończenie XVI sesji Rady Miejskiej w Policach.
Protokołowała:

Zofia Pasik                                                       Przewodniczący Rady

 

                                                                                 Witold Król

Powiadom znajomego