W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Działalność regulowana

 

WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Podstawa prawna:

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru  / zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

pobierz wniosek Wniosek

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

pobierz oświadczenie Oświadczenie

3. Oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.

Opłaty:

50 zł – wpis do rejestru działalności regulowanej;
25 zł – dokonanie zmian we wpisie do rejestru działalności regulowanej;
17 zł – wydanie zaświadczenia na żądanie strony ubiegającej się o zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu (art. 217 § 1 i 2 ust. 2 oraz art. 218 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego –(Dz.U.2021.735 t.j. z dnia 2021.04.21)

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano wpisu do rejestru działalności regulowanej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na pisemny wniosek.

Opłatę skarbową należy wpłacać na rachunek:

71 1240 3927 1111 0010 6012 9650

Wydanie zaświadczenia z urzędu o dokonaniu wpisu do działalności regulowanej – jest bezpłatne !

Miejsce złożenia i odbioru:

Złożenia wniosku:
- osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 119,
- pocztą na adres: Urząd Miejski w Policach ul. Stefana Batorego 3 72-010 Police.
Odbiór zaświadczenia:
 - osobiście w Wydziale Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego pokój 119 – po uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę,
- przez pełnomocnika (osobę upoważnioną) za okazaniem dokumentu tożsamości i złożeniem pełnomocnictwa (upoważnienia) do odbioru dokumentu.

Termin odpowiedzi:

Wpis do rejestru następuje w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów (tzn. wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz dowodu uiszczenia opłat). Zostanie nadany numer rejestrowy oraz wydane zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne (np. pomyłkę we wniosku, brak wymaganych danych, albo brak wymaganych dokumentów), urząd wezwie do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie

Uwaga!

Jeżeli urząd nie dokona wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku wraz z wymaganymi oświadczeniami, a od dnia wpłynięcia wniosku upłynęło 14 dni, wówczas przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy urząd wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W tym przypadku terminy biegną odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.

Zmiana danych przedsiębiorcy:

Jeśli dane firmy zmienią się to w ciągu 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana należy o tym fakcie powiadomić urząd.

Wykreślenie z rejestru działalności regulowanej

Wykreśla się Przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy. Burmistrz wykreśla z rejestru z urzędu w przypadku wydania decyzji o zakazie wykonywania przez Przedsiębiorcę działalności objętej wpisem. 

Wymagania wobec przedsiębiorcy

Podmiot, który zajmuje się prowadzeniem działalności polegającej na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wymagań:

1) posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;
2) utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
3) spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
4) zapewnienia odpowiedniego usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo – transportowej.
Szczegółowe wymagania określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).  


Powiadom znajomego