W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA FN.3120.157.2011.MKE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA                                                 Police, dn. 2.08.2011 r.
 
 
                                                                                      
FN.3120.157.2011.MKE                                                 

            Burmistrz Polic, działając na podstawie art. 14j § 1 i  § 3, w związku                 z art. 14b i art. 14 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa              (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), stwierdza, że stanowisko placówki oświatowej w Policach przedstawione we wniosku z dnia 29 czerwca 2011 r. (data wpływu:         04 lipiec 2011 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie powstania zobowiązania podatkowego placówki oświatowej w podatku od nieruchomości               w przypadku oddania części nieruchomości placówki oświatowej w najem i dzierżawę nauczycielce, z uwzględnieniem unormowań art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a), art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. Nr 95, poz. 613 ze zm.), § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e)  i § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) i h)  Uchwały               Nr XXXII/247/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie podatku od nieruchomości, § 1 pkt 2 lit. a) Uchwały Nr XVIII/127/07 Rady Miejskiej      w Policach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w brzmieniu nadanym Uchwałą Nr XLIV/338/09 Rady Miejskiej           w Policach  z dnia 27 października 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 84, poz. 2201), § 1 pkt 2 lit. a) Uchwały Nr XLIV/338/09 Rady Miejskiej w Policach  z dnia  27 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 84,       poz. 2201) oraz § 1 i § 2  uchwały Nr L/382/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia              30 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia szkół podstawowych i gimnazjów                z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe
 
jest prawidłowe za okres: 1.05.2009 r. – 30.06.2010 r. oraz nieprawidłowe za okres pod dniu 30.06.2010 r.
 
 
UZASADNIENIE
 
            Dnia 04 lipca 2011 r. został złożony przez placówkę oświatową                        w Policach wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w sprawie z  zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości.
 
1. Stan faktyczny przedstawiony przez Stronę:
 
Placówka oświatowa w Policach jest jednostką budżetową Gminy Police, prowadzącą   działalność   oświatową   na   podstawie  ustawy   z   dnia   7  września          
 
- 2 -
 
 
1991 roku (Dz. U. Nr 256, poz. 2572 ze. zm.) oraz trwałym zarządcą budynków  takich jak: budynek placówki oświatowej, budynek gospodarczy oraz gruntów, nie będących użytkiem rolnym (działka nr 74/3 w Policach).
Placówka oświatowa wynajmuje lub wydzierżawia emerytowanej nauczycielce:
a)    części budynku placówki oświatowej na mieszkanie, mające status mieszkania zakładowego,
b)    części budynku gospodarczego na garaż i kurnik,
c)    części gruntów na ogród warzywny.
Od kwietnia 2009 r. z tego tytułu placówka oświatowa w deklaracjach na podatek od nieruchomości wykazuje do opodatkowania ww. nieruchomości oraz płaci podatki od nieruchomości.
 
2. Stanowisko Strony w sprawie:
 
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach              i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.) placówka oświatowa do zmiany ww. przepisu wprowadzonej ustawą z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy             o systemie oświaty oraz  o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, poz. 458) korzystała ze zwolnienia ustawowego w podatku od nieruchomości, bowiem przedmiot opodatkowania był w zarządzie placówki oświatowej i nie był zajęty na działalność gospodarczą inną niż działalność oświatowa.
Aktualnie zwolnienie placówki oświatowej od podatku od nieruchomości na mocy       art. 7 ust. 2  pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.) zależne jest od spełnienia łącznie dwóch następujących warunków:
1.    przedmiot opodatkowania musi być w zarządzie, użytkowaniu lub użytkowaniu wieczystym
2.    przedmiot opodatkowania jest zajęty na działalność oświatową.
Placówka oświatowa nadal jest trwałym zarządcą nieruchomości szkolnych, natomiast części nieruchomości  oddane przez placówkę oświatową w najem              i dzierżawę nauczycielce w ocenie placówki oświatowej nie mogą korzystać                z ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości, ponieważ nie są one zajęte na działalność oświatową.
W ten sam sposób placówka oświatowa interpretuje zapis w § 1 pkt 2 Uchwały          Nr XVIII/127/07 Rady Miejskiej w Policach z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości zmieniony Uchwałą Nr XLIV/338/09 Rady Miejskiej w Policach  z dnia 27 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
W świetle powyższego, niekorzystanie z części nieruchomości i oddanie jej na podstawie umowy innej osobie nawet w sytuacji, jeżeli nie prowadzi ona działalności gospodarczej, skutkuje po stronie placówki oświatowej powstaniem zobowiązania podatkowego.
Placówka oświatowa dla oddanych w najem i dzierżawę części nieruchomości ustaliła wysokość podatków, zgodnie z Uchwałą nr XXXII/247/08 Rady Miejskiej         w Policach z dnia  25 listopada 2008 roku, jak dla nieruchomości niezwiązanych         z prowadzeniem działalności tj:
 
 
 
- 3 -
 
 
1) od części budynków:
            - mieszkanie na podstawie §1 ust. 1 pkt 2 litera a,
            - garaż i kurnik na podstawie §1 ust. 1 pkt 2 litera h,
2) od gruntów:
            - mieszkanie na podstawie §1 ust. 1 pkt 1 litera e,
            - garaż i kurnik na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 litera e,
            - ogród warzywny na podstawie § 1 ust. 1 pkt 1 litera e.
 
Placówka oświatowa we wniosku złożyła oświadczenie, iż elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz, że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.
 
3. Ocena prawna stanowiska Strony:
 
     W stanie faktycznym przedstawionym we wniosku ma zastosowanie:
 
I.  w okresie: od 1.05.2009 r. do 30.06.2010 r.
 
1)     art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
2)     art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
3)     § 1 ust. 1 pkt 1 lit. e)  i § 1 ust. 1 pkt 2 lit. a) i h)  Uchwały Nr XXXII/247/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie podatku od nieruchomości.
 
II.  w okresie: po dniu 30.06.2010 r.
 
1)     art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
2)    art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.),
3)    § 1 pkt 2 lit. a) Uchwały Nr XLIV/338/09 Rady Miejskiej w Policach z dnia               27 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,
4)    § 1 i § 2  uchwały Nr L/382/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia szkół podstawowych i gimnazjów z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe.
 
 
 
 
 
- 4 -
 
 
4. Stanowisko organu podatkowego:
           
a) za okres: 1.05.2009 r. – 30.06.2010 r.
 
            Placówka oświatowa w Policach w okresie: 1.05.2009 r. – 30.06.2010 r. była            i nadal jest trwałym zarządcą zabudowanej działki nr  74 (obręb nr 12 Police).
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.
Właścicielem zabudowanej działki nr 74/3 w Policach jest Gmina Police.
Decyzją Zarządu Gminy w Policach z dnia 15.06.2000 r. – znak: GG.J 72244-7/00 placówka oświatowa w Policach otrzymała w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną określoną numerem działki 74/3 (obręb nr 12  Police).
W świetle powyższego placówka oświatowa jest podatnikiem podatku od nieruchomości na mocy art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
            Ustawą z dnia 19.03.2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz             o   zmianie   niektórych   innych   ustaw   (DZ.U. z 2009 r. Nr 56, poz. 458) zmieniono
brzmienie art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
Art. 7 ust. 2 pkt 2 w stanie prawnym obowiązującym od 22.04.2009 r. stanowi, iż od podatku od nieruchomości zwalnia się publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.
W świetle art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych placówka oświatowa w zakresie nieruchomości lub ich części zajętych na działalność oświatową korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości.
Oddanie przez placówkę oświatową nieruchomości lub ich części w najem                   i dzierżawę osobie trzeciej oznacza, iż nieruchomości te nie są zajęte na działalność oświatową  i skutkuje wyłączeniem tych nieruchomości ze zwolnienia ustawowego       w podatku od nieruchomości.
Grunty oddane przez placówkę oświatową w dzierżawę nauczycielce podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na mocy § 1ust. 1 pkt 1 lit. e) Uchwały Nr XXXII/247/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie podatku od nieruchomości.
Mieszkanie oddane w najem nauczycielce podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na mocy § 1 ust.1 pkt 2  lit. a) Uchwały  Nr XXXII/247/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 listopada 2008 roku w sprawie podatku od nieruchomości, natomiast kurnik i garaż podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości na mocy § 1 ust. 1  pkt 2  lit. h) ww. Uchwały.
 
 
- 5 -
 
 
b) za okres pod dniu 30.06.2010 r.
 
            Placówka oświatowa w Policach w okresie po dniu 30.06.2010 r. była i nadal jest trwałym zarządcą zabudowanej działki nr  74 (obręb nr 12 Police).
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem.
Właścicielem zabudowanej działki nr 74/3 w Policach jest Gmina Police.
Decyzją Zarządu Gminy w Policach z dnia 15.06.2000 r. – znak: GG.J 72244-7/00 placówka oświatowa w Policach otrzymała w trwały zarząd nieruchomość zabudowaną określoną numerem działki 74/3 (obręb nr 12  Police).
W świetle powyższego placówka oświatowa jest podatnikiem podatku od nieruchomości na mocy art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
 
            Art. 7 ust. 2 pkt 2 w stanie prawnym obowiązującym od 22.04.2009 r. stanowi, iż od podatku od nieruchomości zwalnia się publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową.
Zgodnie z § 1 i § 2  uchwały Nr L/382/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia                30 marca 2010 r. w sprawie przekształcenia szkół podstawowych i gimnazjów               z zakładów budżetowych w jednostki budżetowe placówka oświatowa  w Policach od dnia 1 lipca 2010 r. jest jednostką budżetową.
Natomiast zgodnie z § 1 pkt 2 lit. a) Uchwały Nr XLIV/338/09 Rady Miejskiej               w Policach z dnia  27 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,  zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części, grunty lub ich części, za wyjątkiem związanych            z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące mienie komunalne gminy Police i wykorzystywane przez jednostki budżetowe gminy.
W świetle ww. przepisów prawa placówka oświatowa w zakresie nieruchomości lub ich części zajętych na działalność oświatową korzysta ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na mocy art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz z dniem 1 lipca 2010 r. dodatkowo na mocy § 1 pkt 2 lit. a) Uchwały Nr XLIV/338/09 Rady Miejskiej  w Policach z dnia 27 października 2009 r. zmieniającej uchwałę  w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 
            W przypadku oddania przez placówkę oświatową nieruchomości lub ich części w najem i dzierżawę nauczycielce placówka oświatowa, jako trwały zarządca tych nieruchomości, nadal jest podatnikiem podatku od nieruchomości na mocy art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy   o podatkach i opłatach lokalnych.
Zgodnie z § 1 i § 2  uchwały Nr L/382/10 Rady Miejskiej w Policach z dnia                30 marca 2010 r.  placówka oświatowa od dnia 01.07.2010 roku jest jednostką budżetową.
 
- 6 -
 
 
 
Zgodnie z § 1 pkt 2 lit. a) Uchwały Nr XLIV/338/09 Rady Miejskiej  w Policach z dnia  27 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości,  zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki lub ich części, budowle lub ich części, grunty lub ich części, za wyjątkiem związanych                        z prowadzeniem działalności gospodarczej, stanowiące mienie komunalne gminy Police i wykorzystywane przez jednostki budżetowe gminy.
Nieruchomości lub ich części oddane przez placówkę oświatową w najem                      i dzierżawę nauczycielce, stanowią mienie komunalne Gminy Police oraz są               w trwałym zarządzie jednostki budżetowej, jaką jest placówka oświatowa.
 Z przepisów ustawy o finansach publicznych wynika, iż jednostki budżetowymi są takie jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek budżetu państwa lub budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Działalność placówki oświatowej polegająca na wynajmie części nieruchomości szkolnych na potrzeby bytowe nauczycieli ma charakter uboczny i z tych względów brak jest podstaw do  opodatkowania tych części nieruchomości według stawek podatku właściwych dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Dopiero wynajęcie przez placówkę oświatową nieruchomości szkolnych lub ich części na prowadzenie przez inny podmiot działalności gospodarczej (np. na prowadzenie sklepiku szkolnego, stołówki) skutkuje opodatkowaniem tych nieruchomości lub ich części według najwyższych stawek podatku, tj. właściwych dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 
            W świetle powyższego, nieruchomości lub ich części oddane przez placówkę oświatową   w najem i dzierżawę nauczycielce korzystają ze zwolnienia w podatku od nieruchomości na mocy § 1 pkt 2 lit. a) Uchwały Nr XLIV/338/09 Rady Miejskiej          w Policach z dnia  27 października 2009 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości.
 
Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji.
 
 
Pouczenie
 
Pouczenie:
Zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy, jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.
Niniejsza interpretacja, po usunięciu danych identyfikujących wnioskodawcę oraz inne podmioty wskazane w treści interpretacji, zostanie niezwłocznie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
- 7 -
 
Na niniejszą interpretację wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie, w terminie 30 dni po upływie terminu określonego poniżej, za pośrednictwem Burmistrza Polic.
Skargę, o której mowa wyżej, można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie Burmistrza Polic - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu niniejszej interpretacji - do usunięcia naruszenia prawa.

Powiadom znajomego