W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

ZARZĄDZENIE Nr 151/2011 Burmistrza Polic z dnia 3 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr  151/2011
Burmistrza Polic
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu
             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 a ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U. z  2010 r. Nr 234, 1536). z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert
na realizację zadania publicznego wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w składzie:

Witold Stefański   -  sem/ zasięg                                                   go Klubu Sportowego „Falaprzewodniczący (Naczelnik Wydziału Oświaty
                                            i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach),
Maja Korczakowska    - członek (podinspektor Wydziału Oświaty i Kultury
                                           Urzędu Miejskiego w Policach),
Przemysław Żółtowski - członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej
                                  Uczniowskiego Klubu Sportowego „FALA”
                                           w Trzebieży,
Sławomir Kajkowski     - członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej
                                           Ludowego Klubu Sportowego „Rybak” w Trzebieży.               § 2.Regulamin pracy komisji konkursowych stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty
i Kultury.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Załącznik do zarządzenia
Nr 151/2011 Burmistrza Polic z dnia 3.08.2011r
Regulamin pracy komisji konkursowych
§ 1. Komisje konkursowe, zwane dalej komisjami, powołane są w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Polic otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego             z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony dóbr kultury i tradycji.
§ 2. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział
co najmniej połowa jej członków.
§ 3. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem pracy komisji zobowiązany jest
do złożenia pisemnego oświadczenia o nie reprezentowaniu organizacji biorących udział w konkursie. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika stosuje się odpowiednio.
§ 4. 1. Oferty oceniane będą pod względem formalnym (z użyciem określenia „spełnia”, „nie spełnia”) i pod względem merytorycznym.
§ 5. 1. Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie konkursu komisja ustala, czy oferta spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, w tym:
        1) czy oferta została zgłoszona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania
(Dz. U. 11. 6. 25),
2) czy oferta została złożona  przez przedmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,
 3) czy oferta zawiera prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniem konkursu,
 4) czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 5) czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki:
   a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
c) statut organizacji oraz jego zmiany,
W przypadku organizacji, których odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji albo statut są aktualne, organizacja składa oświadczenie, że „dane zawarte w (odpisie
z rejestru, wyciągu z ewidencji lub w statucie) są zgodne ze stanem faktycznym
i prawnym na dzień składania oferty”.
    6) czy oferta jest podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione,
     7) czy oferta zawiera termin realizacji zgodny z terminem określonym
w ogłoszeniu o konkursie.
3. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ust. 2.
4. W drugim etapie konkursu komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert z uwzględnieniem kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby oraz doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem,
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania,
4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
5) analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia
się z otrzymanej dotacji,
6) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg i ranga imprezy, jej atrakcyjność,
7)  wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w budżecie gminy na dany rok kalendarzowy.
5. Członkowie komisji sporządzają indywidualne karty dotyczące informacji o spełnianiu wymogów formalnych i oceny merytorycznej każdej oferty.
§ 6. 1. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert komisja sporządza protokół, w którym dokonuje oceny ofert przedstawiając swoją opinię                   i proponuje wysokość dotacji.
2. Protokół komisji zostaje niezwłocznie przekazany Burmistrzowi Polic.
§ 7. 1. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.
2. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
§ 8. W przypadku, gdy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej
niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie zmian w ofercie, polegających
na korekcie kalkulacji przewidzianych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji oraz zmianie szczegółowego zadania /spójnego
z kosztorysem harmonogramu planowanych działań/.
§ 9. Obsługę administracyjną komisji prowadzi pracownik Wydziału Oświaty i Kultury.
 
 
ZARZĄDZENIE Nr 278/10
Burmistrza Polic
z dnia 29 listopada 2010 r.
 
w sprawie powołania dwóch komisji konkursowych w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony dóbr kultury i tradycji, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
             Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,poz. 873 z późn. zm.) i art. 15 ust. 2 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Powołuję komisję konkursową w celu opiniowania złożonych ofert
na realizację zadania publicznego z zakresu turystyki i krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony dóbr kultury i tradycji, w składzie:
1.    Witold Stefański             sem/ zasięg                                                   go Klubu Sportowego „Fala”    - przewodniczący (Naczelnik Wydziału Oświaty
                                             i Kultury Urzędu Miejskiego w Policach),
2.    Przemysław Żółtowski      - członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej –                                      Uczniowskiego Klubu Sportowego „Fala”
                                               w Trzebieży,
3.    Krzysztof Kwietniewski    -    członek (przedstawiciel organizacji pozarządowej –                                     Uczniowskiego klubu Żeglarskiego „BRAS”
                                               w Policach,
   
              § 2. Regulamin pracy komisji konkursowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty
i Kultury.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
Załącznik do zarządzenia
Nr 278/10 Burmistrza Polic z dnia 29.11.2010r
Regulamin pracy komisji konkursowej
§ 1. Komisja konkursowa, zwana dalej komisją, powołana jest w celu opiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego przez Burmistrza Polic otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. 
§ 2. Prace komisji są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej połowa jej członków.
§ 3. Każdy członek komisji przed rozpoczęciem pracy komisji zobowiązany jest
do złożenia pisemnego oświadczenia o nie reprezentowaniu organizacji biorących udział w konkursie. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami) dotyczące wyłączenia pracownika stosuje się odpowiednio.
§ 4. 1. Oferty oceniane będą pod względem formalnym (z użyciem określenia „spełnia”, „nie spełnia”) i pod względem merytorycznym.
§ 5. 1. Postępowanie konkursowe przebiega w dwóch etapach.
2. W pierwszym etapie konkursu komisja ustala, czy oferta spełnia wymagania formalne określone w ogłoszeniu o konkursie, w tym:
1) czy oferta została zgłoszona na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy
o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania
(Dz. U. Nr 264, poz. 2207),
2) czy oferta została złożona przez przedmiot uprawniony do jej złożenia, którego działalność statutowa jest zgodna z zakresem zadania publicznego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert,
3) czy oferta zawiera prawidłowe dane, zgodne z celami i założeniem konkursu,
4) czy oferta została złożona w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie,
5) czy oferta zawiera wszystkie wymagane załączniki:
  a) aktualny odpis z rejestru lub odpowiedni wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok (bilans, rachunek wydatków lub rachunek zysków i start, informacja dodatkowa), jeśli przedmiot działalność prowadził,
c) umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),
d) statut organizacji oraz jego zmiany,
6) czy oferta jest podpisana wraz z załącznikami przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione,
7) czy oferta zawiera termin realizacji zgodny z terminem określonym w ogłoszeniu
o konkursie.
3. Konkurs zostanie unieważniony, jeżeli:
1) nie złożono żadnej oferty,
2) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ust. 2.
 
4. W drugim etapie konkursu komisja dokonuje oceny merytorycznej ofert z uwzględnieniem kryteriów:
1) możliwość realizacji zadania w oparciu o odpowiednią bazę materialną, sprzęt potrzebny do realizacji zadania, odpowiednie zasoby oraz doświadczenie w realizacji zadania objętego konkursem,
2) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania oraz udział finansowy środków własnych, a także środków pozyskanych na realizację danego zadania od innych podmiotów,
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadania,
4) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
5) analiza i ocena realizacji przez organizacje zleconych zadań w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia
się z otrzymanej dotacji,
6) wyniki dotychczasowej pracy i osiągnięć w ramach prowadzonej działalności, specyfika zadania, liczba członków stowarzyszenia, liczba osób biorących udział, zasięg
i ranga imprezy, jej atrakcyjność.
5. Członkowie komisji sporządzają indywidualne karty dotyczące informacji o spełnianiu wymogów formalnych i oceny merytorycznej każdej oferty.
§ 6. 1. Z postępowania konkursowego dotyczącego wyboru ofert komisja sporządza protokół, w którym dokonuje oceny ofert przedstawiając swoją opinię i proponuje wysokość dotacji.
2. Protokół komisji zostaje niezwłocznie przekazany Burmistrzowi Polic.
§ 7. 1. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmuje Burmistrz Polic w formie zarządzenia.
2. Od podjętej decyzji nie przysługuje odwołanie.
§ 8. W przypadku, gdy organizacje otrzymały dotację w wysokości niższej
niż wnioskowana, konieczne jest dokonanie zmian w ofercie, polegających na korekcie kalkulacji przewidzianych kosztów realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji oraz zmianie szczegółowego zadania /spójnego z kosztorysem harmonogramu planowanych działań/.
§ 9. Obsługę administracyjną komisji prowadzi pracownik Wydziału Oświaty i Kultury.
 
 
 
 
 
 

Powiadom znajomego