W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Zarządzenie Nr 37/04 Burmistrza Gminy Police z dnia 5 lutego 2004 roku

Zarządzenie Nr 37/04
Burmistrza Gminy Police
z dnia 5 lutego 2004 roku


 
w sprawie regulaminu działania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej
 
Działając na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zarządzam co następuje:
 
I. Postanowienia ogólne
 
§ 1.1. Ustalam regulamin działania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej, zwanej dalej „komisją”.
2. Komisja jest organem doradczym Burmistrza Gminy Police w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie, a w szczególności zajmuje się opiniowaniem:
1) projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) lub ich zmian,
2) projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmian,
3) analiz zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, o których mowa w art. 32 cytowanej ustawy.
         3. Komisja może wykonywać zadania, o których mowa w ust. 2, dotyczące obszarów innych gmin, w przypadku zawarcia porozumienia pomiędzy Burmistrzem Gminy Police a wójtem, burmistrzem lub prezydentem innej gminy.  
 
II. Skład
 
§ 2.1. Burmistrz powołuje do komisji od czterech do sześciu członków, w tym przewodniczącego, na podstawie odrębnego zarządzenia.
2. Propozycje składu komisji przedstawia Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury.
3. Burmistrz może w każdym czasie odwołać członka komisji, zawiadamiając go o tym pisemnie przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
4. Członek komisji może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w komisji, zawiadamiając o tym pisemnie Burmistrza przynajmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem.
 
III. Organizacja i tryb działania
 
§ 3.1. Komisja działa w oparciu o przepisy cytowanej ustawy, aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, postanowień niniejszego regulaminu, odrębnych zarządzeń i zawartych umów.
2.  Komisja wypracowuje opinie na posiedzeniach.
3. Za udział w posiedzeniach uważa się uczestniczenie w więcej niż połowie posiedzeń, dotyczących przedmiotu jednej opinii.
4.  Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły.
5. Przewodniczący organizuje pracę komisji.
6. Adres siedziby przewodniczącego stanowi adres do doręczeń komisji.
7. Pisma doręczane przewodniczącemu, przesyła się pozostałym członkom komisji do wiadomości.
8. Burmistrz Gminy Police, a w przypadku, o którym mowa w § 1 ust. 3 wójt, burmistrz albo prezydent innej gminy, przedkładając projekt do zaopiniowania przez komisję, dostarcza do siedziby przewodniczącego jeden egzemplarz projektu, wraz z materiałami niezbędnymi dla wydania opinii, określając termin jej przedłożenia.
9. Przy pracy nad projektem, o którym mowa w §1 ust. 2, przynajmniej jedno posiedzenie komisji odbywa się w siedzibie Urzędu Gminy w Policach, z udziałem wyznaczonego pracownika Wydziału Urbanistyki i Architektury.
10. Przewodniczący ustala w porozumieniu z wyznaczonym pracownikiem urzędu termin posiedzenia, o którym mowa wyżej.
11. Komisja przedstawia opinię w formie pisemnej.
12. Opinia komisji jest ważna przy łącznym spełnieniu następujących warunków:
1) została wyrażona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz niniejszym regulaminem,
2) została podpisana przez więcej niż połowę osób wchodzących w skład komisji,
3) została przedłożona w terminie, o którym mowa w ust 8.
13. W przypadku, gdy członek komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego opiniowanego opracowania, podlega wyłączeniu z prac komisji.
14. Przewodniczący komisji wyznacza swego zastępcę, informując o tym pisemnie Burmistrza.
15. W przypadku, gdy przewodniczący nie może brać udziału w pracach komisji, przekazuje czasowo pełnienie swojej funkcji zastępcy, informując o tym pisemnie Burmistrza.
 
IV. Wynagrodzenie
 
§ 4.1. Za wypracowanie ważnej opinii przysługuje wynagrodzenie.
2. Wysokości ryczałtowych stawek wynagrodzenia dla członka (przewodniczącego) komisji określa odrębne zarządzenie.
3. Szczegółowe warunki wynagrodzenia, o którym mowa wyżej, określa się na podstawie umów zawartych odrębnie z każdym członkiem (przewodniczącym) komisji.
4. Umowy zawiera się każdorazowo na wypracowanie opinii o poszczególnych opracowaniach, o których mowa w §1 ust. 2.
5. W przypadku, o którym mowa w § 3 ust. 15, umowę z zakresem obowiązków i wynagrodzeniem jak dla przewodniczącego, zawiera się z zastępcą.
 
V. Postanowienie końcowe
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiadom znajomego