W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 18/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 21 grudnia 2015 roku

Protokół Nr 18/2015

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju  i Ekologii Rady Miejskiej w Policach

w dniu 21 grudnia 2015 roku

 

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
 4. Sformułowanie opinii na temat wniosku Pani Stefanii Skruchy dotyczącego budowy cmentarza w Drogoradzu.
 5. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.
 6. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.
 7. Sformułowanie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy  finansowej na lata 2016 – 2024.
 8. Sformułowanie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2016 r.
 9. Przyjęcie planu pracy komisji na 2016 rok.
 10. Sprawy różne, wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.

Ad.1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brało siedmiu członków.

W posiedzeniu brali udział zaproszeni goście - Sołtys Drogoradza Pani Stefania Skrucha, Z-ca Burmistrza Gminy Pan Jakub Pisański, Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Ryszard Niedworok, Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pan Sebastian Staszkiewicz, Skarbnik Gminy Pan Janusz Zagórski, Sekretarz Gminy Pani Agnieszka Komor, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Pani Anna Chamratowicz oraz Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury Pan Witold Stefański.


Ad.2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad.3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 07.12.2015 r.

 

Ad.4

Komisja zapoznała się z wnioskiem Pani Stefanii Skruchy w sprawie budowy cmentarza w Drogoradzu. Po wysłuchaniu wnioskodawcy oraz przedstawicieli Urzędu Miejskiego w osobach Z-cy Burmistrza Gminy Pana Jakuba Pisańskiego, Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pana Ryszarda Niedworoka, Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Pana Sebastiana Staszkiewicza Komisja wstępnie pozytywnie oceniła chęć rewitalizacji cmentarza oraz zaangażowanie lokalnej społeczności. Mając na uwadze obowiązujące przepisy ostateczną opinię Komisja przedstawi po:

- przeprowadzeniu badań geologicznych gruntu polegających na określeniu struktury gruntu oraz poziomu wód gruntowych;

- zapoznaniu się z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków odnośnie użytkowania terenu ze względu na obowiązującą strefę ochrony krajobrazu kulturowego.

Przedstawiciele Urzędu Miejskiego zobowiązali się do prowadzenia sprawy i informowania członków Komisji o efektach swoich działań.

 

Ad.5

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Janusz Zagórski Skarbnik Gminy omówił projekty uchwał w sprawie:

-  zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015;

- ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015;

- uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016 - 2024.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Sebastian Staszkiewicz Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej omówił projekty uchwał w sprawie:

- uchwały zmieniającej stawki jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2015 rok;

- ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2016 rok;

- ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego - Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach na 2016 rok.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Agnieszka Komor Sekretarz Gminy omówiła projekty uchwał w sprawie:

- uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków;

- wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Policach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.  

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Anna Chamratowicz Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska omówiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.  

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Witold Stefański Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury omówił projekty uchwał w sprawie:

- zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego w Policach Szkoły Filialnej w Przęsocinie;

- zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.


Ad. 6

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji: 

- wnioskiem Pani Stefanii Skruchy z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie budowy cmentarza w Drogoradzu;

- odpowiedzią na interpelację Pana Macieja Dolaka z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie remontu chodnika przy ul. Piaskowej;

- odpowiedzią na interpelację Pana Artura Echausta z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uszkodzeń jezdni i chodnika przy ul. Zachodniej;

- odpowiedzią na interpelację Pana Zygmunta Kołackiego z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie montażu punktu oświetleniowego przy ul. Szczecińskiej;

- danymi dotyczącymi bezrobocia w miesiącu październiku w Powiecie Polickim;

- odpowiedzią na interpelację Pani Elżbiety Jaźwińskiej z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Wyszyńskiego i Piłsudskiego;

- opinią RIO z dnia 9 grudnia 2015 r. na temat WPF i Budżetu na 2016r.;

- odpowiedzią na interpelację Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych;

- odpowiedzią na interpelację Pana Mariusza Różyckiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie kosztów administracyjnych systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

- odpowiedzią na interpelację Pana Mariusza Różyckiego z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie kosztów odbioru i zagospodarowania tony odpadów.


Ad. 7

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 - 2024.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 5 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 (Pani Grażyna Pawłowska, Pan Adam Sobczyk).


Ad. 8

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały budżetowej na 2016 r.

W głosowaniu za pozytywną opinią - 5 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 2 (Pani Grażyna Pawłowska, Pan Adam Sobczyk).


Ad. 9

Członkowie Komisji omówili i zatwierdzili projekt "Planu Pracy Komisji na 2016 rok".


Ad. 10

Brak uwag.


Ad. 11

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.
Protokołował:                                                            Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin  Michalak         
IZK

Powiadom znajomego