W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 13/2015 z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju i Ekologii Rady Miejskiej w Policach w dniu 28 września 2015 roku

Protokół Nr 13/2015

z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej Rozwoju  i Ekologii Rady Miejskiej w Policach

w dniu 28 września 2015 roku

 

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.

4. Omówienie projektów uchwał skierowanych do komisji.

5. Informacja na temat monitoringu w Gminie Police (Straż Miejska).

6. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do komisji.

7. Sprawy różne, wolne wnioski.

8. Zamknięcie posiedzenia.


Ad.1

Przewodniczący Komisji Pan Radny Marcin Michalak otworzył posiedzenie komisji i powitał przybyłych. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził quorum - w posiedzeniu Komisji udział brali wszyscy członkowie.


Ad.2

Członkowie Komisji zatwierdzili przedstawiony przez Przewodniczącego Komisji porządek posiedzenia.


Ad.3

W związku z brakiem uwag Komisja przyjęła protokół z posiedzenia w dniu 15.09.2015r.

 

Ad.4

Przewodniczący Komisji zapoznał członków Komisji z projektami uchwał, które będą przedmiotem obrad XI sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 29.09.2015r.

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Janusz Zagórski Skarbnik Gminy omówił projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata  2015-2024, projekt uchwały w sprawie zmian budżetu  i w budżecie Gminy Police na rok 2015 oraz projekt uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszony na posiedzenie Komisji Pan Witold Stefański, Naczelnik Wydziału Oświaty i Kultury omówił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Police oraz projekt uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Police oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości          ich pobrania i wykorzystania.

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.


Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Anna Szostak, Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury omówiła projekt uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie przystąpienia  do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w części dotyczącej miasta Police, pn.: "Centrum" oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: "Zmiany Miasto i Gmina Police I".

Do projektów uchwał nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Komisji Pani Aneta Soprych-Kuśnierz, Naczelnik Wydziału Rozwoju i Funduszy Pomocowych omówiła projekt uchwały  w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Police".

Do projektu uchwały nie wniesiono uwag.

Zaproszona na posiedzenie Pani Anna Zielińska, Naczelnik Wydziału Gospodarki  Odpadami poinformowała członków Komisji, że projekty uchwał:

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty;

- w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Police;

- w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Police

zostaną wycofane z porządku obrad sesji ze względu na konieczność dodatkowych konsultacji.

Komisja zaopiniowała:

- uchwałę w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Police na lata 2015-2024.

W głosowaniu za przyjęciem - 5 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 2.

- uchwałę w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.

W głosowaniu za przyjęciem - 4 członków komisji, przeciw - 0, wstrzymało się - 3.


Ad.5

Członkowie Komisji uczestniczyli w spotkaniu roboczym zorganizowanym przez Urząd Miejski, którego tematem był monitoring w Gminie Police. W wyniku dyskusji stwierdzono, że liczba zamontowanych kamer jest wystarczająca. Należy jednak dążyć do stopniowej wymiany starych, zużytych kamer na nowe o dużo lepszej jakości i dokładności przekazywanego obrazu. W trakcie spotkania poruszono kwestie: lokalizacji kamer, miejsc montażu, podziału kompetencji służb tj. Policji i Straży Miejskiej oraz ich odpowiedzialności. Postanowiono także wspólnie opracować tzw. mapę zagrożeń.

 

Ad. 6

Przewodniczący zapoznał członków Komisji z pismami skierowanymi do Komisji:

- interpelacją Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 8 września  2015r. w sprawie remontu studzienek kanalizacyjnych w ciągu ul. Wyszyńskiego w Policach;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Wiesława Gawła z dnia 08 września 2015r. w sprawie skrzyżowania ulicy Siedleckiej i Grunwaldzkiej w Policach;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 08 września 2015r. w sprawie opracowania dotyczącego dróg;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Wiesława Gawła z dnia 10 września 2015r. w sprawie usunięcia drzewa rosnącego przy ul. Wróblewskiego oraz podcięcia lip rosnących w ciągu tej drogi;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Piotra Diakuna  z dnia 10 września 2015r. w sprawie zalewania przez wody opadowe posesji przy ul. WOP 19 w Trzebieży;

- protokołem z IV Forum Samorządowego Powiatu Polickiego z dnia 8 września 2015r.;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Grzegorza Ufniarza z dnia 04 września 2015r. w sprawie remontu chodnika pomiędzy ulicami Grzybową i Zamenhofa w Policach;

- odpowiedzią na interpelację Radnego Rady Miejskiej w Policach Pana Adama Sobczyka  z dnia 14 września 2015r. w sprawie wdrażania Programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie” w części dotyczącej „Szczecińskiej Karty Rodzinnej”;

- stanowiskiem Starosty Polickiego w sprawie budowy linii produkcyjnej propylenu przez Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.


 Ad. 7

Brak uwag.


Ad. 8

Przewodniczący Pan Radny Marcin Michalak podziękował zebranym i zamknął posiedzenie Komisji.Protokołował:                                                            Przewodniczący Komisji

Marcin Michalak                                               

                                                                                         Marcin  Michalak       


IZK

Powiadom znajomego