W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr 17/2015 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych wraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji Rady Miejskiej w Policach w dniu 09.12.2015 r.

Protokół Nr 17/2015

z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych

wraz z Przewodniczącymi pozostałych Komisji

Rady Miejskiej w Policach

w dniu 09.12.2015 r.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum (lista obecności w załączeniu).
 2. Przedstawienie wniosków do projektu budżetu Gminy Police na 2016 rok przez Przewodniczących Komisji stałych Rady Miejskiej.
 3. Przyjecie opinii na temat projektu budżetu przez Komisję Budżetu i Finansów Gminnych.
 4. Zamknięcie obrad.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych na podstawie listy obecności stwierdził wymagane quorum. Przewodniczący powitał zaproszonych gości.

Ad. 2

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych zwrócił się do Przewodniczących Komisji o przedstawienie wniosków do projektu budżetu zgłoszonych przez radnych w tych komisjach.

 1. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu – Przewodniczący Władysław Kosiorkiewicz przedstawił trzy wnioski Komisji:
 • Zwiększenie o 200.000 zł kwoty na zadanie: dotacje celowe na zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – źródło     finansowania wniosku: rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu      terytorialnego pozycja VIII Promocja Gminy Police poprzez sport.
 • Tabela 2.4 Projekt planu wydatków majątkowych na rok 2016 poz. 57 rozdział 92604 – zwiększenie o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zakup 4 sztuk bramek przenośnych o wymiarach 5x2 metra wraz z wózkiem transportowym na potrzeby boiska przy ul. Piaskowej – źródło finansowania wniosku: rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego pozycja VIII Promocja Gminy Police poprzez sport.
 • Tabela 2.4 Projekt planu wydatków majątkowych na rok 2016 poz. 57 rozdział 92604 – zwiększenie o kwotę 150.000zł z przeznaczeniem remont oświetlenia boiska nr 2 przy ul. Siedleckiej z wykorzystaniem zdemontowanych słupów oświetleniowych z boiska przy ul. Piaskowej – źródło finansowania wniosku: rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego pozycja VIII Promocja Gminy Police poprzez sport.

Protokół z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu wraz z wnioskami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

       2. Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Przewodnicząca Komisji Pani Zofia Hlek poinformowała, że członkowie Komisji nie złożyli żadnego wniosku do projektu budżetu na rok 2016.

       3. Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Pan Andrzej Rogowski poinformował, że na Komisji złożone zostały trzy wnioski. Po ich odczytaniu Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych stwierdził, że wnioski nie spełniają wymogów formalnych zawartych w uchwale LVI/408/2010 w sprawie trybu prac nad       projektem uchwały budżetowej, w związku z tym nie mogą być zawarte jako formalne wnioski do budżetu. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych zaproponował, by wnioski te zostały załączone do niniejszego protokołu wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej do wiadomości Burmistrza Polic.

       4.  Komisja Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii

Przewodniczący Komisji Pan Marcin Michalak przedstawił wnioski złożone przez członków Komisji Infrastruktury:

 • Wprowadzenie zadania: wykonanie dokumentacji projektowej drogi w miejscowości Niekłończyca od posesji 24 do posesji 28 – 100.000 zł –  proponowane źródło finansowania rezerwa inwestycyjna Dział 758 rozdział 75818.
 • Rozszerzenie zadania w ramach projektu Sieć Atrakcji Pomerania o ustawienie w centralnej części Polic planów sytuacyjnych miasta (15.000 zł).
 • Wprowadzenie zadania remont chodnika przy ul. Bankowej, kwota 30.000 zł - proponowane źródło finansowania rezerwa inwestycyjna Dział 758 rozdział 75818.
 • Wprowadzenie zadania „Audyt sytuacji związanej z zapewnieniem miejsc parkingowych w Gminie”, szacowany koszt 20.000 zł proponowane źródło finansowania rezerwa inwestycyjna Dział 758 rozdział 75818.
 • Zwiększenie kwoty w pozycji „Remonty dróg gruntowych” o kwotę 330.000 zł - proponowane źródło finansowania rezerwa inwestycyjna Dział 758 rozdział 75818.
 • Zwiększenie kwoty w dziale 758 rozdział 75818 „Uzupełnienie i rozbudowa placów zabaw w przedszkolach publicznych” o kwotę 45.000 z - proponowane źródło finansowania rezerwa inwestycyjna Dział 758 rozdział 75818.
 • Przeznaczyć kwotę 100.000 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach gminnych” - proponowane źródło finansowania rezerwa inwestycyjna  Dział 758 rozdział 75818.

Protokół z posiedzenia Komisji Infrastruktury Komunalnej, Rozwoju i Ekologii wraz z wnioskami stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

        5. Komisja Budżetu i Finansów Gminnych

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych poinformował, że Komisja przedkłada dwa wnioski radnych:

 • Wniosek o zwiększenie wydatków o kwotę 8,5 tys. złotych na zadanie „Aktywizacja ludzi starszych” – źródło finansowania Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
 • Wniosek o zwiększenie wydatków o kwotę 100 tys. zł. na zadanie „Kultura fizyczna i sport” źródło finansowania Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Ponadto na Komisji Budżetu i Finansów Gminnych złożone zostały wnioski, które nie spełniają wymogów formalnych określonych w uchwale LVI/408/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, w związku z tym nie mogą być zawarte, jako formalne wnioski do budżetu. Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych zaproponował, by wnioski te zostały załączone do niniejszego protokołu wraz z protokołem z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Gminnych do wiadomości Burmistrza Polic.

Ad. 3

Członkowie Komisji Budżetu i Finansów Gminnych zapoznali się z uchwałami CCCXXI.571.2015, CCCXXI.572.2015 i CCCXXI.573.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o projektach: uchwały budżetowej Gminy Police na rok 2016, uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024, uchwały w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego, wykazanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Police na rok 2016.

Komisja stwierdziła, że wszystkie trzy opinie są pozytywne.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych przedstawił wniosek formalny o wyrażeniu opinii na temat projektu budżetu Gminy Police na rok 2016 o następującej treści:

„Komisja Budżetu i Finansów Gminnych Rady Miejskiej w Policach poddała analizie projekt uchwały dotyczący wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024 oraz projekt uchwały budżetowej Gminy Police na rok 2016. Komisja na trzech posiedzeniach zapoznała się dogłębnie z projektami oraz przeprowadziła dyskusje z nadzorującymi poszczególne działy budżetu naczelnikami wydziałów Urzędu Miejskiego i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy Police.

Projekt budżetu na rok 2016 został sporządzony w sposób prawidłowy i zgodny  z uchwałą LVI/408/2010 z dnia 29 czerwca 2010 roku Rady Miejskiej w Policach w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej i został przedłożony Radzie Miejskiej w ustawowym terminie.

Komisja zapoznała się z również z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat przedstawionych projektów uchwał.

Na tej podstawie Komisja Budżetu i Finansów Gminnych pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Gminy Police na rok 2016 i projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.”

Członkowie Komisji przyjęli wnioskowaną treść opinii bez uwag.

Zarządzono głosowanie nad wyrażeniem opinii Komisji Budżetu i Finansów Gminnych:

za – 4 radnych

przeciw – 0 radnych

wstrzymało się od głosu – 2 radnych

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych stwierdził, że Komisja przyjęła opinię na temat projektu budżetu Gminy Police na rok 2016.

Ad. 4

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Gminnych zamknął posiedzenie.


Załączniki:

 1. Uchwały CCCXXI.571.2015, CCCXXI.572.2015 i CCCXXI.573.2015 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie
 2. Protokoły wszystkich komisji Rady Miejskiej wraz z wnioskami do budżetu.
 3. Lista obecności.

Protokołował:

Grzegorz Ufniarz

                                                                        Przewodniczący Komisji


                                                                             Grzegorz UfniarzIZK

Powiadom znajomego