W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Policach

ul. Stefana Batorego 3
72-010 Police

tel. 91 431-18-30
fax 91 431-18-32

e-mail: sekretariat@police.pl
Adres skrzynki ePUAP: /9s49g1knlz/skrytka

NIP 851-10-00-695
REGON 000525866
Identyfikator gminy TERYT: 3211043

 

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych

 

Informacja o rachunkach bankowych Gminy Police

Protokół Nr XIV/2015 z sesji Rady Miejskiej w Policach w dniu 22 grudnia 2015 roku

 

Protokół Nr XIV/2015

 

z sesji Rady Miejskiej w Policach

w dniu 22 grudnia 2015 roku

- stan radnych  Rady Miejskiej                                                                                        - 21


- obecnych na sesji zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik                    - 21

  nr 3 do protokołu- nieobecnych                                                                                           -   0
 Oprócz radnych w sesji wzięli udział zaproszeni goście, którzy podpisami na liście obecności (stanowiącej załącznik nr 4 do protokołu) potwierdzili swoje uczestnictwo w obradach.PRZEBIEG OBRAD

 

 

Pkt  -  1  -  Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.O godzinie 9.00 Przewodniczący  Rady W. Król  otworzył  XIV sesję Rady Miejskiej w Policach.  Powitał zebranych radnych i zaproszonych gości.  Następnie na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali obecnych jest 21 radnych, a zatem wymagane quorum nie budzi wątpliwości.
Pkt  -  2  -  Przedstawienie porządku obrad.

 

Przewodniczący W. Król odczytał porządek obrad.


Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad. 1. Otwarcie obrad, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Rozpatrzenie uwag do protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Policach
  w dniu 24 listopada 2015 roku.
 4. Sprawozdanie z pracy Burmistrza.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Police na rok 2015.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2016.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2016 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach na 2016 rok.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Policach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego w Policach Szkoły Filialnej w Przęsocinie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym.
 19. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok (liczba sesji i terminy ich odbycia).
 20. Informacja na temat pracy Straży Miejskiej w Policach.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.

 

                                                                 Porządek obrad stanowi

                                                                   załącznik nr 5 do protokołu

 

 

 

Pkt – 3 - Rozpatrzenie uwag do protokołu z XIII sesji Rady Miejskiej w Policach z dnia 24 listopada 2015 r.

 Radni nie zgłosili uwag do treści protokołu. 

Pkt – 4 - Sprawozdanie z pracy Burmistrza.

 

 

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Polic za okres od dnia 24 listopada  2015 r. do 22 grudnia 2015 r. przedstawił Burmistrz Wł. Diakun (Sprawozdanie stanowi załącznik  nr 6 do protokołu).

 

Radny Wł. Kosiorkiewicz -  „miałem okazję uczestniczyć w wigilii na ulicy Roweckiego i w Wigilii na „Starych Policach” - myślę, że będę wyrazicielem opinii mieszkańców osiedla z którego startowałem do wyborów, aby wigilia w 2016 roku zorganizowana przy współudziale MOK – u, OSiR – u odbyła się na placu przy ul. Roweckiego”.


Radny A. Rogowski – w związku ze zmianami w Klubie Nauczyciela, chciałem zapytać czy pełniący obecnie funkcję kierownika Pan ... przewidywany jest w dalszym ciągu do pełnienia tej funkcji?


Burmistrz Wł. Diakun – tak, jest przewidywany do pełnienia tej funkcji. Po dokładnym rozeznaniu podpiszę umowę okresową i o wynikach poinformuje radę na następnym posiedzeniu.


Radny Wł. Kosiorkiewicz – naprzeciwko Burmistrza stoi statuetka, którą odebrałem w imieniu Burmistrza Polic w dniu 4 grudnia na podsumowaniu Turnieju Miast i Gmin, gdzie gmina w kategorii do 100 tys. mieszkańców,  zajęła II miejsce.


Radni nie zgłosili więcej pytań  do sprawozdania Burmistrza.
Pkt – 5 - Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i
w budżecie Gminy Police na rok 2015.

 

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radny G. Ufniarz Przewodniczący Komisji BiFG – w imieniu Komisji przedstawił pozytywną opinie dot. projektu powyższej uchwały

Radni nie zgłosili więcej pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/125/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 7 do protokołuPkt – 6 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2015.

 

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/126/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 8 do protokołuPkt – 7 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2015 rok.

 

Nacz. Wydz. GKiM S. Staszkiewicz scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/127/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 9 do protokołu
Pkt – 8 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.


Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych J. Moroz
scharakteryzował i omówił projekt powyższej uchwały.

Radna Z. Hlek Przewodnicząca Komisji ZOSiPP – w imieniu Komisji przedstawiła pozytywną opinie dot. projektu powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.


Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/128/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 10 do protokołu


 

Pkt – 9 - Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok.

 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych J. Moroz
scharakteryzował i omówił projekt powyższej uchwały.

Radna Z. Hlek Przewodnicząca Komisji ZOSiPP – w imieniu Komisji przedstawiła pozytywną opinie dot. projektu powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się - 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/129/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 11 do protokołu

 

15 minut przerwy

 

Pkt – 10 - Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Police na lata 2016-2024.


Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Z-ca Burmistrza J. Pisański  - przedstawił i omówił wykaz inwestycji, które zaplanowano na lata 2016 - 2019.

Przewodniczący W. Król odczytał opinię RIO dot. powyższej uchwały.

Radny G. Ufniarz Przewodniczący Komisji BiFG – w imieniu Komisji przedstawił pozytywną opinie dot. projektu powyższej uchwały.

Głos w dyskusji zabrali :Radny M. Dolak, Z-ca Burmistrza J. Pisański.

Radni nie zgłosili więcej  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 3 radnych

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/130/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 12 do protokołuPkt – 11 - Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Police na rok 2016.


Burmistrz Wł. Diakun omówił założenia do projektu budżetu oraz przedstawił ogólny zarys uchwały.

Skarbnik Gm. J. Zagórski scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Z-ca Burmistrza M. Greinert omówił działy budżetu dot. ochrony środowiska i oświaty, kultury i sportu.

Z-ca Burmistrza J. Pisański  - przedstawił i omówił wykaz inwestycji, które zaplanowano na lata 2016 - 2019.

Przewodniczący W. Król odczytał opinię RIO dot. powyższej uchwały.

Radny G. Ufniarz Przewodniczący Komisji BiFG – w imieniu Komisji przedstawił pozytywną opinie dot. projektu  uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: Radny K. Kowalewski, Radny A. Rogowski, Radny M. Różycki, Radny A. Sobczyk, Sekretarz Gminy A. Komor, Burmistrz Wł. Diakun, Radny M. Dolak, Radny W. Gaweł, Radna E. Jaźwińska, Radny Wł. Kosiorkiewicz.

Przewodniczący W. Król odczytał treść wniosku radnego Kowalewskiego, który wnioskuje o wprowadzenie do budżetu zadania pn.” audyt sytuacji związanych z zapewnieniem miejsc parkingowych w gminie Police”. Zadanie powinno zawierać m.in.: informację o stanie miejsc parkingowych pod względem bezpieczeństwa mieszkańców; zestawienie miejsc parkingowych w stosunku do liczby pojazdów z uwzględnieniem poszczególnych osiedli oraz propozycje rozwiązania problemu w latach przeszłych w różnych wariantach zależnych od środków finansowych przeznaczonych w przyszłości na ten cel. Szacunkowa wartość zadania 20.000 zł będzie poryta ze zmniejszenia w projekcie budżetu na rok 2016  - pozycja – rezerwa na wydatki inwestycyjne- dział 758 rozdział 75818.

Głos w dyskusji nad wnioskiem zabrali: Z-ca Burmistrza J. Pisański, Radny K. Kowalewski, Burmistrz Wł. Diakun.

Po przeprowadzonej dyskusji radny K. Kowalewski wycofał przedstawiony wniosek.

Radni nie zgłosili więcej  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 18 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 3 radnych

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych

                                                                  Uchwała Nr XIV/131/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 13 do protokołu


Burmistrz Wł. Diakun podziękował radnym za przyjęcie budżetu, jak również podziękował wszystkim osobom, które pracowały nad tym projektem budżetu.


Przerwa 20 minut


Pkt – 12 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach na 2016 rok.

 

Nacz. Wydz. S. Staszkiewicz  scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/132/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 14 do protokołu


 

Pkt – 13 - Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Policach na 2016 rok.


Nacz. Wydz. S. Staszkiewicz  scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/133/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 15 do protokołu


Pkt – 14 - Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach oraz trybu powoływania jej członków.

 

Z-ca Nacz. Wydz. OR M. Usewicz  scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/134/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 16 do protokołuPkt – 15 - Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej w Policach do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Policach.Z-ca Nacz. Wydz. OR M. Usewicz  scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Przewodniczący W. Król w imieniu Klubu Radnych GRYF XXI zgłosił do Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego jako przedstawicieli, radnych: Wiesława Gawła, Macieja Dolaka, Grzegorza Ufniarza.

Następnie zwrócił się do radnych z pytaniem, czy wyrażają zgodę?

Radni wyrazili zgodę.

Radni nie zgłosili  uwag i pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/135/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 17 do protokołuPkt – 16 - Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

 

Nacz. Wydz. OŚ A. Chamratowicz  scharakteryzowała projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/136/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 18 do protokołuPkt – 17 - Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Kaczyńskiego w Policach Szkoły Filialnej w Przęsocinie.

 

 

Nacz. Wydz. OK W. Stefański  scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Głos w dyskusji zabrali: radny M. Michalak, Nacz. Wydz. OK W. Stefański, radny G. Ufniarz.

Radni nie zgłosili  więcej pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Uchwała Nr XIV/137/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 19 do protokołu 

Pkt – 18 - Podjęcie uchwały w sprawie zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjalnych, dla których Gmina Police jest organem prowadzącym.

 

Nacz. Wydz. OK W. Stefański  scharakteryzował projekt powyższej uchwały.

Radni nie zgłosili  pytań do projektu uchwały.

Przewodniczący W. Król odczytał treść uchwały, a następnie zarządził głosowanie, które przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Uchwała została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


Uchwała Nr XIV/138/2015 stanowi

                                                                  załącznik nr 20 do protokołuPkt – 19 - Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2016 rok (liczba sesji i terminy ich odbycia).

 

Przewodniczący W. Król przedstawił radnym plan pracy RM na 2016.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego planu pracy.

Przewodniczący W. Król zarządził głosowanie nad przyjęciem planu pracy, który przedstawia się następująco:

za – 21 radnych

przeciw – 0

wstrzymujących się – 0

Plan pracy została przez radę przyjęta.

W głosowaniu wzięło udział 21 radnych


                                                                  Plan pracy stanowi 

                                                                  załącznik nr 21 do protokołuPkt – 20 - Informacja na temat pracy Straży Miejskiej
w Policach.

 

Głos zabrał Burmistrz Polic Władysław Diakun, który wstępnie zapoznał radnych z zasadami funkcjonowania Straży Miejskiej w Policach.

W dalszej kolejności głos zabrał Komendant Straży Miejskiej Ryszard Szremski, który szczegółowo omówił zadania i pracę  Straży Miejskiej w Policach.

Głos w dyskusji zabrali: radny K. Kowalewski, Komendant SM R. Szremski, radny A. Rogowski, radny G. Ufniarz , radny Wiesław Gaweł, radny K. Seweryńczyk.

Radnie nie zgłosili więcej pytań.


Pkt – 21 - Interpelacje i zapytania radnych.

Pkt – 22 - Wolne wnioski.


Radny S. Kajkowski złożył interpelację, która stanowi załącznik do protokołu. Interpelacja w formie pisemnej została złożona przed sesją w biurze RM.

Radny Rogowski zwrócił się do Burmistrza w związku z wnioskiem radnego Kowalewskiego o jak najszybszy audyt miejsc parkingowych.


Z-ca Burmistrza J. Pisański stwierdził, że interpelacja radnego Kajkowskiego zostanie wysłana do Powiatu, gdyż tam są wydawane pozwolenia na budowę.

Burmistrz Wł. Diakun zapoznał radnych z podobną sytuacją w Pilchowie.

Radny M. Rajewski zapoznał radnych z sytuacją posadowienia wieży w Pilchowie, gdzie właściciel terenu i inwestor zaniechali w końcu posadowienie wieży.

Radni nie zgłosili więcej pytań i interpelacji.Pkt – 23 – Zamknięcie obrad.
Przewodniczący W. Król stwierdził, że porządek obrad dzisiejszej sesji został wyczerpany. Podziękował radnym i gościom za udział  w obradach i o godzinie 14.30 ogłosił zakończenie XIV  sesji Rady Miejskiej w Policach.

Protokołowała:

J. Przygodzka-Pawlak

                                                                                   Przewodniczący Rady

 

                                                                                          Witold KrólPowiadom znajomego